Soũↄ 92

1Kã́mabogↄↄ lɛ. 2A maa wà n sáaukpaɛ, Dii, wá lɛsi wà n tↄbↄ, Musude, 3wí n gbɛ̃kɛ galikɛ kↄↄ, wí n náaiyã o gwã́, 4wí n táasilɛ ń mↄↄnao ń domao ń kotilio. 5N yãkɛaↄ ì ma pↄ kɛ na, Dii, mi guladↄ n ↄzĩkɛaↄwa. 6Dii, n yãkɛaↄ zↄ̃ↄ maamaaɛ, n làasooↄ gbia à kɛ̀ zài. 7Sↄũ yã́pi dↄ̃o, mìsaide a fↄ̃ mao. 8Baa tó gbɛ̃vãiↄ ↄtà lán kàewa, mɛ́ vãikɛnaↄ kã́fĩa è ḿpii, an zia dɛ kaalɛ láasai ũɛ. 9Mpi sↄ̃ Dii, ńyↄ̃ↄ kã́fĩa gↄↄpiiɛ. 10Ǹ n ibɛɛↄ gwa, aalɛ midɛ, vãikɛnaↄ lɛ́ fãaa píi. 11N ma gba gbãa lán zùsɛ̃lɛwa, n nísi ↄde kà ma miwa. 12Ma wɛsì ma wɛ̀lɛↄ fualɛ, ma swã́ ma ibɛɛ vãiↄ wii mà. 13Gbɛ̃maaↄ gbã lán daminaliↄwa, aa zↄ̃ↄkũ lán Libã sɛdɛ líↄwa. 14Pɛ́lɛa Dii kpɛ́ kpɛɛlɛ aa gbã wá Lua ua. 15Ń ń zikũakɛo aaↄ nɛ'iɛ, an lá aↄ nísi bↄɛ si plɛ̀plɛ. 16Aa mɛ Dii maa, ↄ̃mɛ wá gbɛsi ũ, vãie ku aà guuo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\