Wɛpungu 7

1Bee gbɛa ma malaika gbɛ̃ↄn síiↄ̃ↄ è zɛzɛ dṹnia gola síiↄ̃wa, an baade a gola ĩ́ana kũa, kɛ́ ĩ́ana su pɛ tↄↄlɛ ge ísia ge líewao yã́i. 2Ɔ̃ ma malaika pãle è, à bↄ̀ gukpɛ oi, a Lua bɛ̃́ɛ seelakɛbↄ kũa. À lɛ́ gbãa zù malaika gbɛ̃ↄn síiↄ̃ pↄ́ wà ń gbá zɛ́ aa tↄↄlɛ ń ísiao ↄ̃̀ↄkpapiↄzi 3à mɛ̀: Ásu tↄↄlɛ ge ísia ge líↄ ↄ̃̀ↄkpao e wà seelakɛ wá Lua zↄ̀blenaↄ mi'aɛwa. 4Ɔ̃ wà gbɛ̃́ pↄ́ wà seelapi kɛ̀máↄ lɛ́ òmɛɛ, aa gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ basopla ń síiↄ̃oɛ (144.000). Aa bↄ̀ Isaili bui píi guu. 5Wà seelakɛ̀ Yuda buiↄwa gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kuɛpla (12.000) ń Lubɛni buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kuɛpla ń Gada buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kuɛpla 6ń Asɛɛ buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kuɛpla ń Nɛfatali buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kuɛpla ń Manase buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kuɛpla 7ń Simɛↄ buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kuɛpla ń Levii buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kuɛpla ń Isakaa buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kuɛpla 8ń Zabulↄni buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kuɛpla ń Yosɛfu buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kuɛpla ń Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kuɛpla. 9Bee gbɛa ma gbɛ̃́ↄ è dasidasi, wa fↄ̃ ń naoo. Aa bↄ̀ bùsu píi guu, bui píi guu, gbɛ̃́pii guu, buiyã píi guu. Aa zɛzɛa kpalabaa ń São aɛ. Aa ulatao pua dadaa, kpakpa lá nanaa ń ↄzĩ. 10Aalɛ wii gbãa lɛ́, aalɛ mɛ: Wá Lua pↄ́ zↄ̃lɛa báawa ń São mɛ́ ì ń suaba. 11Malaikaↄ zɛzɛ aa lìa kpalabaazi ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń pↄ́ bɛ̃́ɛ mɛ̀n síiↄ̃ↄ ḿpii, ↄ̃ aa ń mi pɛ̀lɛpɛlɛ báapi aɛ, aa kùlɛ Luaɛ 12aa mɛ̀: Ãmi! Wá Lua mɛ́ tↄ́ vĩ ń gawio ń ↄ̃nↄo ń sáabuo ń bɛɛɛo ń ikoo ń gbãao gↄↄpii. Ãmi! 13Ɔ̃ gbɛ̃zↄ̃ↄpiↄ do ma la à mɛ̀: Deↄn ulataopuadanapiↄ ũi? Aa bↄ̀ má ni? 14Má òɛ̀: Baa, ḿmɛ ń dↄ̃. Ɔ̃ a òmɛɛ: Gbɛ̃́ pↄ́ aa bↄ̀ wɛ́tɛ̃a zↄ̃ↄ guuↄnɛ. Aa ń ulataopiↄ pì Sã au guu à puakũ̀. 15Bee yã́i aa ku Lua kpalabaa aɛ, aaìↄ zↄbleɛ̀ aà kpɛ́u fãanɛ ń gwãasĩnao, mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ zↄ̃lɛa báawapi ì ↄkuńla. 16Nↄana ge imi a ń dɛ lↄo, ĩatɛ̃ a ń lɛ́o, mɛ́ gu a wãmáo, 17asa Sã pↄ́ zɛa báapiwa guoguo a ń dã́, i dↄaanɛ́ e nibↄna í wɛ̃nidei, mɛ́ Lua a ń wɛ́'i gogonɛ́ píi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\