Wɛpungu 10

1Ɔ̃ ma malaika gbãade pãle è à bↄ̀ luabɛ, àlɛ pila. A luabɛpuana daa, nàali liaa aà mii. Aà oa dɛ lán ĩatɛ̃wa, aà gbá dɛ lán zàmikulu tɛ́wa. 2A taala nɛ́na kũa pooa. À ↄplaa gbá pɛ̀lɛ ísiaa, à ↄzɛɛ gbá pɛ̀lɛ tↄↄlɛ. 3À wii gbãa lɛ̀ lán nↄ̀ↄmusu pũnaawa. Kɛ́ à wiilɛ̀, louvĩa mɛ̀n soplaↄ yã'ò. 4Kɛ́ louvĩa mɛ̀n soplapiↄ yã'ò, má ye mà kɛ̃ lá guu, ↄ̃ ma lↄↄ mà à bↄ̀ luabɛ à mɛ̀: Ńyↄ̃ yã́ pↄ́ louvĩa mɛ̀n soplapiↄ ò kũa asii guu, ńsu kɛ̃o. 5Malaika pↄ́ má è zɛa ísia ń tↄↄlɛowapi a ↄplaa sɛ dↄ̀ musu, 6ↄ̃ a ò ń Lua pↄ́ kú gↄↄpii à musu ń tↄↄlɛo ń ísiao kɛ̀ ń pↄ́ pↄ́ kú ń guuↄ píi tↄ́o à mɛ̀: A gɛ̃gɛ̃ lↄo. 7Malaika soplade kã̀aepɛzĩ tó àlɛ mↄ́ pɛ́i, Lua pↄeã pↄ́ ulɛa a kɛ sa, lá à a baokpà a zↄ̀blena ãnabiↄnɛwa. 8Ɔ̃ ma lↄↄ pↄ́ má mà à bↄ̀ luabɛpi mà lↄ à mɛ̀: Gɛ ǹ lá nɛ́na pooa pↄ́ na malaika pↄ́ zɛa ísia ń tↄↄlɛowa ↄzĩpi sí. 9Ɔ̃ ma gɛ malaikapi kĩ́i, má òɛ̀ aà lá nɛ́napi kpaa, ↄ̃ a òmɛɛ: Si ǹ só. Aↄ na n lɛ́u lán zↄ́wa, iↄ ĩ́i n nↄ̀sɛu. 10Ɔ̃ ma lá nɛ́napi sì malaikapi ↄzĩ, má sò. A na ma lɛ́u lán zↄ́wa. Kɛ́ má mↄ̀, à ĩ́ikũ̀ ma nↄ̀sɛu. 11Ɔ̃ wa òmɛɛ: Dↄaa ǹ ãnabikɛkɛ lↄ maamaa buiↄ ń bùsu gbɛ̃́ↄ ń buiyãↄ ń kíaↄ yã́ musu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\