Loma 11

1Ma mɛ̀ yóo! Lua azĩa gbɛ̃́ↄ vũ̀aa yã̀? Aawo bá! Mapi, Isailin ma ũ. Ablahaũ buin ma ũ Bɛ̃yãmɛɛ bui guu. 2Lua i a gbɛ̃́ pↄ́ à dↄ̀aa ń dↄ̃ↄ vũaao. Á Ɛlia yã́ pↄ́ kú lá guuɛ bee dↄ̃o lé? Kɛ́ à gɛ̀ ń Isailiↄ yã́o Lua kĩ́i à mɛ̀: 3Dii, aa n ãnabiↄ dɛ̀dɛ, aa n gbagbakĩiↄ dɛ̀ɛlɛ. Mámɛ ma gↄ̃ mado, ↄ̃ aalɛ ma wɛ. 4Lua ò Ɛliaɛ kpelewa ni? À mɛ̀ á gbɛ̃́ pↄ́ aai kúlɛ tã́aɛoↄ kũa a pↄ́ ũ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ sopla (7.000). 5Màa an kↄ̃na pↄ́ Lua ń sɛ́ a gbɛ̃kɛ guuↄ gↄ̃̀ gbã lↄ. 6Lá à ń sɛ́ a gbɛ̃kɛ guu, i kɛ an yãkɛa yã́i no. Tó màa no, dↄ̃ Lua gbɛ̃kɛaↄ gbɛ̃kɛ ũo. 7Kpelewan wei? Isailiↄ i yã́ pↄ́ wàlɛ wɛɛlɛ eo, ãma an gbɛ̃́ pↄ́ Lua ń sɛ́ↄ è. Gbɛ̃́ kĩniↄ nↄ̀sɛ tàta, 8lá a kɛ̃a láuwa wà mɛ̀: Lua kɛmazĩ'ũ kpàńzi, ↄ̃ an wɛ́ lɛ́ gu'eo, an swã́ lɛ́ yãmao e ń a gbão. 9Davidi ò lↄ: To an dikpɛkɛa gↄ̃nɛ́ bai ũ, wà ń kṹ, to à yã'inɛ́, wà tↄsimá. 10To an wɛ́ siakũ kɛ́ aasu gu'eo, to an wó gↄ̃ koolonnↄ gↄↄpii. 11Ma mɛ̀ yóo! Kɛ́ Isailiↄ fùa, aa lɛ̀lɛ míↄmiↄ yã̀? Aawo bá! An tàaeↄ yã́i Lua buipãleↄ suabà, kɛ́ Isailiↄ nↄ̀sɛ fɛlɛ yã́i. 12Lá an tàaeↄ mɛ́ tò dṹnia kã́fĩa è, mɛ́ an lɛ́lɛa mɛ́ tò buipãleↄ kã́fĩa è, tó Isailipiↄ sù ń pá ziu, wa bee o lↄa? 13Málɛ yã'o á buipãleↄnɛ sa. Lá má dɛ zĩna ũ á buipãleↄ kĩ́i, máↄ ma zĩ sáaukpaɛ, 14kɛ́ mà azĩa buiↄ nↄ̀sɛ fɛlɛ, mí ń gbɛ̃eↄ suabaɛ. 15Lá Lua gia Isailiↄzi mɛ́ tò dṹnia kɛ̀anↄ na, tó à ɛ̀a ń sí lↄ, bee aↄ dɛai? Bee aↄ dɛ wɛ̃ni ũ gɛↄnɛɛ. 16Tó wà pↄ́wɛn káau kpà Luawa, a bṹu gↄ̃̀ aà pↄ́ ũɛ. Tó lízĩna dɛ Lua pↄ́ ũ, a gↄ̃naↄ dɛ aà pↄ́ ũ lↄɛ. 17Lua kuli zálala gↄ̃naeↄ zↄ̃̀zↄ̃, ↄ̃ à n gbɛ̃́ pↄ́ ń dɛ kuna lí ũ pɛ̀ an gbɛu, kɛ́ ǹyↄ̃ kú ń kuli maa zĩ́na gbãao. 18Ńsu saka kuli zálala gↄ̃na pↄ́ a zↄ̃̀zↄ̃ↄguo. Kpelewa ńyↄ̃ ĩ́anadãi? Ń kú lízĩna sabaiɛ, i kɛ lízĩna mɛ́ kú n sabaio. 19N mɛ̀ à ligↄ̃napiↄ zↄ̃̀zↄ̃ kɛ́ à n pɛ an gbɛu yã́iɛ. 20Màaɛ, à ń zↄ̃zↄ̃ kɛ́ aai a náaikɛo yã́iɛ. Mpi sↄ̃ n gↄ̃ n luanaaikɛa yã́i. Ńsu wala kɛo. Laaika! 21Lá Lua i gí lí zálala gↄ̃naↄ zↄ̃zↄ̃io, a gí n zↄ̃i sↄ̃o. 22Gwa lá Lua maa mɛ́ a pãsĩ. A pãsĩ ń gbɛ̃́ pↄ́ aa fùwaↄ, mɛ́ a maanɛ, tó n zɛ ń aà maao. Tó màa no, a n zↄ̃ sↄ̃ɛ. 23Tó Isailiↄ ń luanaaikɛsai tò, a ɛa ń pɛ́ n gbɛuɛ, asa a ń pɛa ń gbɛu gbãa vĩ. 24Lua n zↄ̃ kuna líwa à n pɛ kuli zálalawa, lá wìli kɛowa. Lá a kɛ̀ màa, kù ligↄ̃n zálalaↄ ɛa pɛa ńzĩa líwa zɛ́ vĩ dɛ beelao lé? 25Ma gbɛ̃́ↄ, má ye àↄ asiiyãɛ bee dↄ̃, kɛ́ á wɛ́ su àↄ sia, à ázĩa dilɛ waladeↄ ũo yã́i. Isaili kĩniↄ swã́ gbãakũ̀ gĩa e buipãleↄ gɛ̃a kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́iu lɛ́ káɛ. 26Bee gbɛa Lua a Isailiↄ suaba píi lá a kɛ̃a láuwa wà mɛ̀: Suabana a bↄ Siↄna, a Yakↄbu buiↄ kɛ̃ luadↄ̃saiwa. 27Ma bàakuańnↄ gↄↄ pↄ́ má ń duuna kɛ̃́má yã́n we. 28Baona yã́ musu aa dɛ Lua ibɛɛↄ ũ á yã́i. Lua gbɛ̃́ↄ sɛa yã́ musu aa dɛ Lua yenzideↄ ũ an deziↄ yã́i. 29Asa Lua lí déndↄ̃mɛɛ kɛ gba pↄ́ á dàↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ a ń sisi a ń sɛ́ↄ yã́ musuo. 30Á buipãleↄ i Lua yãma yãao. Tiasa Lua sùuukɛ̀ánↄ kɛ́ Isailiↄ i aà yãmao yã́i. 31Màa Isailiↄ lɛ́ Lua yãma tiao, kɛ́ Lua e sùuukɛánↄ, i gbasa sùuukɛńnↄ. 32Lua yãmasai kpà gbɛ̃́piizi, kɛ́ aà e sùuukɛńnↄ píi yã́iɛ. 33Lua ↄ̃nↄ ń a dↄ̃ao zↄ̃ↄkɛ lɛ́ vĩo. Gbɛ̃e yã́ pↄ́ àlɛ yá yáasi dↄ̃ píio. Gbɛ̃e a fↄ̃ à aà zɛ bↄↄlɛkɛo. 34Dé mɛ́ Dii làasoo dↄ̃i? Dé mɛ́ yãdàɛ̀ aà lɛdamade ũi? 35Dé Dii fĩasɛ̀wà a gbasa boɛ̀i? 36Pↄ́pii bↄ̀ aà kĩ́iɛ, aa kú ń aà gbãao, mɛ́ aa ku aà pↄ́ ũ. Wàↄ aà tↄbↄ gↄↄpii. Ãmi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\