Wɛpungu 3

1Kɛ̃ Saadi Yesudeↄ dↄaanaɛ: Ma gbɛ̃́ pↄ́ má Lua Nisĩna mɛ̀n soplaↄ ń saana mɛ̀n soplaↄ kũa, mámɛ ma yã́ɛ bee ò. Má n yãkɛaↄ dↄ̃. Kua bɛ̃́ɛ tↄ́ mɛ́ dↄma, ãma gɛn n ũ. 2Vu, gbɛ̃́ pↄ́ gↄ̃̀nɛↄ lɛ́ ń láo e aaↄ gɛ́ gai, asa má è n yã́e bↄlɛia ma Luaɛo. 3A yã́i tò yã́ pↄ́ ń mà mɛ́ ń sì, to àↄ dↄngu, níↄ kũa, ní nↄ̀sɛlilɛ. Tó ni vuo, má mↄ́ma lán kpã́iwa, mɛ́ ńyↄ̃ↄ zaa pↄ́ má mↄ́wà dↄ̃o. 4Kási ń gbɛ̃́ↄ vĩ Saadi we yↄↄ aai ń pↄkasa gbãsĩkpao. Wá bɛbɛ sãnu ń pↄ́ puao, asa aa kà a lɛ́i. 5Màa gbɛ̃́ pↄ́ zĩblè aↄ pↄkasa pua daa. Má aà tↄ́ dɛ àizãna taalau bauo. Má zɛaànↄ ma Mae ń a malaikaↄ aɛ. 6Gbɛ̃́ pↄ́ nↄ̀sɛ vĩ, aà yã́ pↄ́ Lua Nisĩna lɛ́ o Yesudeↄnɛ ma. 7Kɛ̃ Filadɛlifi Yesudeↄ dↄaanaɛ: Ma kuaadoade sĩande, má Davidi kilinɛ kũa, mi zɛwɛ̃ gbɛ̃e lí fↄ̃ tào, mi zɛta gbɛ̃e lí fↄ̃ wɛ̃̀o, mámɛ ma yã́ɛ bee ò. 8Má n yãkɛaↄ dↄ̃. Ma, ma zɛwɛ̃̀nɛ n aɛ, gbɛ̃e a fↄ̃ tao. Baa tó n gbãa bílao, ń ma yã́ kũa, ni lelekpamazio. 9Setãu lousisikpɛ gbɛ̃́ pↄ́ aaì ńzĩa dilɛ Yudaↄ ũ mɛ́ aa dɛ a ũoↄ, má tó ɛɛdepiↄ mↄ kúlɛnɛ, aai dↄ̃ kɛ́ má yenzi. 10Lá ń mɛna yã́ pↄ́ má dìlɛnɛ kũa, má n si taasi pↄ́ lɛ́ mↄ́ dṹnia bṹuwa à gbɛ̃́ pↄ́ aa ku tↄↄlɛↄ yↄ̃wa. 11Má mↄ́ tia. Ɔdidi yã́ pↄ́ ń kũawa, kɛ́ gbɛ̃e su n ài simao yã́i. 12Má gbɛ̃́ pↄ́ zĩblè kɛ ma Lua kpɛ́ gbapɛlɛ ũ. A bↄu bauo. Má a Lua tↄ́ kɛ̃́wà ń ma Lua wɛ̃́lɛ Yelusalɛũ dafu pↄ́ a bↄ aà kĩ́i musu tↄ́o ń ma tↄ́ dafuo. 13Gbɛ̃́ pↄ́ nↄ̀sɛ vĩ, aà yã́ pↄ́ Lua Nisĩna lɛ́ o Yesudeↄnɛ ma. 14Kɛ̃ Laodisi Yesudeↄ dↄaanaɛ: Ma gbɛ̃́ pↄ́ wì omɛɛ Ãmi, ma seelade náaide sĩande, ma gbɛ̃́ pↄ́ má dɛ pↄ́ pↄ́ Lua kɛ̀ↄ zĩ́na ũ, mámɛ ma yã́ɛ bee ò. 15Má n yãkɛaↄ dↄ̃. Ń niɛo mɛ́ ń wãao. Má ye ǹyↄ̃ niɛ ge wãa. 16Lá ń lↄ̀ↄlↄↄɛ, ń wãao mɛ́ ń niɛo, má n pisiɛ. 17Ni mɛ ↄde àizɛɛde pↄ́ pↄe wɛ̃na vĩon n ũ. Ń dↄ̃ kɛ́ gbɛ̃pã pua baakɛna wɛ̃nade taaside vĩ̀an n ũo. 18Málɛ lɛdama, vua baasaa lu ma kĩ́i, ní kɛ ↄde ũ. Pↄkasa pua lu ǹ da, ní n puizi ulɛ ǹ bↄ wíu. Wɛ́ ɛsɛ lu ǹ ka n wɛ́u, ní gu'e. 19Mi gbɛ̃́ pↄ́ má yeńziↄ swã́gaga, mi ń toto. A yã́i tò, ãiakɛ, ní nↄ̀sɛlilɛ. 20Gwa, má zɛa kpɛɛlɛ, málɛ ↄtaalɛ. Tó gbɛ̃́ ma lↄↄ mà mɛ́ à zɛwɛ̃̀mɛɛ, má gɛ̃ pↄbleaànↄ, i blemanↄ. 21Má gbɛ̃́ pↄ́ zĩblè gba zɛ́ aà zↄ̃lɛmanↄ báawa, lá mapi ma zĩblè ma zↄ̃lɛ ń ma Maeo báawawa. 22Gbɛ̃́ pↄ́ nↄ̀sɛ vĩ, aà yã́ pↄ́ Lua Nisĩna lɛ́ o Yesudeↄnɛ ma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\