Wɛpungu 17

1Malaika gbɛ̃ↄn sopla pↄ́ tùu mɛ̀n sopla kũapiↄ do òmɛɛ: Mↄ mà yã́ pↄ́ a wi káalua zↄ̃ↄ pↄ́ zↄ̃lɛa swa zↄ̃ↄↄwa ↄlↄnɛ. 2Dṹnia kíaↄ gbãsĩkɛ̀aànↄ, mɛ́ dṹnia gbɛ̃́ↄ vɛ̃ɛ pↄ́ dɛ aà káaluakaa ũ mì aa kã̀. 3Lua Nisĩna dɛdɛaapi guu malaikapi gɛ̀manↄ sɛ̃u. Ɔ̃ ma nↄɛe è di wài tɛ̃a kpɛ. Dↄ́ɛa ń Luao tↄ́ↄ fĩfĩwà, a mi sopla, a kↄ́ba kwi. 4Nↄɛpi zwã̀a tɛ̃a ń a gàaluladeo yea, a vua nↄamblebↄↄ daa ń gbɛ̀ bɛɛɛdeↄ ń òsoↄ. A vua imibↄ kũa, bↄlↄↄ ń a káaluakaa gbãsĩↄ ka a pai. 5Wà tↄ́ pↄ́ wa a asii dↄ̃o kɛ̃̀ aà mi'aɛwa wà mɛ̀: Mɛɛwia zↄ̃ↄ Babɛli, káaluaↄ ń dṹnia bↄlↄↄ da. 6Má è nↄɛpi Lua gbɛ̃́ pↄ́ wà ń dɛdɛ Yesu seeladekɛ yã́iↄ au mì à kã̀, àlɛ aà dɛ lán wɛ̃wa. Kɛ́ ma aà è, yã́pi dìa. 7Ɔ̃ malaikapi ma la à mɛ̀: Bↄ́yãi yã́pi dìmai? Má nↄɛpi asii onɛ ń wài pↄ́ aà sɛa, a mi sopla, a kↄ́ba kwipi asiio. 8Wài pↄ́ ń èpi ku yãa mɛ́ a ku lↄo. A bↄ gbã́o zòolo guu i mipɛ kaalɛwa. Gbɛ̃́ pↄ́ aa ku tↄↄlɛ an tↄ́ kú àizãna taalau za dṹnia daalɛgↄↄoↄ, tó aa wài pↄ́ kú yãa mɛ́ a ku lↄo mɛ́ a ɛa mↄpi è, a yã́ a dimá. 9Làasoode pↄ́ ↄ̃nↄ vĩ yã́n kɛ. Mì mɛ̀n soplapiↄá sĩ̀sĩ mɛ̀n sopla pↄ́ nↄɛ zↄ̃lɛmáↄɛ. Kía gbɛ̃ↄn soplaↄnɛ lↄ. 10An gbɛ̃ↄn sↄo lɛ̀lɛ, gbɛ̃do ku, gbɛ̃do kpɛ́. Tó à mↄ̀, a gɛ̃gɛ̃o. 11Wài pↄ́ kú yãa mɛ́ a ku lↄo piá kía swaaↄ̃deɛ. Gbɛ̃ↄn soplapiↄ doɛ lↄ. Àlɛ mipɛ kaalɛwa. 12Kↄ́ba mɛ̀n kwi pↄ́ ń èpiↄá kía gbɛ̃ↄn kwi pↄ́ aai kpalable yãaoↄnɛ. Aa kigↄↄsoplana ble ń wàio sãnu. 13An gbɛ̃ↄn kwipiↄ píi lɛ́ doũɛ. Aa ń gbãa ń ń ikoo kpa wàipiwa. 14Aa zĩka ń São, Sã i zĩblemá, asa diiↄ Diiɛ mɛ́ kíaↄ Kíaɛ. Aà gbɛ̃́ náaide pↄ́ à ń sisi à ń sɛ́ↄ kuaànↄ. 15Ɔ̃ malaikapi òmɛɛ: Swa pↄ́ ń è káalua zↄ̃lɛmápiↄá buiↄ ń bílaↄ ń bùsu gbɛ̃́ↄ ń buiyã'onaↄnɛ. 16Wài ń kↄ́ba mɛ̀n kwi pↄ́ ń èpiↄ za káalua pigu. Aa aà kɛ yáiyai, aai aà to puizi. Aa aà so aai tɛsↄ̃wà. 17Asa Lua a pↄeã dànɛ́ ń sↄ̃u aa lɛdoũkɛɛ, aai ń kpala kpa wàipiwa e Lua yã́ gɛ paò. 18Nↄɛ pↄ́ ń è piá mɛɛwia zↄ̃ↄ pↄ́ iko vĩ dṹnia kíaↄwaɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\