Loma 10

1Ma gbɛ̃́ↄ, yã́ pↄ́ má yei ma sↄ̃ guu, málɛ a wabikɛ Luawa mɛ́ Isailiↄ suabaa ũ. 2Má dɛ a seelade ũ, kɛ́ aa ãia vĩ ń Lua yã́o, ãma an wɛ́ kɛ̃ao. 3Asa aa lá Lua ì to yã́ bↄńnↄ na dↄ̃o, ↄ̃ aaìↄ wɛɛlɛ yã́ bↄńnↄ na ń ńzĩa gbãao. Aai lá Lua ì to yã́ bↄńnↄ na sio. 4Asa Kilisi Mↄizi ikoyã lɛpàpa, ↄ̃ yã́ ìↄ bↄ ń aà náaikɛnaↄ na. 5Lá ikoyã ì to yã́ bↄńnↄ na ↄ̃ Mↄizi ò a taalau à mɛ̀, gbɛ̃́ pↄ́ yã́pi kũa aↄ ku a sabai. 6Lá luanaaikɛa ì to yã́ bↄńnↄ na a ò à mɛ̀: Ńsu o n nↄ̀sɛu, dé mɛ́ a gɛ́ luabɛ à Kilisi pilaio, 7ge dé mɛ́ a gɛ́ bɛdau à Kilisi bↄ gauio. 8Yã́ pↄ́ a òn kɛ: Yã́pi kunnↄ kãi, a kú ń lɛ́u ń n nↄ̀sɛo. Luanaaikɛa yã́ pↄ́ wi a waasokpa ↄ̃n yã́pi ũ. 9Tó ń ò ń lɛ́o gupuau Yesu mɛ́ Dii ũ, mɛ́ ń a náai vĩ n nↄ̀sɛu Lua aà bↄ̀ gau, a n suaba. 10Asa yã́pi náai vĩa nↄ̀sɛu ì to gbɛ̃́ bↄ maa, mɛ́ yã́pi oa ń lɛ́o ì gbɛ̃́ suaba. 11A kɛ̃a Luayãtaalau wà mɛ̀, wí a gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ aà náaikɛ kũo. 12Yudaↄ ń buipãleↄ dodoa kↄ̃ɛo, asa ampii an Dii doũɛ, ì kã́fĩakɛ a sìsinaↄnɛ píi. 13Asa Dii sìsinaↄ bↄ píiɛ. 14Kpelewa aa aà sísi aà náaikɛsaii? Kpelewa aa aà náaikɛ aà yã́ masaii? Kpelewa aa aà yã́ ma waasokɛnasaii? 15Tó wi waasokɛnaↄ zĩmáo, kpelewa aa waasokɛnɛ́i? A kɛ̃a Lua taalau wà mɛ̀: Baonakpanaↄ mↄa na. 16Ãma gbɛ̃́pii i baonapi sio. Ɔ̃ Isaia mɛ̀: Dii, dé mɛ́ wá yã́ sìi? 17Beewa luanaaikɛa ì bↄ aà yãmaa kĩ́iɛ, mɛ́ yã́piá Kilisi yã́ɛ. 18Ma mɛ̀ yóo! Aai mao lé? Aa mà. An lↄↄ tà dṹnia guu píi, an yã'oa gɛ̀ e tↄↄlɛ lɛ́wa. 19Ma mɛ̀ yóo! Isailiↄ i dↄ̃o lé? Mↄizi dↄ̀aa ò à mɛ̀: Má tó bui pↄ́ aa dɛ ma gbɛ̃́ ũoↄ á pↄ fɛlɛɛ́, má tó á pↄ pa bui wɛ́siadeↄ yã́ musu. 20Ɔ̃ Isaia sↄ̃dìlɛ à Lua lɛdↄɛkɛ̀ à mɛ̀: Gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ ma kĩ́i wɛɛlɛoↄ mɛ́ ma e, ma azĩa ↄ̀lↄ gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ ma gbɛaoↄnɛ. 21Isailiↄ yã́ musu sↄ̃ Lua ò: Za kↄↄ e oosi ma ↄdↄ̀ bui swã́gbãade pↄ́ fɛ̃̀manↄↄzi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\