Wɛpungu 15

1Ɔ̃ ma seela pãle è luabɛ, a zↄ̃ↄ, à bↄ̀ ma saɛ. Malaika gbɛ̃ↄn soplaↄ kìsia gbɛzã mɛ̀n soplaↄ kũa. Bee Lua a a pↄkũmabↄbↄama midɛò. 2Ɔ̃ ma pↄe è lán ísiwa, a da lán díiwa yãalɛa ń tɛ́o. Ma gbɛ̃́ pↄ́ aa zĩblè wàiwa ń aà taao ń aà tↄ́ nimɛloooↄ è zɛa díi pↄ́ da lán ísiwapi saɛ, aa mↄↄna pↄ́ Lua kpàmáↄ kũa. 3Aalɛ Lua zↄ̀blena Mↄizi lɛ sí ń Sã pↄ́o aa mɛ̀: Dii Lua Gbãapiide, n yãkɛaↄ zↄ̃ↄ, aa bↄ̀ wá saɛ. Bui píi Kía, ni yãkɛ a zɛ́wa ń sĩanao. 4Dii, dé mɛ́ n vĩa vĩo ni? Dé mɛ́ a gí n tↄbↄii? Asa ndo n kua mɛ́ adoa. Bui píi a mↄ kúlɛnɛ, asa n maakɛaↄ bↄ̀ gupuau. 5Bee gbɛa ma Lua kpɛ́ è wɛ̃a musu, zwã̀akpɛ pↄ́ aà ikoyã kúu ũ. 6Ɔ̃ malaika gbɛ̃ↄn sopla pↄ́ kìsia mɛ̀n sopla kũaↄ bↄ̀lɛ kpɛ́piu. Aa bàabaa pua táitai tɛkɛa dadaa, vua asana dↄdↄa ń kùawa. 7Ɔ̃ pↄ́ bɛ̃́ɛ mɛ̀n síiↄ̃ↄ do vua tùu kpà malaika gbɛ̃ↄn soplapiↄwa ń miwa. Lua pↄ́ ìↄ bɛ̃́ɛ gↄↄpii pↄkũma ká ń pai. 8Lua gawi ń a gbãao súɛlɛ kpɛ́pi pà. Gbɛ̃e a fↄ̃ gɛ̃uo e malaika gbɛ̃ↄn soplaↄ kìsia mɛ̀n soplapiↄ gɛ midɛò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\