Loma 1

1Mámɛmaa Pↄlu, Kilisi Yesu zↄ̀blena, Lua ma sisi à ma dilɛ a zĩna ũ baona 2pↄ́ à dↄ̀aa à a lɛgbɛ̃̀ a ãnabiↄnɛ, aa kɛ̃̀ a yã́ taalau kpana ũ. 3- 4Aà Nɛ́ Yesu Kilisi wá Dii yã́ mɛ́ baonapi ũ. Aà dɛa gbɛ̃nazĩna ũ guu à bↄ̀ Davidi bui guuɛ. Aà luakɛ guu sↄ̃ aà bↄa gau ń gbãao mɛ́ ↄ̀lↄwɛ̃ɛ kɛ́ Lua Nɛ́n aà ũ. 5Kilisipi mɛ́ gbɛ̃kɛkɛ̀mɛɛ à ma zĩ bui píi kĩ́i, kɛ́ aa e a náaikɛ, aai gↄ̃ a yãmanaↄ ũ, i tↄbↄ. 6Á kú ń guu sↄ̃, á gbɛ̃́ pↄ́ Yesu Kilisi á sisi à á sɛ́ↄ. 7Mámɛ ma láɛ bee kɛ̃̀ á Lomade pↄ́ Lua yeázi à á sisi, a gↄ̃ a gbɛ̃́ↄ ũ píiɛ. Lua wá Mae ń Dii Yesu Kilisio gbɛ̃kɛkɛɛ́, aai á gba aafia. 8Sɛ̃́ia gĩa ma Lua sáaukɛ̀ ń Yesu Kilisi gbãao ápii yã́ musu, kɛ́ á luanaaikɛa lì dṹniaa píi yã́i. 9Tó málɛ wabikɛ píi, á yã́ lí sã́maguo. Lua mɛ́ ma seelade ũ. Aàpi málɛ zↄbleɛ̀ ń nↄ̀sɛmɛndoo, málɛ aà Nɛ́ baokpa. 10Miↄ wabikɛwà aà zɛ́ kɛkɛmɛɛ lá a yeiwa, mà e mↄ á gwai sa, 11asa wɛsiaálɛ ni lɛ́ ma dɛ maamaaɛ, kɛ́ mà Lua Nisĩna gbae daɛ́ á zɛdↄa yã́i. 12Beewa á luanaaikɛa ń ma pↄ́o a wá baade gba sↄ̃. 13Ma gbɛ̃́ↄ, má ye àↄ dↄ̃ kɛ́ miↄ dilɛ mↄ̀ↄmↄↄ mà mↄ á gwai kɛ́ mà a zĩ gbɛ e á guu, lá má è buipãleↄ guuwa, ↄ̃ e tia mi zɛ́ eo. 14Gɛlɛki yãmanaↄ ń Gɛlɛki yãmansaiↄ píi, ladↄ̃naↄ ń ladↄ̃nsaiↄ píi, an yã́ gↄ̃̀ ma yã́ ũɛ. 15Bee yã́i ma mɛ wã̀ mà baonapi kpá á Lomadeↄnɛ sↄ̃. 16Mili widɛ ń baonapi yã́oo. Ɔ̃mɛ gbãa pↄ́ Lua ì gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ a náaikɛↄ suabaò ũ, atɛ̃sa Yudaↄ, an gbɛa buipãleↄ. 17Baonapi ì owɛ̃ɛ lá Lua ì to yã́ bↄńnↄ na. A dɛ luanaaikɛa yã́ ũ adoɛ, lá wa kɛ̃̀ lá guuwa wà mɛ̀: Gbɛ̃́ pↄ́ Lua tò yã́ bↄ̀aànↄ na a náai pↄ́ àlɛ kɛ yã́i aↄ ku. 18Za musu ↄ̃ Lua ì a pↄkũma bↄbↄ gbɛ̃nazĩna pↄ́ an vãikɛa ì zɛzↄ̃ sĩanaɛↄwa an pãkpaaazi ń ń vãikɛao yã́i. 19Yã́ pↄ́ wa fↄ̃ dↄ̃ Lua yã́ musu ulɛanɛ́o, Lua mɛ́ yã́pi bↄ̀nɛ́ gupuau. 20Za gↄↄ pↄ́ à dṹnia kàlɛ, aà gbãa láasai ń aà luakɛ pↄ́ wìli e ń wɛ́oo bↄ̀ gupuau aà zĩↄ guu wásawasa. A yã́ mɛ́ tò gbɛ̃nazĩna awa vĩo. 21Aa Lua dↄ̃, ãma aali aà kpɛla a zɛ́wa aa aà sáaukpào. An làasooↄ sↄũkũ̀, ↄ̃ aa gↄ̃̀ gusiau an mìsai yã́i. 22Aa ńzĩa dìlɛ ↄ̃nↄnaↄ ũ, ↄ̃ aa gↄ̃̀ mìsaideↄ ũ. 23Aaì kúlɛ gbɛ̃nazĩna pↄ́ ì gaↄ ń bãↄ ń nↄ̀bↄↄ ń pↄ́taa'onkuawaↄ taaɛ Lua pↄ́ lí gao gbɛu. 24A yã́ mɛ́ tò Lua ń kpá gbãsĩkɛaa, aa wisaiyã kɛ ń kↄ̃o, lá aalɛ a nidɛ ń nↄ̀sɛ guuwa. 25Aa Lua sĩande lɛũkpakɛ̀ ń ɛɛo. Aaì kúlɛ Lua pↄkɛaↄnɛ aa zↄblenɛ́ Lua pↄ́ pↄ́pii kɛ̀ gbɛu. Ɛ̀fãaiden aà ũ gↄↄpii! Ãmi. 26A yã́ mɛ́ tò Lua ń kpá wisaiyã nidɛaa. Baa an nↄɛↄ yã́ pↄ́ wì kɛ lɛũkpakɛ̀ ń yã́ pↄ́ wìli kɛoo. 27Màa gↄ̃ɛↄ sↄ̃ aa yã́ pↄ́ wì kɛ ń nↄɛↄ tò, aaì luakↄ̃i. Gↄ̃ɛ ń gↄ̃ɛo aaì wisaiyã kɛ ń kↄ̃o, aaì a gbɛ'e ńzĩawa an sã́sãa lɛ́u. 28Lá aai we zɛ̀ ń Lua dↄ̃aoo, ↄ̃ à ń kpá làasookpaanlayãa, kɛ́ aaↄ yã́ pↄ́ dɛ wà kɛoↄ kɛ. 29Yãvãi píi pɛ̀ɛmá: Nↄ̀sɛpãsĩ, bĩi, ĩ́isɛa ń kↄ̃o, wɛdↄakↄ̃ɛ, gbɛ̃dɛa, sòle, gbɛ̃blea ń kↄ̃nikɛao. Gupɛaanaↄn ń ũ, 30gbɛ̃yaanaↄ, Lua ibɛɛↄ, gbɛ̃́ taiinkɛnaↄ, yↄ̃̀ↄdeↄ, ĩ́andãnaↄ, vãi làasookɛnaↄ, de ń dao yãmansaiↄ, 31mìsaideↄ, náaisaideↄ, gbɛ̃́yãkɛnsaiↄ, sósobisaideↄ. 32Aa dↄ̃ Lua dìlɛ kɛ́ yãbeetaakɛnaↄ kà wà ń dɛdɛ, kási aali zɛ ń a kɛao adoo, aaì tɛ́kpa a kɛnaↄgu lↄɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\