Loma 5

1Lá Lua tò yã́ bↄ̀wanↄ na a náai pↄ́ wálɛ kɛ yã́i, wá naaànↄ sa ń wá Dii Yesu Kilisi gbãao. 2Aà náaikɛa guu wa zɛ́ è aà sabai wa gɛ̃ Lua gbɛ̃kɛ pↄ́ wá kúopi guu, ↄ̃ wálɛ pↄnakɛ ń Lua gawi pↄ́ wá wɛ́ dↄio. 3I kɛ bee ado no, wálɛ pↄnakɛ ń wá taasikɛao lↄ, kɛ́ wá dↄ̃ taasikɛa ì mↄ́ ń mɛnao, 4mɛna ì mↄ́ ń dàa maao, dàa maa ì mↄ́ ń wɛdↄa Luazio, 5mɛ́ wɛdↄa Luazipi fama vĩo, asa Lua a Nisĩna pìsi wá nↄ̀sɛu, ↄ̃ a tò wá dↄ̃̀ a yewázi. 6Wá gbãasai guu Kilisi gà wá vãikɛnaↄ wá gbɛu gↄↄ pↄ́ Lua dìlɛwa. 7Baa gaa gbɛ̃maa gbɛu àao. Tó gbɛ̃́ a we ga gbɛ̃maa gbɛu, wá dↄ̃o, 8ↄ̃ Lua ↄ̀lↄwɛ̃ɛ lá á yewázi, asa wá duundekɛ guu ↄ̃ Kilisi gà wá gbɛu. 9Lá wa bↄ maa sa Kilisi au yã́i, Kilisipi wá sia Lua pↄkũmawa sea vĩ lↄe? 10Yãa wá ĩ́i ń Luaoɛ, ↄ̃ wa kɛaànↄ na aà Nɛ́ gaa yã́i. Lá wa kɛaànↄ na sa, wá suabaa aà kua wɛ̃ni guu yã́i sea vĩ lↄe? 11I kɛ beeɛ adoo, wálɛ pↄnakɛ ń Luao lↄ ń wá Dii Yesu Kilisi pↄ́ tò wa kɛaànↄ na gbãao. 12Gbɛ̃́ mɛ̀ndo mɛ́ tò duuna gɛ̃̀ dṹnia guu, ↄ̃ duuna ga ì. Beewa ga lì gbɛ̃́piia, kɛ́ gbɛ̃́pii duunakɛ̀ yã́i. 13Duuna ku dṹnia guu e Lua ikoyã àↄ gɛ́ mↄ́i. Gↄↄ pↄ́ ikoyã kúo, Lua i duuna yãdao, 14ãma sɛa Adamuwa e à gɛ̀ pɛ̀ Mↄiziwa ga ikokɛ̀ gbɛ̃́piiwa, baa gbɛ̃́ pↄ́ aai duunakɛ lán Adamu zãayãwawaoↄ. Adamupiá gbɛ̃́ pↄ́ a mↄ taaɛ. 15Ãma Lua gba muaa ń Adamu tàaeoo, asa lá dasi gà Adamu ado zãa yã́wa yã́i, Lua gbɛ̃kɛ ń a gba pↄ́ lì dasila Yesu Kilisi ado gbɛ̃kɛ yã́io dɛ beea. 16Lua gba muaa ń gbɛ̃́ mɛ̀ndo duunapioo. Tàae mɛ̀ndopi mɛ́ mↄ̀ ń yã́kpalɛkɛao, ↄ̃ yã́ zↄ̃̀lɛ gbɛ̃nazĩnaↄwa. Tàaeↄ mↄ̀ ń Lua gbɛ̃kɛkɛanɛ́o, ↄ̃ yã́ bↄ̀ ń gbɛ̃́ↄ na. 17Lá Adamu ado tàae mɛ́ tò ga ikokɛ̀, Yesu Kilisi ado yã́ pↄ́ à mↄ̀ò zↄ̃ↄ dɛ beea. Aà yã́i gbɛ̃́ pↄ́ Lua gbɛ̃kɛkɛ̀nɛ́ a tò yã́ bↄ̀ńnↄ na gba ũↄ kible àizãna guu. 18Beewa lá tàae mɛ̀ndopi tò yã́ zↄ̃̀lɛ bui píiwa, màa lↄ maakɛa mɛ̀ndopi ì to bui píi bↄ maa, aai àizãnable. 19Lá gbɛ̃́ mɛ̀ndo swã́gbãa mɛ́ tò dasi gↄ̃̀ duundeↄ ũ, màa lↄ gbɛ̃́ mɛ̀ndo yãmaa mɛ́ a to dasi bↄ maa. 20Ikoyã mↄ̀ kɛ́ tàae e àↄ kã́fĩ yã́iɛ. Lá duuna lɛ́ kã́fĩ, Lua gbɛ̃kɛ ìↄ diadiɛ. 21Lá duuna kiblea mↄ̀ ń gao, màa lↄ Lua gbɛ̃kɛ kiblea ì to wà bↄ maa, wí àizãnable ń wá Dii Yesu Kilisi gbãao.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\