Soũↄ 96

1À lɛ̀ dafu sí Diiɛ, dṹnia gbɛ̃́pii, à lɛsi Diiɛ. 2À lɛsi Diiɛ, í aà tↄbↄ, àↄ aà zĩblea baokpa lá gu lɛ́ dↄ. 3À aà gawi yã'o buiↄnɛ, à aà yãbↄnsaɛↄ galikɛ gbɛ̃́piiɛ. 4Dii zↄ̃ↄ, à kà wà aà táasilɛ, à kà wà vĩakɛɛ̀ dɛ diiↄla píi. 5Buipãleↄ diiↄá pↄ́ gianaↄnɛ, Dii mɛ́ musu kɛ̀. 6Zↄ̃ↄkɛ ń bɛɛɛo kuwà, gbãa ń gawio ku aà kĩ́iɛ. 7À gawi ń gbãao dↄ̃ Diiɛ, bùsu píi gbɛ̃́ↄ, à dↄ̃ Diiɛ. 8À Dii tↄ́ gawi dↄ̃ɛ̀, à mↄ aà ua, í aà gba pↄ́. 9À kúlɛ Diiɛ ń lousisi'ulaↄ daa, zĩ́lɛdeↄ, à tó á mɛ àↄ kukɛ aà aɛ, 10í o bui píiɛ, Dii mɛ́ lɛ́ kible. À dṹnia kàlɛ gíũgiũ, a deea vĩo. A yã́kpalɛkɛ ń gbɛ̃́piio a zɛ́wa. 11Musudeↄ, à pↄnakɛ, zĩ́lɛdeↄ, à vĩ àↄ kɛ̃aa, ísia ń pↄ́ pↄ́ kúuↄ, à kↄ̃fĩkɛ. 12Sɛ̃̀a ń pↄ́ pↄ́ kúuↄ, à kúkuakɛ, lí pↄ́ kú lákpɛuↄ i gulakɛ píi. 13Aa pↄnakɛ Dii aɛ, asa àlɛ mↄ́, àlɛ mↄ́ yã́kpalɛkɛi ń dṹniaoɛ. A yã́kpalɛkɛ ń dṹniao a zɛ́wa, a yã́gↄ̃gↄ̃ gbɛ̃́ↄnɛ ń sĩanao.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\