Loma 12

1A yã́ mɛ́ tò ma gbɛ̃́ↄ, lá Lua wɛ̃nadↄ̃̀wɛ̃ɛ màa, ma wabikɛ̀wá à ázĩa kpawà sa'obↄ bɛ̃́ɛ sãasai pↄ́ ì kaaàgu ũ. Beewa wì kúlɛɛ̀ a zɛ́wa. 2Ásu tɛ dṹnia tiaɛ bee tufaio. À to Lua á lilɛ, á làasoo i dafukũ, kɛ́ à e à aà pↄeã dↄ̃, yã́ pↄ́ maa mɛ́ ì kɛɛ̀ mɛ́ à àsaa. 3Gbɛ̃kɛ pↄ́ Lua kɛ̀mɛɛ yã́i ↄ̃ málɛ o ápiiɛ, ásu ázĩa maabo dɛ a maa lɛ́ao. Á baade azĩa dilɛ a sĩana lɛ́u, lá Lua aà gbà zɛ́ aà a náaikɛwa. 4Gbɛ̃nazĩna mɛ̀ mɛ̀ndo guↄ vĩ dasi, an baade ń a zĩoɛ. 5Màaɛ, baa ń wá dasikɛo, wá mɛ doũ naa Kilisiwaɛ, wá dɛ kↄ̃ mɛguↄ ũ. 6Wá gba dodoa kↄ̃ɛ lá Lua dàwɛ̃ɛ a gbɛ̃kɛ guuwa. Tó ãnabikɛkɛgba ń vĩ, kɛ n luanaaikɛa lɛ́u. 7Tó dↄnlɛdekɛɛ, dↄńlɛ. Tó yãdaanɛ́ɛ, danɛ́. 8Tó lɛdaamaɛ, damá. Tó gbadaaɛ, da bĩisai. Tó dↄaanakɛɛ, kɛ ń ãiao. Tó wɛ̃nadↄ̃anɛ́ɛ, dↄ̃nɛ́ ń pↄnao. 9Àↄ yekↄ̃i ń nↄ̀sɛmɛndoo. À mikɛ̃ vãiwa, í zɛ ń maao. 10Àↄ gbɛ̃kɛ vĩ ń kↄ̃o nana. Àↄ kↄ̃ kpɛla ń pↄnao. 11Àↄ ãia vĩ zígbiasai, á mɛ iↄ wãa Dii zĩ guu. 12À pↄnakɛ yã́ pↄ́ á wɛ́ dↄi yã́ musu. À mɛnafↄ̃ taasikɛa guu. À mɛkpa wabikɛawa. 13À dↄnlɛkɛ Lua gbɛ̃́ pↄ́ pↄ́ lɛ́ kɛ̃́sãmáↄnɛ. À wɛtã ń nibↄfↄ̃ao. 14À samaa'o á ĩadamadeↄnɛ. À samaa'onɛ́, ásu ń káo. 15À pↄnakɛ ń pↄnakɛnaↄ. À ↄ́ↄlↄ ń ↄↄlↄnaↄ. 16À nↄ̀sɛdoũkɛ ń kↄ̃o. Ásuli dɛnlawɛɛlɛo. À gbɛ̃́kpa ń yɛ̃̀ɛɛsaideↄ. Ásuli ázĩa dilɛ yãdↄ̃naↄ ũo. 17Ásuli vãi fĩabo ń vãioo. Àli yã́ pↄ́ maa gbɛ̃́piiɛ kɛ. 18Tó a kɛ, àↄ na ń gbɛ̃́piio lá á fↄ̃́ lɛ́u. 19Ma gbɛ̃́ yenzideↄ, ásuli tↄsi gbɛ̃́wao, à aà tó ń Luao. A ku lá guu wà mɛ̀: Dii mɛ̀ ámɛ á tↄsimá, ámɛ á fĩabonɛ́. 20Tó nↄana lɛ́ n ibɛɛ dɛ, blɛ kpawà. Tó imiɛ, ǹ aà gba í. Tó ń kɛ̀ màa, ńlɛ aà ↄ kaɛ̀ a lɛ́uɛ. 21Ńsu to vãi zĩblemao. Zĩ blewà ń maao.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\