Soũↄ 99

1Dii mɛ́ lɛ́ kible, bui píi lɛ́ lualua, a zↄ̃lɛa malaika gã̀sĩadeↄ zãnguo, dṹnia lòo. 2Dii zↄ̃ↄ Siↄna, a ku musu, a dɛ bui píila. 3Aa aà tↄ́ zↄ̃ↄ pↄ́ ì to vĩa ń kṹ bↄ, asa aà kua adoaɛ. 4Wá Kía gbãa vĩ, a ye yã́zɛdei, Ɔ̃mɛ yã́kpalɛkɛa a zɛ́wa dà, à yãgↄ̃̀gↄ̃ Yakↄbu buiↄnɛ a zɛ́wa. 5À Dii wá Lua tↄbↄ, à kúlɛ aà gbadibↄ saɛ, aà kua adoaɛ. 6Mↄizi ń Aalonao mɛ́ aà gbàgbanaↄ ũ, Samuɛli mɛ́ aà sìsinaↄ do ũ. Aa lɛzùaàzi, ↄ̃ a wèmá. 7Kua tɛlu guu à yã'ònɛ́, aa aà ikoyã ń aà yãdilɛnɛↄ kũa. 8Dii wá Lua, ń wèmá, Lua sùuuden n ũ. Ń beeo n ń yãvãiↄ wìnɛ́ ń musu. 9À Dii wá Lua tↄbↄ, à kúlɛɛ̀ aà gbɛ̀sĩsĩ pↄ́ a kua adoa musu, asa Dii wá Lua kua adoaɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\