Loma 6

1Wá o kpelewa ni? Wá gi wàↄ tɛ duunawa kɛ́ Lua gbɛ̃kɛ e àↄ kã́fĩ yã̀? 2Ó'o! Aawo! Wá gbɛ̃́ pↄ́ wá dɛ gɛↄ ũ duuna yã́ musu, kpelewa wá gi wàↄ tɛ duunawa lↄi? 3Wá gbɛ̃́ pↄ́ wa da'ilɛkɛ̀ Kilisi Yesu pↄ́ ũↄ, á dↄ̃ kɛ́ wá sãnuaànↄ aà ga guuo lé? 4Wa gaaànↄ, wà wá vĩ́aànↄ da'ilɛkɛa guu, lá Kilisi bↄ̀ gau ń a Mae gbãa gawideo, kɛ́ wápiↄ sↄ̃ wàↄ kú ń wɛ̃ni dafuo màa. 5Lá wa naawà lán sàwakula ń gbalaowa aà ga guu, wá gↄ̃aànↄ màa aà vua guu lↄ. 6Wá dↄ̃ kɛ́ wà wá kua zi pà lipãakↄ̃awa ń Kilisio, wá mɛ̀ duunde i midɛ, kɛ́ wásu wàↄ zↄble duunaɛ lↄo, 7asa gbɛ̃́ pↄ́ gà bↄ̀ duuna yã́uɛ. 8Lá wa ga ń Kilisio, wá a náai vĩ kɛ́ wáↄ kuaànↄ lↄ. 9Wá dↄ̃ lá Kilisi bↄ̀ gau, a gaa vĩ lↄo, ga iko vĩwà lↄo. 10Asa kɛ́ à gà, à gà duuna yã́ musu gɛ̃n doɛ, mɛ́ lá a ku tia, a ku Lua pↄ́ ũ. 11Màa ápiↄ sↄ̃, à ázĩa dilɛ gɛↄ ũ duuna yã́ musu, íↄ ku Lua pↄ́ ũ naa Kilisi Yesuwa. 12A yã́i ásu to duuna kible á mɛ̀ gɛwa, a dↄ́ɛ'ĩi dↄaaɛ́ lↄo. 13Ásu à á mɛgue kpa duunawa vãikɛbↄ ũo. À ázĩa kpa Luawa gàbↄↄ ũ, í á mɛguↄ kpawà yãmaakɛbↄↄ ũ. 14Ásu to duuna àↄ iko vĩwá lↄo, asa á na ikoyã ↄzĩo, sema Lua gbɛ̃kɛ. 15Kpelewan wei? Lá wá kú ikoyã ↄzĩ lↄo, sema Lua gbɛ̃kɛ ↄzĩ, wáↄ tɛ duunawa yã̀? Ó'o! Aawo! 16Á dↄ̃ tó a ázĩa kpà gbɛ̃́wa, álɛ misiilɛɛ̀, á dɛ ade zↄ ũo lé? Tó duuna a ázĩa kpàwà, á gaɛ. Tó a misìilɛ Luaɛ sↄ̃, á bↄ maa. 17Wa sáaukɛ̀ ń Luao, asa duuna zↄↄn á ũ yãa, ↄ̃ a misìilɛ yã́ pↄ́ wa dàɛ́ zɛ́zɛɛ ń nↄ̀sɛmɛndoo. 18A bↄ duuna yã́u, a gↄ̃ maakɛa zↄↄ ũ. 19Málɛ bee o gbɛ̃nazĩna yã'oawa á gbãasai yã́iɛ. Lá a á mɛ kpà yãa gbãsĩ ń yãvãiↄwa zↄↄ ũ, a vãikɛ̀, màa tia lↄ à á mɛ kpa maakɛawa zↄↄ ũ, á kua iↄ adoa. 20Kɛ́ á dɛ duuna zↄↄ ũ yãa, á bàa kú ń yãmaakɛaoo. 21Ài kpele á è yã́ pↄ́ á kɛ̀ yãa, à kɛ̀ɛ́ wíyã ũ tiaↄ musui? Yã́piↄ midɛaá gaɛ. 22Tiasa lá a bↄ duuna yã́u, álɛ zↄble Luaɛ, ài pↄ́ á e mɛ́ kua adoa pↄ́ a midɛ ń wɛ̃ni láasaio ũ. 23Duuna aseaá gaɛ, ãma gba pↄ́ Lua ì dawɛ̃ɛ naa wá Dii Kilisi Yesuwa guu mɛ́ wɛ̃ni láasai ũ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\