Soũↄ 94

1Dii á Lua pↄ́ ì tↄsimáɛ. Lua pↄ́ ì tↄsimá, bↄ gupuau! 2Dṹnia yã́kpalɛkɛna, fɛlɛ! Fĩa bo ĩ́andãnaↄnɛ ń yãkɛawa. 3Gbɛ̃vãiↄ aaↄ pↄnakɛ e bↄɛ ni? Aaↄ tidↄwála e bↄɛ ni, Dii? 4Vãikɛnapiↄ ì gↄ̃sagↄ̃sa yã'o, aaì yãbↄlɛ, aaì ĩ́anadã ḿpii. 5Dii, aaì táa'o n gbɛ̃́ↄwa, aaì gbãamↄ gbɛ̃́ pↄ́ n ń sɛ́piↄnɛ. 6Aaì gyaa gbɛ̃andoↄ ń bↄ̀mↄↄ dɛdɛ, aaì tonɛ pↄ́ gwana vĩoↄ suumpa. 7Aaì mɛ Dii lɛ́ ń eo, Yakↄbu buiↄ Lua laai kúmáo. 8Á sↄũↄ, à laaika! Á mìsaideↄ, á ↄ̃nↄkũ bↄɛɛ la? 9Lua swã́ pɛ̀, ìli yãmao lé? À wɛ́ kàsa, ìli gu'eo lé? 10Ì bui píi toto, a ń swã́gagaoa? Ì yãdanɛ́, a dↄ̃a vĩoa? 11Dii gbɛ̃nazĩna làasooↄ dↄ̃, a dↄ̃ kɛ́ aa yãfũu lán gbɛ́ tíwa. 12Báaaden gbɛ̃́ pↄ́ ni toto, ni n ikoyã dadaɛ ũ, Dii. 13Ni aà nↄ̀sɛ daɛ̀ doũ taasikɛgↄↄ, e wà gɛ ɛyↄ̃ vãikɛnaɛ. 14Dii a pãkpa a gbɛ̃́ↄzio, a gbɛ̃́ pↄ́ á sɛ̀ a pↄ́ ũↄ vũaao. 15Wa ɛa yã́kpalɛkɛ a zɛ́wa, nↄ̀sɛpuadeↄ i zɛò. 16Dé mɛ́ a fɛlɛmɛɛ gbɛ̃vãiↄwai? Dé mɛ́ a zɛmanↄ vãikɛnaↄ musui? 17Mɛ́ i kɛ Dii dↄnlɛkɛ̀mɛɛ yãa no, dↄ̃ má kú miau kílikili gↄ̃̀ↄ. 18Kɛ́ ma mɛ̀ zãana lɛ́ ma sɛ́lɛ, n ma kũ n gbɛ̃kɛ guu, Dii. 19Kɛ́ ma làasoo kↄ̃̀ ma sↄ̃u, n ma sↄ̃ nìnimɛɛ n ma pↄ kɛ̀na. 20N lɛ́ líↄ ku yã́gↄ̃gↄ̃n koleaↄ yã́uo, an yãdilɛaↄ ì mↄnɛ́ ń taasio. 21Aaì lɛkpaaĩ gbɛ̃maazi, aaì yãda tàaesaidea wà aà dɛ. 22Dii mɛ́ ma zɛgikĩi ũ, ma Lua mɛ́ gbɛsi pↄ́ mi ulɛu ũ. 23A ń vãikɛa sↄaamáɛ, i ń buibↄ an tàaeↄ yã́i, Dii wá Lua a ń buibↄ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\