Loma 15

1Wá gbɛ̃́ pↄ́ wá gbãa luanaaikɛa guuↄ, sema wà gbɛ̃́ busɛↄ fↄ̃ an gbãasai guu. Wásuli yã́ pↄ́ ì ká wázĩagu kɛo. 2Wá baade lí yã́ pↄ́ a ka a gbɛ̃dogu kɛ, kɛ́ aà e maakũ, i zɛdↄ yã́i. 3Asa Kilisi i azĩa pↄeã kɛo. A kɛ̃a Lua taalau wà mɛ̀, Lua sↄ̃́sↄ̃a gↄ̃̀ɛ̀. 4Yã́ pↄ́ wa kɛ̃̀ yãa píi, wa kɛ̃̀ lɛdaawá yã́iɛ. Yã́pi ì wá gba mɛna, ì wá gba sↄ̃ kɛ́ wàↄ wɛdↄ ziai. 5Lua pↄ́ ì ń gba mɛna, ì ń gba sↄ̃ to àↄ nↄ̀sɛdoũkɛ ń kↄ̃o lá Kilisi Yesu kɛ̀wa, 6í Lua wá Dii Yesu Kilisi Mae tↄbↄ ń nↄ̀sɛmɛndoo ń lɛdoũo. 7À kↄ̃ sí lá Kilisi á síwà Lua tↄbↄa yã́i. 8Málɛ oɛ́, Kilisi gↄ̃̀ Yudaↄ dↄnlɛde ũ, kɛ́ à lɛ́ pↄ́ Lua gbɛ̃̀ an deziↄnɛ kɛ, aai dↄ̃ Lua náai vĩ, 9buipãleↄ i Lua tↄbↄ aà sùuu yã́i, lá a kɛ̃a láuwa wà mɛ̀: A yã́i tò má n sáaukpa buipãleↄnɛ, mí n táasilɛ. 10Wà mɛ̀ lↄ: Buiↄ, à pↄnakɛ ń Lua gbɛ̃́ↄ. 11Wà mɛ̀ lↄ: Bui píi, à Dii táasilɛ, bùsu gbɛ̃́pii à aà tↄ́ gbia bↄ. 12Isaia ò lↄ: Yɛse miↄna a vlãpa, i fɛlɛ kible buipãleↄwa, an wɛ́ iↄ dↄaàzi. 13Lua pↄ́ gbɛ̃́pii wɛ́ dↄi to pↄna ń aafiao pɛɛwá a náai pↄ́ álɛ kɛ yã́i, kɛ́ á wɛdↄaaàzi kã́fĩ ń a Nisĩna gbãao. 14Ma gbɛ̃́ↄ, má dↄ̃ sã́asã kɛ́ maakɛa pɛ̀ɛwá, á yã́pii dↄ̃ wásawasa, á fↄ̃ lɛdakↄ̃wa. 15Ma láɛ bee kɛ̃aɛ́ guu ma yãeↄ kɛ̃̀ ń sↄ̃o dilɛa kɛ́ àↄ dↄágu yã́i, asa Lua gbɛ̃kɛkɛ̀mɛɛ, 16ↄ̃ ma gↄ̃ Kilisi Yesu zĩkɛna ũ buipãleↄnɛ. Málɛ bao pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i kpánɛ́, kɛ́ an kua e àↄ adoa ń Luapi Nisĩna gbãao. Málɛ bee kɛ Luaɛ aà gbagbaa pↄ́ ì kaaàgu ũɛ. 17Ma naa Kilisi Yesuwa guu má fↄ̃ ĩ́anadã zĩ pↄ́ málɛ kɛ Luaɛ yã́ musu. 18Asa má yãe oa vĩo, mɛ́ i kɛ yã́ pↄ́ Kilisi kɛ̀ ma kĩ́i bàasio. A tò buipãleↄ Lua yãmà ma yã'oa ń ma yãkɛao guu 19ń dabudabuↄ ń yãbↄnsaɛↄ gbãao ń Lua Nisĩna gbãao. Bↄa Yelusalɛũ ma bɛbɛ wɛ̃́lɛ ń wɛ̃́lɛo e ma pɛɛò Ilili bùsuu Kilisi bao kpàwakɛa guu. 20Miↄ ye mà baonapi kpa gu pↄ́ wi Kilisi yãmau yãaoɛ, kɛ́ másu buba gbɛ̃pãle pↄ́ gã̀uo yã́i. 21Lá a kɛ̃a láuwa wà mɛ̀: Gbɛ̃́ pↄ́ wi aà yã́ onɛ́ yãaoↄ wɛ́ a kɛ̃́, gbɛ̃́ pↄ́ aai aà bao ma yãaoↄ dↄ̃. 22Yã́ pↄ́ ìↄ kpamɛɛ mↄ̀ↄmↄↄ mà mↄ á kĩ́in we. 23À kà wɛ̃̀ ũma, kɛ́ miↄ ye mà mↄ á gwai. Tiasa lá yãe ma dↄa bùsuɛ beeↄ guu lↄo, 24ma wɛ́ dↄi wà wɛsikↄ̃lɛ sa ma gɛa Ɛsipayã bùsuu guu. Tó ma gↄↄplakɛ̀ánↄ ń pↄnao, í gɛ́ zɛimɛɛ we. 25Tia kɛ́wa sↄ̃ málɛ gɛ́ ń dↄnlɛo Lua gbɛ̃́ↄnɛ Yelusalɛũ, 26asa gbɛ̃́ pↄ́ aa ku Masedoni ń Gɛlɛsiↄ zɛ̀ò wà Lua gbɛ̃ taaside pↄ́ aa ku Yelusalɛũↄ kámasa káɛ. 27Aa zɛ̀ò, ãma teasiɛ, asa lá Yudaↄ Lua àizɛɛ lì buipãleↄnɛ, a maa buipãleↄ ń dṹnia àizɛɛ lí Yudaↄnɛ sↄ̃ɛ. 28Tó ma gbapi nànɛ́ ń ↄzĩ má làa, ma gɛa Ɛsipayã guu má bↄlɛ á kĩ́i. 29Má dↄ̃ kɛ́ tó málɛ mↄ́ á kĩ́i, Kilisi báaa pɛɛaa guu ↄ̃ má mↄ́wá. 30Ma gbɛ̃́ↄ, ma naɛ́ wá Dii Yesu Kilisizi ń yeakↄ̃i pↄ́ Lua Nisĩna ì iwɛ̃ɛo, à dɛ̃ɛka àↄ wabikɛmɛɛ Luawa, 31kɛ́ aà ma bↄ Yude luayãdansaiↄ guu, mɛ́ dↄnlɛ pↄ́ málɛ gɛ́ò Yelusalɛũ Lua gbɛ̃́ↄnɛ kɛnɛ́ pↄmaa ũ, 32mí á le ń pↄnao, tó Lua wèi, mí kã́mabo á kĩ́i. 33Lua aafiade aàↄ kúánↄ ápii. Ãmi!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\