Loma 13

1Gbɛ̃́pii misiilɛ bùsu gbãadeↄnɛ, asa ikoe ku Lua lɛ́ saio. Lua mɛ́ gbãade pↄ́ kúↄ dìlɛ píi. 2A yã́ mɛ́ tò gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ gbãade yã́ kpɛ, ade bↄ̀ yã́ pↄ́ Lua dìlɛ kpɛɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ ń kpɛ́ↄ ńzĩa dàyãuɛ. 3I kɛ maakɛnaↄ mɛ́ lí vĩakɛ kpalablenaↄnɛo, sema vãikɛnaↄ. Tó ń ye ǹ vĩakɛ gbãadeɛo, maakɛ, i n sáaukpa. 4Gbãadeá Lua zĩkɛnaɛ n aafia yã́i. Tó n vãikɛ̀ sↄ̃, vĩakɛɛ̀, asa a fɛ̃nda looa pã no. Lua zĩkɛnaɛ, ì tↄsiɛ̀ vãikɛnawaɛ. 5A yã́i tò a maa àli misiilɛnɛ́. I kɛ ĩadama yã́i ado no, á làasoo yã́iɛ lↄ. 6Bee yã́i i wɛ̃̀'ↄ̃a kpái sↄ̃, asa gbãadeↄá Lua zĩkɛnaↄnɛ, aalɛ zĩpi kɛɛ̀ɛ. 7Àli fĩabonɛ́ píi. Àli wɛ̃̀'ↄ̃a kpá a sinawa, íli á pↄ́ↄ lá sí lↄ. Àli misiilɛ gbɛ̃́ pↄ́ dɛ à misiilɛɛ̀. Àli gbɛ̃́ pↄ́ dɛ à aà yãda yãda. 8Ásuli gbɛ̃e fĩa sɛo, sema yeakↄ̃i bàasio. Gbɛ̃́ pↄ́ ye a gbɛ̃́deezi, Lua ikoyã pɛ̀ɛwàɛ. 9Wà mɛ̀ ńsuli wúlɛ ń gbɛ̃pãle nↄoo, ńsuli gbɛ̃dɛo, ńsuli kpã́i'oo, ńsuli pↄ́ bĩikɛo. Yã́piↄ ń yãdilɛa pãle pↄ́ kúↄ píi kú yã́ɛ bee guuɛ wà mɛ̀: Ǹyↄ̃ ye n gbɛ̃́deezi lá nzĩa wɛ̃niwa. 10Tó gbɛ̃́ ye gbɛ̃́i, ìli vãikɛ a gbɛ̃́deeɛo. Yeakↄ̃i mɛ́ Lua ikoyãpapaa ũ. 11À kɛ màa, asa á gↄↄ pↄ́ wá kuwàɛ dↄ̃. Á vua iu gↄↄ kà, asa wá suabaa kãi tia dɛ gↄↄ pↄ́ wa Yesu náaikɛ̀la. 12Gwãasĩna kà zã̀, gudↄa mɛ́ kãi. Wà gusia yã́ kↄ́lɛ, wí gupua gↄ̃kɛbↄↄ sɛ́lɛ. 13Wàↄ kú wá dↄ̀ↄwa fãanɛ gbɛ̃́ↄ ũ lalasi kↄ̃̀ↄ ń wɛ̃dɛkɛao sai nↄdãakpaa ń wisaiyão sai, lɛkpaa ń zaakↄ̃uo sai. 14À Dii Yesu Kilisi ↄlɛsɛ́. Ásuli tó á dàa zi dↄaaɛ́ à dↄ́ɛ'ĩi kɛo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\