Wɛpungu 16

1Ɔ̃ ma lↄↄ gbãa mà à bↄ̀ Lua kpɛ́u, a ò malaika gbɛ̃ↄn soplapiↄnɛ: À gɛ́ Lua pↄkũma pↄ́ kú tùu mɛ̀n soplaↄ guu ɛ́lɛi dṹniawa. 2A sɛ̃́ia gɛ̀ a pↄ́ ɛ̀lɛ dṹniawa. Ɔ̃ sã́nɛ vãi pãsĩↄ gbɛ̃́ pↄ́ wài seela vĩ aaì kúlɛ aà taaɛↄ lè. 3A plaade a pↄ́ ɛ̀lɛ ísiawa. Ɔ̃ ísia í gↄ̃̀ lán gɛ̀ auwa, pↄ́ bɛ̃́ɛ pↄ́ kú a guuↄ gàga píi. 4A àaↄ̃de a pↄ́ ɛ̀lɛ swaↄ ń nibↄnaↄwa, ↄ̃ an í lì au ũ. 5Ɔ̃ má mà malaika pↄ́ í iko vĩ mɛ̀: Kuaadoade, n gbɛ̃́ pↄ́ ń kú yãa, mɛ́ ń kú tia, n yã́kpalɛkɛ̀ńnↄ a zɛ́waɛ. 6Aa n gbɛ̃́ↄ ń n ãnabiↄ au bↄ̀lɛ, ↄ̃ n aupi kpàmá aa mì. À kↄ̃sìńnↄ màaɛ. 7Ɔ̃ ma lↄↄ mà sa'okĩi à mɛ̀: Ao, Dii Lua Gbãapiide, n yã́kpalɛkɛ̀ńnↄ a zɛ́waɛ, mɛ́ a sĩana vĩ. 8A síiↄ̃de a pↄ́ ɛ̀lɛ ĩatɛ̃wa, a tò à gbɛ̃nazĩnaↄ tɛkũ̀. 9A pusu gbãa ń lɛ́, ↄ̃ aa Lua pↄ́ kìsia beeↄ iko vĩ tↄbɛ̃ɛsì. Aai nↄ̀sɛlilɛ aa aà tↄbↄ̀o. 10A sↄode a pↄ́ ɛ̀lɛ wài kpalabaawa, ↄ̃ gusia dà aà kpalaa. Gbɛ̃́ↄ lɛ́ ń lɛ́ fĩ wãwã guu, 11ↄ̃ aa Lua Musude tↄbɛ̃ɛsì an wãwã ń ń sã́nɛo yã́i. Aai nↄ̀sɛlilɛ aa mikɛ̃̀ ń yãkɛaↄwao. 12A soolode a pↄ́ ɛ̀lɛ swa zↄ̃ↄ Uflatawa, ↄ̃ swapi í bà à zɛ́ bↄ̀ gukpɛ kíaↄnɛ. 13Ɔ̃ ma tã́aↄ è mɛ̀n àaↄ̃ lán blↄↄↄwa, aalɛ bↄ kwã́ ń wàio ń ãnabi ɛgɛnao lɛ́u. 14Tã́a dabudabukɛnaↄnɛ. Aalɛ gɛ́ dṹnia bṹu kíaↄ kĩ́i, kɛ́ aa ń kãaa zĩkaa Lua Gbãapiide gↄↄ zↄ̃ↄ zĩ́ yã́i. 15Ma! Má mↄ́ lán kpã́iwaɛ. Báaaden gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ itɛ̃kɛ mɛ́ a a pↄkasaↄ daa, kɛ́ asu bↄ bṹu wà aà puizi eo yã́i ũ. 16Ɔ̃ tã́apiↄ kíapiↄ kã̀aa gu pↄ́ wì mɛ ń Ɛbɛlu yã́o Aamagedↄ̃. 17A soplade a pↄ́ ɛ̀lɛ ĩ́anawa. Ɔ̃ lↄↄ gbãa bↄ̀ kpalabaa kĩ́i Lua kpɛ́u à mɛ̀: A lɛ́ kà. 18Lou lɛ́ pílɛ, àlɛ vĩ, àlɛ pũna. Tↄↄlɛ lùalua pãsĩpãsĩ. Zaa wà gbɛ̃nazĩna kàlɛ dṹnia guu, a taa i kɛo, a pãsĩ kɛ̀ zài. 19Mɛɛwia zↄ̃ↄ kɛ̃̀aa lɛɛ àaↄ̃, mɛ́ bui píi mɛɛwiaↄ kwɛ̀. Mɛɛwia zↄ̃ↄ Babɛli yã́ dↄ̀ Luagu, ↄ̃ à a pↄkũma vɛ̃ɛ gbãa imibↄ kpàwà a mì. 20Ísia gũgũnaↄ gɛ̃̀zɛa píi, wi wɛsi gbɛ̀sĩsĩↄlɛ lↄo. 21Lougbɛ zↄ̃ↄↄ bↄ̀ luabɛ, aa kà kiloo bla. Aa kwɛ̀ gbɛ̃nazĩnaↄla, ↄ̃ aa Lua tↄbɛ̃ɛsì lougbɛ kìsia yã́i, asa kìsiapi pãsĩ maamaaɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\