Wɛpungu 22

1Ɔ̃ malaikapi swa'i wɛ̃nide pↄ́ lɛ́ bↄ Lua ń São kpalabaa kĩ́i ↄ̀lↄmɛɛ, àlɛ tɛkɛ lán díiwa. 2Àlɛ bàalɛ wɛ̃́lɛpi zɛa guo. Lí wɛ̃nide ku a baale ń a baalao, ì nɛ'i wɛ̃̀ do gɛ̃n kuɛplaɛ, mↄ ń mↄo gɛ̃n dodo. Lípi láↄá buiↄ gbã́gbãbↄɛ. 3Pↄ́ pↄ́ Lua lɛkɛ̀ɛ̀e aↄ ku lↄo. Lua ń São kpalabaa aↄ ku wɛ̃́lɛpi guu, mɛ́ aà zↄ̀blenaↄ zↄbleɛ̀. 4Aa wɛsiaàlɛ, mɛ́ aà tↄ́ aↄ kú ń mi'aɛwa. 5Gwãasĩna aↄ ku lↄo, gbɛ̃e baa aↄ kú ń filia ge ĩatɛ̃ gupuaoo, kɛ́ Dii Lua a gupunɛ́ yã́i. Aaↄ kible e gↄↄpiiɛ. 6Ɔ̃ a òmɛɛ: Yã́ beeↄ náai vĩ mɛ́ sĩanaɛ. Dii Lua pↄ́ ì dↄaa ãnabiↄnɛ mɛ́ a malaika zĩ̀, kɛ́ a zↄ̀blenaↄ yã́ pↄ́ a mↄ tia dↄ̃. 7Gwa, má mↄ́ tia. Báaaden gbɛ̃́ pↄ́ zia yã́ taalaɛ bee yã́ kũa ũ. 8Ma Zãa mámɛ ma yã́ beeↄ mà mɛ́ má è. Kɛ́ má mà mɛ́ má è, ma wulɛ malaika pↄ́ yã́piↄ ↄ̀lↄmɛɛ gbázĩ mà kúlɛɛ̀. 9Ɔ̃ a òmɛɛ: Bee tó. Kúlɛ Luaɛ. N zↄ̀blen deen ma ũ ń n gbɛ̃ ãnabiↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ aa láɛ bee yã́ kũaↄ. 10Ɔ̃ a òmɛɛ: Ńsu pↄ́ kúlɛ zia yã́ pↄ́ kú lápiuwao, asa a gↄↄ kãikũ̀. 11Gbɛ̃vãi wɛtã àↄ yãvãikɛ. Gbãsĩde wɛtã àↄ gbãsĩ. Gbɛ̃maa wɛtã àↄ yãmaakɛ. Kuaadoade wɛtã a kua àↄ adoa. 12Gwa, má mↄ́ tia, máↄ asea kũa, mí fĩabo baadeɛ a yãkɛawa. 13Alafa ń Omɛgaon ma ũ, Dↄaana ń Gↄ̃zãnao, Dàalɛna ń Mìdɛnao. 14Báaadeↄn gbɛ̃́ pↄ́ aa ń ulataopiↄ ũ. Aaↄ zɛ́ vĩ wà gɛ̃ wɛ̃́lɛpi bↄlɛↄu, aai lí wɛ̃nide bɛ ble. 15Ãma gↄ̃ɛ blesanaↄ ń ɛsɛdeↄ ń gbãsĩkɛnaↄ ń gbɛ̃dɛnaↄ ń tã́agbagbanaↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ ye mↄafiliyãkɛaiↄ aaↄ ku bàasiɛ. 16Ma Yesu ma a malaika zĩ̀ aàↄ dɛ yã́piↄ seelade ũ ma gãlideↄnɛ. Mámɛ má Davidi Bui, aà kpala pↄ́ vlãpà Kía ũ, Gudↄlɛia saan'ina ũ. 17Lua Nisĩna ń Sã nↄ dafuo ì mɛ, mↄ́. Gbɛ̃́ pↄ́ bee mà sↄ̃, aà o, mↄ́. Gbɛ̃́ pↄ́ imi lɛ́ dɛ, aà mↄ́. Gbɛ̃́ pↄ́ ye í wɛ̃nidei, aà si gba ũ. 18Málɛ o gbɛ̃́ pↄ́ ãnabikɛlaɛ bee yãmàↄnɛ píi, tó gbɛ̃́ yãe kã̀fĩ a guu, Lua a kìsia pↄ́ a yã́ kú láɛ bee guuↄ kã́fĩ adeɛɛ. 19Tó gbɛ̃́ yãe bↄ̀ taalaɛ bee guu, Lua a ade baa bↄ a wɛ̃́lɛ ń lí wɛ̃nide pↄ́ a yã́ kú láɛ bee guuo guuɛ. 20Gbɛ̃́ pↄ́ dɛ yã́piↄ seelade ũ mɛ̀: Sĩanaɛ, má mↄ́ tia. Ãmi! Dii Yesu mↄ́! 21Dii Yesu aàↄ gbɛ̃kɛ vĩ ń a gbɛ̃́ↄ píi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\