Soũↄ 91

1Gbɛ̃́ pↄ́ ulɛa Musude ↄ guu, mɛ́ a ku Gbãapiide uei, 2ì mɛ Dii mɛ́ a zɛgikĩi ũ, a Lua mɛ́ a ulɛkĩi ũ, á aà náai vĩ. 3A n si kaiwa, a n suaba ń gagyão. 4A n sↄlↄ a pↄlɛu, ńyↄ̃ↄ ulɛa aà kúlukulunau. Aà náai mɛ́ aↄ dɛ n sɛ̀ngbao ũ. 5Gwãasĩn pↄ́ↄ ń fãanɛ kà kpán'ãaↄ an kee vĩa a n kũo, 6ge gagyã pↄ́ ìↄ bɛ gusiau ge gyãkawɛ̃lɛ pↄ́ ì ń le fãanɛ gbãa. 7Baa tó gbɛ̃ↄn ↄ̀aa sↄo lɛ́ kwɛ́ n saɛ, ge gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kwi lɛ́ fu n ↄplaai, pↄe a n leo. 8Wɛzu ǹ gwa, ńyↄ̃ e lá wì ĩada vãikɛnaↄwa. 9Tó n Musude dìlɛ n ulɛkĩi ũ, mɛ́ n Dii dìlɛ n kúkĩi ũ, 10vãie a sↄ̃nzio, músi a gɛ̃ n uao. 11Asa a n yã́ o a malaikaↄnɛ aa n dↄ̃́a gu pↄ́ ńlɛ gɛ́u píiɛ. 12Aa ↄdama, kɛ́ ńsu gɛ̃nalɛ gbɛwao yã́i. 13Ńyↄ̃ táa'o nↄ̀ↄmusuwa ń kyã́o, ńyↄ̃ ↄ̃zↄ̃ nↄ̀ↄkusiwa ń mlɛ̃̀ pãsĩo. 14Dii mɛ̀: Lá à nàmazi, má aà bↄ, lá a ma dↄ̃, má aà sɛ musu. 15A lɛzumazi, mí wewà. Tó yã́ nàɛwà, máↄ kuaànↄ, má aà suaba, mí aà kpɛla. 16Má báaadaaàgu ń wɛ̃ni gbã̀ao, má aà suaba, i pↄnakɛò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\