Loma 16

1Málɛ wá dãe Febe, Sãkele gãlideↄ dↄnlɛde sáaukpaɛ́. 2À aà si Dii yã́i, lá a maa Lua gbɛ̃́ↄ kɛ ń kↄ̃owa. À dↄaàlɛ ń pↄ́ pↄ́ a yei á kĩ́io píi, asa à dↄnlɛkɛ̀nɛ́ dasi ń mapio lↄ. 3Ma fↄkpà Pisii ń Akilasiowa. Ma zĩkɛndeeↄnɛ Kilisi Yesu zĩ guu. 4Aa sì ń mi sãalɛ, mapi mà bↄ. I kɛ mámɛ má adoo, wɛ̃́lɛ ń wɛ̃́lɛo buipãle gãlideↄ lɛ́ ń sáaukpa píi lↄɛ. 5Ma fↄkpà gãli pↄ́ aaì kãaa an kpɛ́u gbɛ̃́ↄwa. Ma fↄkpà ma gbɛ̃́ yenzide Ɛpɛnɛwa. Aàpi mɛ́ Kilisi náaikɛ̀ Azi bùsuu sɛ̃́ia. 6Ma fↄkpà Maliamawa. À kↄaikɛ̀ɛ́ maamaa. 7Ma fↄkpà Andↄniku ń Zuniaowa. Ma bui pↄ́ wà wá dá kpɛ́u sãnuↄnɛ. Aa tↄbↄ̀ zĩnaↄ guu, mɛ́ aa naa Kilisiwa ma ãa. 8Ma fↄkpà Ampilia pↄ́ dɛ ma gbɛ̃́ yenzide ũ naa Diiwa guu. 9Ma fↄkpà Ubɛ̃ pↄ́ dɛ wá zĩkɛndee ũ Kilisi zĩ guuwa ń ma gbɛ̃́ yenzide Setakio. 10Ma fↄkpà Apɛlɛwa, asa náaideɛ naa Kilisiwa guu. Ma fↄkpà Alisↄbu bɛdeↄwa. 11Ma fↄkpà ma bui Elodiↄ̃wa. Ma fↄkpà Naasisi bɛde pↄ́ aa naa Diiwaↄwa. 12Ma fↄkpà Tifɛna ń Tifosaowa. Nↄɛpiↄ kↄaikɛ̀ Diiɛ. Ma fↄkpà Pɛɛsidiwa. Nↄɛ yenzidepi kↄaikɛ̀ Diiɛ. 13Ma fↄkpà Lufu pↄ́ tↄbↄ̀ Dii zĩ guuwa ń aà da pↄ́ málɛ gwa ma da ũo. 14Ma fↄkpà Asikitiwa ń Felegↄ̃o ń Ɛɛmɛo ń Patobao ń Ɛɛmao ń ń Yesude dee pↄ́ aa sãnuↄ píi. 15Ma fↄkpà Fililↄguwa ń Zulio ń Nɛlɛo ń aà dãeo ń Ɔlimpao ń Lua gbɛ̃́ pↄ́ aa sãnuↄ píi. 16À fↄkpakↄ̃wa ń Lua gbɛ̃́ↄ lɛ́pɛakↄ̃wao. Wɛ̃́lɛ ń wɛ̃́lɛo Yesudeↄ fↄkpàwá ḿpii. 17Ma gbɛ̃́ↄ, málɛ oɛ́, à laaika gbɛ̃́ pↄ́ aa bↄ̀ yã́ pↄ́ á dada kpɛↄzi. Aaì gbɛ̃́ↄ kɛ̃kↄ̃wa, aaì gbɛ̃́ↄ sã́sã. À kɛ̃́má, 18asa gbɛ̃́ bee taaↄ lí zↄble wá Dii Kilisiɛo, sema ń gbɛɛ yã́. Aaì yãesaideↄ sã́sã ń lɛnao ń yãdↄ̃o. 19Gbɛ̃́pii á misiilɛa Diiɛ bao mà. Málɛ pↄnakɛ á yã́ musu. Má ye àↄ maakɛa ↄ̃nↄ vĩ, íↄ wɛ́siadeↄ ũ vãikɛa musu. 20Lua aafiade a Setãu úlↄ á gbá zíɛ tia. Wá Dii Yesu gbɛ̃kɛkɛɛ́. 21Ma zĩkɛndee Timↄtee ń ma buiↄ Lusiu ń Zasↄ̃o ń Sosipatɛɛo fↄkpàwá. 22Ma Tɛɛtiu, ma gbɛ̃́ pↄ́ ma lápi kɛ̃̀, ma fↄkpàwá naa Diiwa guu. 23- 24Ma uabele Gaiusi pↄ́ Yesudeↄ ì kãaa aà bɛ fↄkpàwá. Wɛ̃́lɛ ↄ'ulɛna Elasa fↄkpàwá ń wá gbɛ̃do Kaatuo. 25Lua a fↄ̃ á gba gbãa lá a ku Yesu Kilisi bao pↄ́ mi kpa guuwa. Asiiyãpi ulɛa za káauɛ, 26tiasa ↄ̃ Lua pↄ́ ìↄ ku gↄↄpii dìlɛ wà yã́ pↄ́ kú ãnabiↄ láↄ guupi bↄ gupuau, kɛ́ bui píi e dↄ̃, aai Lua náaikɛ, aa gↄ̃ aà yãmanaↄ ũ. 27Wà Lua mɛ̀ndona ↄ̃nↄde tↄbↄ ń Yesu Kilisi gbãao e gↄↄpii! Ãmi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\