Soũↄ 97

1Dii mɛ́ lɛ́ kible! Dṹnia gbɛ̃́ↄ, à pↄnakɛ, ísiabaadeↄ, àↄ ku pↄna guu. 2Luabɛpuana ń a sianao liaaaàzi, yã́zɛde ń yãmaao mɛ́ aà kpala zĩ́na ũ. 3Tɛ́ ìↄ dↄaaaɛ̀, ì kũ aà ibɛɛ pↄ́ liaaaàziↄwa. 4Aà loupilɛaↄ ì tↄↄlɛ pu, tó dṹnia è, ì lualua. 5Gbɛ̀sĩsĩↄ ì yↄ lán zↄ́nisiwa Dii aɛ, dṹnia gbɛ̃́pii Diipi aɛ. 6Musudeↄ ì aà maakɛa kpàwakɛ, bùsu píi gbɛ̃́ↄ ì aà gawi e. 7Wí ì tã́agbagbanaↄ kṹ, gbɛ̃́ pↄ́ aaì ĩ́anadã ń tã́apiↄ. Diipiↄ kúlɛ aà aɛ ḿpiiɛ. 8Tó Siↄnadeↄ mà, aa pↄnakɛ, Yuda wɛ̃́lɛdeↄ aaↄ ku pↄna guu n yã́kpalɛkɛaↄ yã́i, Dii. 9Dii Musuden n ũ dṹnia gbɛ̃́piiɛ, n zↄ̃ↄ dɛ diiↄla píi. 10Gbɛ̃́ pↄ́ ye Diiziↄ, à za vãigu. Ìↄ a yãmanaↄ wɛ̃ni kũanɛ́, ì ń bↄ vãikɛnaↄ ↄu. 11Ì gupu gbɛ̃maaↄnɛ ń zɛ́u, ì pↄna tↄ̃ nↄ̀sɛpuadeↄ guu. 12Gbɛ̃maaↄ, à tó á pↄ kɛ Diiwa na, à aà tↄbↄ, asa a ku adoa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\