Loma 4

1Wá Yudaↄ, wá o kpelewa wá dezi káau Ablahaũ yã́ musu ni? 2Tó Lua tò yã́ bↄ̀aànↄ na yã́ pↄ́ a kɛ̀ yã́iɛ, dↄ̃ à fↄ̃̀ ĩ́anadã̀. Ãma a fↄ̃ dã Luaɛo. 3Kpelewa wa ò lá guui? Wà mɛ̀ Ablahaũ Lua náaikɛ̀, ↄ̃ Lua tò yã́ bↄ̀aànↄ na. 4Fĩaboa zĩkɛnaɛá gbɛ̃kɛkɛaɛ̀ no, aà aseaɛ. 5Baa tó gbɛ̃́ lɛ́ yãe kɛo, tó àlɛ Lua pↄ́ ì to yã́ bↄ ń tàaedeↄ na náaikɛ, Lua a to yã́ bↄaànↄ na a náai pↄ́ àlɛ kɛ yã́iɛ. 6Davidi gbɛ̃́ pↄ́ Lua tò yã́ bↄ̀aànↄ na yãekɛsai báaa'ea yã'ò à mɛ̀: 7Báaadeↄn gbɛ̃́ pↄ́ Lua ń tàaeↄ wòlomá à ń duuna kɛ̃̀máↄ ũ. 8Báaaden gbɛ̃́ pↄ́ Dii a aà duuna yãdao ũ. 9Báaa beeá gbɛ̃́ pↄ́ tↄ̃zↄ̃̀ pↄ́ɛ adoa, ge gyafↄↄde pↄ́ɛ lↄ? Wà mɛ̀ Lua tò yã́ bↄ̀ ń Ablahaũo na, kɛ́ à a náaikɛ̀ yã́iɛ. 10Kpelewa Ablahaũ dɛ gↄↄ pↄ́ Lua tò yã́ bↄ̀aànↄ nai? Aà tↄ̃zↄ̃aa ge gyafↄↄdeɛ? I tↄ̃zↄ̃o, gyafↄↄdeɛ. 11Ɔ̃ à tↄ̃zↄ̃̀, kɛ́ Lua tò yã́ bↄ̀aànↄ na a gyafↄↄgↄↄ seela ũ. Màa a dɛ gyafↄↄde pↄ́ Lua tò yã́ bↄ̀ńnↄ na Luapi náaikɛa yã́iↄ píi dezi ũ. 12A dɛ gbɛ̃́ pↄ́ aa tↄ̃zↄ̃̀ↄ dezi ũ lↄɛ. I kɛ an tↄ̃zↄ̃a yã́i no, kɛ́ aa tɛ́ wá dezi Ablahaũ pↄ́ Lua náaikɛ̀ a gyafↄↄgↄↄ iai yã́iɛ. 13Lua lɛgbɛ̃̀ Ablahaũɛ ń aà buiↄ à mɛ̀ dṹnia a gↄ̃ ń pↄ́ ũ. I kɛ aà ikoyã kũa yã́i no, kɛ́ Lua tò yã́ bↄ̀aànↄ na a náai pↄ́ a kɛ̀ yã́iɛ. 14Tó gbɛ̃́ pↄ́ aa ikoyã kũaↄ mɛ́ aa kible, dↄ̃ luanaaikɛa ài vĩo, mɛ́ Lua lɛgbɛ̃a kɛ̀ famaɛ, 15asa ikoyã ì mↄ́ ń Lua pↄkũmaoɛ. Gu pↄ́ ikoyã kúuo, tàae líↄ ku we sↄ̃o. 16A yã́ mɛ́ tò pↄ́ pↄ́ Lua a lɛgbɛ̃̀ eaá aà náaikɛa yã́ɛ, kɛ́ àↄ dɛ aà gbɛ̃kɛyã ũ. Beewa lɛgbɛ̃apiá Ablahaũ buipiↄ píi pↄ́ɛ, i kɛ gbɛ̃́ pↄ́ aa Mↄizi ikoyã kũa ńtɛ̃ɛↄ no, ń gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ Lua náaikɛ lán Ablahaũwaↄɛ lↄ. Ablahaũá wápii deziɛ. 17A dɛ wá dezi ũ Lua kĩ́i, lá a kɛ̃a láuwa. Lua mɛ̀ a aà dìlɛ bui dasiↄ dezi ũ. Ablahaũ Lua pↄ́ ì wɛ̃ni kpa gɛↄwa ì to pↄ́ pↄ́ kú yãaoↄ àↄ ku náaikɛ̀. 18À Lua náaikɛ̀, à wɛdↄ̀ pↄ́ pↄ́ gbɛ̃e wɛ́ dↄiozi, ↄ̃ à gↄ̃̀ bui dasiↄ dezi ũ lá Lua òɛ̀wa à mɛ̀, aà buiↄ aaↄ dasi lán saanaↄwa. 19Ablahaũ kà wɛ̃̀ basↄo taawa. Baa tó à làasookɛ̀ a gↄ̃ɛkɛbↄsaiwa ń Sala nɛasakpɛ kákaao, aà luanaaikɛa lí busao. 20Ìli seakɛ lɛ́ pↄ́ Lua gbɛ̃̀ɛwao, i gí Lua náaikɛio, ↄ̃ à gbãa'è a luanaaikɛawa à Lua tↄbↄ̀, 21asa a dↄ̃ a fɛ̃a vĩo, Lua gbãa kà à lɛ́ pↄ́ á gbɛ̃̀pi kɛ. 22A yã́ mɛ́ tò Lua tò yã́ bↄ̀aànↄ na. 23Wi yã́ bↄaaànↄ napi kɛ̃ aà yã́i adoo, 24wa kɛ̃̀ wá gbɛ̃́ pↄ́ Lua a to yã́ bↄwanↄ naↄ yã́iɛ lↄ, wá gbɛ̃́ pↄ́ wálɛ Lua pↄ́ wá Dii Yesu bↄ̀ gau náaikɛↄ. 25Lua aà kpàmá kɛ́ à e wá tàaeↄ kɛ̃́wá yã́iɛ, ↄ̃ à aà bↄ̀ gau, kɛ́ yã́ e bↄwanↄ na yã́i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\