Wɛpungu 5

1Ɔ̃ ma taala kooa è na gbɛ̃́ pↄ́ zↄ̃lɛa báawapi ↄplaau, wà yãkɛ̃̀wà kpɛ pla píi, wà a lɛ́ kũ̀kũ ń kã́n'ↄo lɛɛ sopla. 2Ɔ̃ ma malaika gbãade è, àlɛ kpàwakɛ ń lↄↄ gbãao à mɛ̀: Dé mɛ́ kà kã́n'ↄpiↄ gogoa à lápi pooi? 3Asa gbɛ̃e ku luabɛ ge tↄↄlɛ ge tↄↄlɛ zíɛ a fↄ̃ lápi poo à gwao. 4Ma ↄ́ↄlↄ̀ maamaaɛ, kɛ́ wi gbɛ̃e e à kà lápi poo gwaao. 5Ɔ̃ gbɛ̃zↄ̃ↄpiↄ do òmɛɛ: Ńsu ↄ́ↄlↄo. Gwa, Yuda bui Nↄ̀ↄmusu pↄ́ dɛ Davidi kpala pↄ́ vlãpà Kía ũ zĩblè. A fↄ̃ kã́n'ↄ mɛ̀n soplapiↄ gogo, i lápi poo. 6Ɔ̃ ma Sã è zɛa báapi guo, pↄ́ bɛ̃́ɛ mɛ̀n síiↄ̃piↄ ń gbɛ̃zↄ̃ↄpiↄ zãnguo. A dɛ lá wà aà kòlokpawa. A kↄ́ba sopla ń wɛ́o sopla, Lua Nisĩna mɛ̀n sopla pↄ́ à ń zĩ́ dṹnia gupiiuↄ ũ. 7À gɛ̀ lápi sì gbɛ̃́ pↄ́ zↄ̃lɛa báawapi ↄzĩ. 8Kɛ́ à lápi sì, pↄ́ bɛ̃́ɛ mɛ̀n síiↄ̃piↄ ń gbɛ̃zↄ̃ↄ gbɛ̃ↄn baasↄo mɛ̀ndosaipiↄ kùlɛkulɛ Sãpi aɛ. An baade mↄↄna kũa ń vua tùu pↄ́ tulaletika a paio. Tulaleti piá Lua gbɛ̃́ↄ wabikɛaↄɛ. 9Aalɛ lɛ̀ dafu sí aa mɛ̀: N ka lápi sia ǹ kã́n'ↄpiↄ gogo, asa wà n dɛ, n gbɛ̃́ↄ bò Luaɛ ń n auo bui píi guu, buiyã píi guu, gbɛ̃́pii guu, bùsu píi guu. 10N ń kpá kpalau wá Lua gbàgbanaↄ ũ, aai kible tↄↄlɛ. 11Ɔ̃ ma malaikaↄ è liaa báapizi ń pↄ́ bɛ̃́ɛpiↄ ń gbɛ̃zↄ̃ↄpiↄ dasidasi, an dasi kà ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ ũma'ũma, wa fↄ̃ ń lɛ́ dↄ̃o. Ma ń kↄ̃fĩ mà, 12aalɛ o ń lↄↄ gbãao: Sã pↄ́ wa dɛ̀ kà wà iko dↄ̃ɛ̀ ń àizɛɛo ń ↄ̃nↄo ń gbãao ń bɛɛɛo wí aà táasilɛ wà aà tↄbↄ. 13Ɔ̃ pↄ́ pↄ́ Lua kɛ̀ musu ń tↄↄlɛo ń tↄↄlɛ zíɛo ń ísia guuo píi, pↄ́ pↄ́ kú baama píiↄ, má mà aa mɛ̀: Wàↄ bɛɛɛ ń gbãao dↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ zↄ̃lɛa báawaɛ ń São, wíↄ ń táasilɛ wàↄ ń tↄbↄ gↄↄpii. 14Pↄ́ bɛ̃́ɛ mɛ̀n síiↄ̃piↄ mɛ̀, ãmi. Ɔ̃ gbɛ̃zↄ̃ↄpiↄ wùlɛwulɛ aa misìilɛɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\