Wɛpungu 9

1Malaika sↄode a pↄ́ pɛ̀, ↄ̃ ma saana è, à bↄ̀ luabɛ à lɛ̀lɛ tↄↄlɛ. Ɔ̃ wà gbã́o zòolo kilinɛ kpàwà, 2ↄ̃ saanapi gbã́o zòolopi zɛ́ wɛ̃̀. Súɛlɛ bↄ̀u lán mua zↄ̃ↄ súɛlɛwa, ↄ̃ gbã́opi súɛlɛ ĩatɛ̃ siakũ̀, gu kɛ̀ síii. 3Kwaↄ bↄ̀lɛ súɛlɛpi guu aa lì tↄↄlɛa. Wà ń gbá iko lán dṹnia sóiↄ pↄ́wa. 4Wa ònɛ́ aasu ĩada sɛ̃e ge láe ge líewao, sema gbɛ̃́ pↄ́ aa Lua seela vĩ ń mi'aɛwaoↄ. 5Wi ń gba zɛ́ aa gbɛ̃́ↄ dɛdɛo. Aa wãwã kpáńzi e mↄ sↄoɛ. An wãwã dɛ lán sói gbɛ̃́paa wãwãwaɛ. 6Gↄↄ beeↄ zĩ́ gbɛ̃́ↄ wɛɛlɛ ga mↄ́ ń sɛ́, a mↄo. Ga ni a ń dɛ, kási ga a bàalɛnɛ́ɛ. 7Kwapiↄ dɛ lán sↄ̃́ pↄ́ an zĩkasↄu màↄwa. Aa pↄe kpákpaa lán vua fùawa, an oa bↄ̀ lán gbɛ̃nazĩna pↄ́wa. 8An mikã dɛ gbã̀agbãa lán nↄɛ pↄ́wa, an swaaↄ dɛ lán nↄ̀ↄmusu pↄ́wa. 9An kua dɛ lá aa mↄ̀ ula dadaawa, an gã̀sĩa kĩ́i dↄ lán gó dasi pↄ́ sↄ̃́ↄ lɛ́ gálɛ zĩ guuↄ kↄ̃fĩwa. 10Aa vlã́ vĩ ń kao lán sóiwa. An iko kú ń vlã́piↄwa aa ĩadaò gbɛ̃́ↄwa e mↄ sↄo. 11Gbã́o zòolo malaikapi mɛ́ ń kía ũ. Ń Ɛbɛlu yã́o aà tↄ́n Abadↄ̃. Ń Gɛlɛki yã́o sↄ̃ Apↄliↄ̃. 12Wɛ̃na sɛ̃́ia gɛ̃̀, wɛ̃na mɛ̀n plaↄ lɛ́ mↄ́ a kpɛ lↄ. 13Malaika soolode a kã̀ae pɛ̀. Ma lↄↄ mà à bↄ̀ Lua aɛ tulaletikatɛakĩi pↄ́ wa pì ń vuao a kↄ́ba síiↄ̃ↄ kĩ́i. 14A ò malaika soolode pↄ́ kã̀ae kũaɛ à mɛ̀: Malaika gbɛ̃ↄn síiↄ̃ pↄ́ yeyea swa zↄ̃ↄ Uflata saɛↄ polo. 15Ɔ̃ wà malaika gbɛ̃ↄn síiↄ̃ pↄ́ wà ń sↄukɛ̀ wɛ̃ bee, mↄ bee, gↄↄ bee, zaa bee yã́iↄ pòlo, kɛ́ aa gbɛ̃nazĩna lɛɛ àaↄ̃de dɛdɛ yã́i. 16Ma sosa sↄ̃deↄ dasilɛ mà, aa miliↄ̃ ↄ̀aa doɛ. 17Wɛ́pungu'eapi guu lá ma sↄ̃́piↄ ń ń dikpɛnaↄ èn kɛ: Aa mↄ̀ ulaↄ dadaa tɛ̃́ɛɛ lán tɛ́wa, búunnↄ lán bulawa, tɛ̃́ɛɛ lán kpà'iwa. Sↄ̃́piↄ mi dɛ lán nↄ̀ↄmusu miwa. Tɛ́ ń súɛlɛo ń ĩatɛ̃gbↄ̃o lɛ́ bↄ ń lɛ́u. 18Ĩa mɛ̀n àaↄ̃ɛ beeↄ, tɛ́ ń súɛlɛo ń ĩatɛ̃gbↄ̃ pↄ́ lɛ́ bↄ ń lɛ́uo mɛ́ gbɛ̃nazĩna lɛɛ àaↄ̃deↄ dɛ̀dɛ. 19Asa sↄ̃́piↄ iko kú ń lɛ́ guuɛ ń ń vlã́o lↄ. An vlã́ dɛ lán mlɛ̃wa, aa mi vĩ aaì ĩadaò gbɛ̃́ↄwa. 20Gbɛ̃́ kĩni pↄ́ aai gaga ĩa bee musuoↄ, aai nↄ̀sɛlilɛ aa pↄ́ pↄ́ aa kɛ̀ yã́ tòo. Aa gì lɛ́ kúlɛ tã́aↄnɛ ń pↄ́ pↄ́ aa kɛ̀ ń vuao ń ã́nusuo ń mↄgotɛ̃o ń gbɛo ń líoↄnɛ. Pↄ́piↄ lí gu'eo, aali yãmao, aali táa'o sↄ̃o. 21Aai nↄ̀sɛlilɛ aa ń gbɛ̃dɛa ge an gbɛ̃́ kↄ̀ↄlɛkɛa ge an gbãsĩkɛa ge an kpã́i'oa tòo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\