Loma 14

1À gbɛ̃́ pↄ́ busɛ luanaaikɛa guu dilɛ yãkelesai. 2Gbɛ̃e kũa á fↄ̃ pↄ́pii ble, mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ a luanaaikɛa busɛ lí nↄ̀ↄ soo. 3Gbɛ̃́ pↄ́ ì pↄ́pii ble suli saka gbɛ̃́ pↄ́ lí pↄ́pii bleoguo, mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ lí pↄ́pii bleo suli gbɛ̃́ pↄ́ ì pↄ́pii ble tàae eo, asa Lua aà sìɛ. 4Dén n ũ kɛ́ ńlɛ gbɛ̃pãle zĩkɛna tàae ei? Tó a fↄ̃́ ge a fↄ̃o no, aà Dii yã́ɛ. A fↄ̃́, asa Dii gbãa a to aà fↄ̃́. 5Gbɛ̃e kũa gↄↄ na dɛkↄ̃a, mɛ́ gbɛ̃pãle kũa gↄↄpii sáaɛ. Baade a sↄ̃ dadoũ ń yã́ pↄ́ à zɛ̀òo. 6Gbɛ̃́ pↄ́ ì gↄↄ bↄ ì bↄ Dii yã́iɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ ì pↄ́pii ble, ì ble ń Dii gbãaoɛ, ì Lua sáaukpa. Gbɛ̃́ pↄ́ ì pↄ́ tɛ̃́ ì tɛ̃ Dii yã́iɛ, ì Lua sáaukpa. 7Gbɛ̃e líↄ ku azĩa yã́io, gbɛ̃e lí ga azĩa yã́io. Tó wá kú, wá kú Dii pↄ́ ũɛ, 8tó wa ga, wa ga Dii pↄ́ ũɛ. Wá kún nò, wa gan nò, wá dɛ Dii pↄ́ ũɛ. 9Asa Kilisi gà à vù kɛ́ àↄ dɛ gyaadeↄ ń gbɛ̃́ bɛ̃́ɛↄ Dii ũɛ. 10Kɛ́ ńlɛ n gbɛ̃do tàae e sↄ̃ bɛ? Mpi sↄ̃ ńlɛ saka n gbɛ̃dogu sↄ̃ bɛ? Lua aↄ zↄ̃lɛa a gĩ́naa, wápii wí bↄ zɛ aà aɛ, 11lá wa kɛ̃̀ lá guuwa, Dii mɛ̀: Lá má kú, gbɛ̃́pii a kúlɛmɛɛ, gbɛ̃́pii a ma luakɛ dↄ̃. 12Beewa wá baade a azĩa yã́ sɛ́lɛ siu Luaɛ. 13A yã́i wásuli kↄ̃ tàae e lↄo. Kↄ̃ tàae'ea gbɛu à zɛò kɛ́ á yã́ pↄ́ a tó á gbɛ̃do fu kɛo. 14Kua Dii Yesu guu má dↄ̃ sã́asã kɛ́ pↄe líↄ gbãlɛa ń azĩaoo. Tó gbɛ̃́ dìlɛ pↄ́ gbãlɛa, ↄ̃ ìↄ gbãlɛaɛ̀. 15Tó n n gbɛ̃do nↄ̀sɛ ↄ̃̀ↄkpàɛ̀ pↄ́ pↄ́ ń blè yã́ musu, ń yeaàzio. Blɛ pↄ́ ń blè yã́i ńsu gbɛ̃́ pↄ́ Kilisi gà aà yã́i ↄ̃̀ↄkpao. 16Ásu to wà sakaɛ́ pↄ́ pↄ́ maauo, 17asa kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́iá pↄblea ń imiao yã́ no. Yãkɛa a zɛ́wa ń kɛa ń kↄ̃o nao ń pↄna pↄ́ Lua Nisĩna ì inɛ́o yã́ɛ. 18Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ zↄble Kilisiɛ màa yã́ ì ka Luagu, mɛ́ wì aà sáaukpa. 19A yã́i tò wàli wɛɛlɛ wàↄ na ń kↄ̃o, wíↄ gbãa kã́fĩkↄ̃ɛ. 20Ńsu Lua zĩ ↄ̃̀ↄkpa blɛ yã́io. Blɛ píi maaɛ, ãma pↄ́ pↄ́ ńyↄ̃ ble n gbɛ̃do fu maao. 21Nↄ̀ↄsoan nò, wɛ̃mian nò, yã́ pↄ́ a to n gbɛ̃do fu píi, a maa ǹ tɛ̃ɛ. 22Yã́ pↄ́ ń a náai vĩ, ǹyↄ̃ kũa e Lua kĩ́i. Báaaden gbɛ̃́ pↄ́ yã́ pↄ́ à zɛ̀ò lí aà sↄ̃ vĩo ũ. 23Tó gbɛ̃́ lɛ́ seakɛ blɛ pↄ́ àlɛ blewa sↄ̃, à azĩa dàyãuɛ, kɛ́ i kpaaĩ ń aà luanaaikɛaoo yã́i. Yã́ pↄ́ i kpaaĩ ń gbɛ̃́ luanaaikɛaooá duunaɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\