Soũↄ 93

1Dii mɛ́ lɛ́ kible, a zↄ̃ↄkɛ daa ula ũ. Dii zↄ̃ↄkɛ daa, à gbãa dↄ̀ a pi, à dṹnia kàlɛ gíũgiũ, a deeo. 2Ń zↄ̃lɛa báawa za gↄↄpi, ń kú za asĩnizĩ. 3Swaↄ pà Dii, swaↄ kↄ̃fĩ dↄ, swaↄ lɛ́ gã̀alɛ. 4Dii ku musu, a zↄ̃ↄ, aà zↄ̃ↄ dɛ í zↄ̃ↄ kↄ̃fĩa, aà gbãa dɛ ísia í vĩvĩaa. 5Dii, n yãdilɛaↄ gbooa vĩo, à kũ̀ n kpɛ́ àↄ ku adoa e gↄↄpiiɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\