Soũↄ 95

1À mↄ wà pↄna wii dↄ Diiwa, wà guladↄ gbɛsi pↄ́ ì wá bↄwa. 2Wà gɛ́ aà aɛ wà aà sáaukpa, wà lɛsi wà aà táasilɛ. 3Asa Dii mɛ́ Lua zↄ̃ↄde ũ. Kía zↄ̃ↄɛ, a dɛ dii píia. 4Tↄↄlɛ nↄna ku aà ↄzĩɛ, gbɛ̀sĩsĩ misonaↄá aà pↄ́ɛ. 5Ísiaá aà pↄ́ɛ, ↄ̃mɛ kɛ̀, ↄ̃mɛ tↄↄlɛ ikàsa ń a ↄo. 6À mↄ wà wúlɛ wá gbɛɛu wà kúlɛ Dii wá Kɛna aɛ. 7Asa aàpi mɛ́ wá Lua ũ, wá dɛ aà kpàsa gbɛ̃́ↄ ũɛ, aà sã pↄ́ àlɛ ń dãↄ ũ. Tó a aà lↄↄ mà gbã, 8ásu swã́gbãakɛ lá á deziↄ kɛ̀ Mɛliba gↄↄ pↄ́ aa ku Masa guwaiwaiuwao. 9Baa kɛ́ aa ma yãkɛaↄ è, aa ma yↄ̃ aa ma gbãa lɛgwà. 10Ɔ̃ má ye ń gĩyãio e wɛ̃̀ bla, ma mɛ̀ gbɛ̃́ sã́sãaↄnɛ, aa ma yãkɛaↄ dↄ̃o. 11Má ò ń mazĩao ń pↄfɛ̃o ma mɛ̀, aa gɛ̃ ma kã́mabokĩiuo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\