Soũↄ 98

1À lɛ̀ dafu sí Diiɛ, asa à yãbↄnsaɛↄ kɛ̀, à zĩblè ń a gã̀sa pↄ́ a kua adoa gbãao. 2Dii tò wa dↄ̃̀ a zĩblè, à a gbɛ̃suabaa gbãa ↄ̀lↄ bui píiɛ. 3Gbɛ̃kɛ ń náai pↄ́ a vĩ ń wá Isailiↄ dↄaàgu. E dṹnia lɛ́wa wa è lá wá Lua zĩblè. 4Dṹnia gbɛ̃́pii, à pↄna wii dↄ Diiwa, à vĩ ń wiio, à gulakɛ à lɛ̀ sí. 5À lɛsi Diiɛ ń mↄↄnlɛao, ń mↄↄnlɛao ń lɛtɛ̃dↄawao 6ń kã̀aepɛao ń kuu'ↄo, à pↄna wii dↄ Dii wá Kíawa. 7Ísia ń pↄ́ pↄ́ kúuↄ, à kↄ̃fĩkɛ, ń tↄↄlɛo ń gbɛ̃́ pↄ́ kuwàↄ píi. 8Swaↄ, à gã̀alɛ Dii aɛ. gbɛ̀sĩsĩↄ, à gulakɛ sãnusãnu, 9asa àlɛ mↄ́ yã́kpalɛkɛi tↄↄlɛɛ. A yã́kpalɛkɛ ń dṹniao a zɛ́wa, a yã́gↄ̃gↄ̃ gbɛ̃́ↄnɛ ń sĩanao.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\