Loma 2

1A yã́ mɛ́ tò n gbɛ̃́ pↄ́ ni gbɛ̃pãle tàae e, ń awa vĩo. Tó n gbɛ̃pãle tàae è, n nzĩa dàyãuɛ, asa n gbɛ̃taae'ena ni kɛ màa sↄ̃ɛ. 2Wá dↄ̃ kɛ́ Lua yã́kpalɛkɛa ń yãbeetaakɛnaↄ maaɛ. 3N gbɛ̃́ pↄ́ ni yãbeetaakɛnaↄ tàae e mɛ́ ni kɛ sↄ̃, ńlɛ e ńyↄ̃ bↄ Lua yã́kpalɛu yã̀? 4Ge ńlɛ dↄ́ɛ ń Lua maakɛa zↄ̃ↄo ń aà mɛnao ń aà sùuuo yã̀? Kɛ́ Lua lɛ́ maakɛnɛ kɛ́ ǹ nↄ̀sɛlilɛ, ń dↄ̃o lé? 5N swã́gbãakɛ̀, ni nↄ̀sɛlilɛo, ↄ̃ ńlɛ pↄkũma kãaanzi e luapↄkũmabↄbↄmagↄↄzĩ, tó Lua yã́kpalɛkɛa ń gbɛ̃́ↄ a zɛ́wa bↄ̀ gupuau. 6A fĩabo baadeɛ a yãkɛawa. 7Gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ gawi ń bɛɛɛo ń wɛ̃ni láasaio wɛɛlɛ aalɛ maakɛ ń mɛnaoↄ àizãna e. 8Gbɛ̃́ pↄ́ anzĩa pↄeã lɛ́ dↄaanɛ́, aa gì sĩanai aa tɛ vãiwaↄ sↄ̃, Lua a pↄkũma ń pↄkpɛ̃nɛo bↄbↄmá. 9Wɛ́tɛ̃a ń wãwão a vãikɛna píi le, atɛ̃sa Yudaↄ, an gbɛa buipãleↄ. 10Lua a maakɛna píi gba gawi ń bɛɛɛo ń aafiao, atɛ̃sa Yudaↄ, an gbɛa buipãleↄ. 11Asa Lua lí gbɛ̃e zãboo. 12Gbɛ̃́ pↄ́ duunakɛ̀ Mↄizi ikoyã dↄ̃sai, a kaalɛ màa ikoyãpi saiɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ duunakɛ̀ naa ikoyãpi ↄzĩ sↄ̃, Lua a yã́kpalɛkɛaànↄ ikoyãpi musuɛ. 13I kɛ gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ ikoyã ma ń swã́o mɛ́ maa Luaɛo. Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ zĩkɛwà mɛ́ a bↄ maa. 14Tó bui pↄ́ aa Mↄizi ikoyã dↄ̃oↄ yã́ pↄ́ kpàaĩo kɛ̀ ń ńzĩao, aa ikoyã vĩ ńzĩawaɛ. 15Aalɛ ↄlↄwɛ̃ɛ kɛ́ yã́ pↄ́ kú ikoyãpi guu kú ń nↄ̀sɛuɛ. An làasoo lɛ́ a sĩana o lↄ, asa an làasoo mɛ̀ndoo, a keeↄ ì ń dayãu, a keeↄ ì ń bↄu. 16Màa yã́kpalɛkɛgↄↄzĩ Lua a yã́kpalɛkɛ ń gbɛ̃nazĩnaↄ yã́ pↄ́ ulɛa an nↄ̀sɛu musu ń Kilisi Yesu gbãao, lá baona pↄ́ málɛ kpá òwa. 17N Yuda ia, n zɛ ń n Yudakɛo, ń Mↄizi ikoyã náai vĩ, ńlɛ Lua yↄ̃̀ↄkɛ. 18Ń Lua pↄeã dↄ̃, ń yãmaa dↄ̃ ikoyãpi guu. 19Ńlɛ e ń dɛ vĩ̀aↄ wɛde ũ, gbɛ̃́ pↄ́ kú gusiauↄ filia ũ, 20wɛ́siadeↄ yãdanɛde ũ, gbɛ̃́ dafuↄ mɛtulu ũ. Ńlɛ e Lua ikoyã mɛ́ dↄ̃a ń sĩanao mi ũ. 21N gbɛ̃́ pↄ́ ni yãda gbɛ̃pãleↄnɛ, bↄ́yãi nili da nzĩaɛo ni? N mɛ̀ wasu kpã́i'oo, mɛ́ ni o sↄ̃ bɛ? 22Ni mɛ wasu wúlɛ ń gbɛ̃pãle nↄoo, mɛ́ ni wúlɛò sↄ̃ bɛ? Ni saka tã́aↄgu, mɛ́ ni ń kpɛ́ pↄ́ↄ kpã́i'o sↄ̃ bɛ? 23Ni yↄ̃̀ↄkɛ Lua ikoyã musu, ↄ̃ n ikoyãpi dasai ì Lua tↄ́ ↄ̃̀ↄkpa. 24Asa á yã́i buipãleↄ ìↄ Lua tↄbɛ̃ɛsi lá a kɛ̃a láuwa. 25Tó ń Lua ikoyã kũa, ↄ̃ tↄ̃zↄ̃a ài vĩnɛ. Tó ńlɛ a yãda sↄ̃o, ń sáa ń gyafↄↄdeↄɛ. 26Tó gyafↄↄde Lua ikoyãↄ kũa, Lua a gyafↄↄdepi gwa sáa ń gbɛ̃́ pↄ́ tↄ̃zↄ̃̀oo lé? 27Baa tó ń iko lápi kũa mɛ́ n tↄ̃zↄ̃̀, tó ni ikoyãpi dao, gyafↄↄde pↄ́ ìↄ kũa a to yã́ zↄ̃lɛmaɛ. 28Lá kua Yuda zálala ũá mɛkaa yã́ no, màa tↄ̃zↄ̃a zálalaá mɛkaa yã́n sↄ̃o. 29Lá kua Yuda zálala ũá nↄ̀sɛ yã́ɛ, tↄ̃zↄ̃a zálalaá nↄ̀sɛ yã́ɛ sↄ̃. Lua Nisĩna zĩɛ, i kɛ aà ikoyã lá yã́ no. Lua mɛ́ ì gbɛ̃́ bee taa sáaukpa, i kɛ gbɛ̃nazĩna no.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\