Loma 3

1Dɛa Yuda ũ kã́fĩa kpele a vĩi? Ài kpele tↄ̃zↄ̃a vĩi? 2A kã́fĩa vĩ zↄ̃ↄ yã́pii guu. Sɛ̃́ia gĩa Lua a yã́ nànɛ́ ń ↄzĩɛ. 3Kɛ́ an gbɛ̃eↄ náai vĩo, bↄ́ a vĩi? An náaisai mɛ́ a Lua náai bãdɛa? 4Ó! Aawo! Lua náai vĩ, baa kɛ́ gbɛ̃́piiá ɛɛdeɛ, lá a kɛ̃a láuwa wà mɛ̀: Tó n yã'ò, n yã́ aↄ zɛ́ vĩ, tó wà yã́kpalɛkɛ̀nnↄ, n yã́ a ble. 5Tó wá vãikɛ lɛ́ Lua maakɛ bↄ gupuau, bↄ́ yã́ wá oi? Wá o Lua yã́ zɛ́ vĩo, kɛ́ ì pↄkũmabↄbↄwá yã́i yã̀? Gbɛ̃nazĩna yã'oa ↄ̃ málɛ owa. 6O! Aawo! Tó Lua yã́ zɛ́ vĩo, kpelewa a fↄ̃ yã́kpalɛkɛ ń dṹniaoi? 7Gbɛ̃e a mɛ, tó a ɛɛdekɛ lɛ́ Lua náai kã́fĩ mɛ́ àlɛ aà tↄbↄ, bↄ́yãi a yãdaaàla lán duunkɛnawai? 8Tó ń ò màa ńlɛ mɛ wà yãvãikɛ, yãmaa i bↄu. Gbɛ̃eↄ ma tↄbɛ̃ɛsì aa mɛ̀ màa mi o. Lua yãdaanla kↄ̃sìńnↄ. 9Too! Wá Yudaↄ wá sã̀ↄ yã̀? Aawo bá! Asa ma bↄbↄ ń Yudaↄ ń buipãleↄ píi kↄ̀, ampiiá duuna zↄↄnɛ. 10A kɛ̃a Lua taalau wà mɛ̀: Gbɛ̃e maao, baa do. 11Laaidee kuo, luakĩiwɛɛlɛnae kuo. 12Aa pã̀alɛ ḿpii, aa fↄkpà, yãmaakɛnae kuo, baa do. 13An nↄ̀sɛ dɛ lán kaadↄɛmbɛwaɛ. Aaì lɛnakasanɛ́, mlɛ̃̀ sɛwɛ kú ń lɛ́u, 14yã́'ĩi ń gbɛ̃́kaao mɛ́ ń lɛ́ pà. 15Aa wãa ń gbɛ̃dɛao, 16aaì músi ń pↄsiao kpáńzi, 17aa aafia zɛ́ dↄ̃o, 18aa Lua vĩa vĩo. 19Wá dↄ̃ kɛ́ Lua ikoyã píi dɛ gbɛ̃́ pↄ́ kú a ↄzĩↄ yã́ ũɛ, kɛ́ gbɛ̃́pii lɛ́ gↄ̃ kpaaũa, dṹnia gbɛ̃́pii i gↄ̃ tàaede ũ Luaɛ. 20Asa gbɛ̃e a bↄ maa Luaɛ ikoyãpi kũa yã́io. Lua ikoyã mɛ́ ì to wà duuna dↄ̃. 21Lá Lua ì to yã́ bↄńnↄ na bↄ̀ gupuau sa, lá a yã́ kú Mↄizi ikoyã ń ãnabiↄ láↄ guuwa. I kɛ aà ikoyã kũa yã́ no. 22Lua ì to yã́ bↄńnↄ na Yesu Kilisi náaikɛa yã́iɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ aà náaikɛ píi yã́ɛ, asa gbɛ̃e adoo. 23Gbɛ̃́pii duunakɛ̀, ↄ̃ aa kɛ̃̀sã Lua gawii. 24Lua ì to yã́ bↄńnↄ na gba ũ a gbɛ̃kɛ yã́i ń Kilisi Yesu pↄ́ ń bó gbãao. 25Aàpi Lua kpà duuna awakpabↄ ũ gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ aà au náaikɛↄnɛ, kɛ́ à ↄlↄ gbɛ̃́piiɛ i yãkɛ a zɛ́waɛ. À mɛnakɛ̀ yãa, i duun ziↄ yãdao, 26ↄ̃ tia kɛ́wa a ↄ̀lↄnɛ́ i yãkɛ a zɛ́wa. Beewa Lua ì yãkɛ a zɛ́wa mɛ́ ì to yã́ bↄ ń Yesu náaikɛnaↄ na lↄ. 27Lá màaɛ, gbɛ̃nazĩna a fↄ̃ ĩ́anadã lↄe? Bee kuo. Bↄ́yãi ni? Kɛ́ a dɛ yãkɛa yã́ ũo, Yesu náaikɛa yã́ɛ yã́i. 28Asa má è Lua ì to yã́ bↄ ń gbɛ̃́o na aà Luapi náaikɛa yã́iɛ, ikoyãkũa ku a guuo. 29Luaá Yudaↄ Luaɛ ńdoa? Buipãleↄ Luan sↄ̃oa? Ao, buipãleↄ Luaɛ lↄ. 30Asa Lua mɛ̀ndoɛ. A to yã́ bↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ tↄ̃zↄ̃̀o na a náai pↄ́ àlɛ kɛ yã́iɛ, mɛ́ a to yã́ bↄ ń gyafↄↄdeo na a náai doũpi musu lↄ. 31Wálɛ ikoyã bãdɛ ń luanaaikɛao yã̀? Màa no, wálɛ a kpɛlaɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\