Loma 7

1Ma gbɛ̃́ↄ, málɛ yã'oɛ́ lán gbɛ̃́ pↄ́ Mↄizi ikoyã dↄ̃ↄwa. Á dↄ̃ kɛ́ ikoyãpi iko vĩ gbɛ̃́wa gↄↄ pↄ́ a ku noa? 2Màa ikoyãpi nↄzãe yè a zã́wa gↄↄ pↄ́ a bɛ̃́ɛ. Tó gↄ̃ gà, ↄ̃ ikoyãpi ì polowà. 3Gↄↄ pↄ́ aà zã́ kú, tó à gↄ̃̀ gↄ̃ pãle pↄ́ ũ, wa oɛ̀ dↄ́ɛ'ĩideɛ. Tó aà zã́ gàɛ sↄ̃, ikoyãpi pòlowàn we. Tó à gↄ̃̀ gↄ̃ pãle pↄ́ ũ sa, beeá dↄ́ɛ'ĩi yã́n lↄo. 4Màa ápiↄ sↄ̃ ma gbɛ̃́ↄ, a ga ikoyã musu Kilisi mɛ guu, ↄ̃ a gↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ gaupi pↄ́ ũ, kɛ́ wà e kã́fĩakɛ Luaɛ. 5Kɛ́ wá dàa dↄ̀aawɛ̃ɛ yãa, ikoyã mɛ́ tò duuna ni wá dɛ́ wá mɛ guu, ↄ̃ wa kã́fĩakɛ̀ gaɛ. 6Tia sↄ̃ wa ga pↄ́ pↄ́ wá kṹ zↄ ũpi yã́ musu, wa bↄ ikoyãu, ↄ̃ wálɛ zↄble Luaɛ zɛ́ dafu guu ń aà Nisĩna gbãao, i kɛ ikoyã lá zɛ́ zi no. 7Wá o kpelewa ni? Lua ikoyãá duuna yã̀? Aawo bá! Ikoyãpi mɛ́ tò ma duuna dↄ̃̀. Tó ikoyã i mɛ wasu pↄ́ bĩikɛoo, dↄ̃ mi dↄ̃ lá pↄ́ bĩikɛa dɛo. 8Duuna zɛkĩi è yã́ pↄ́ Lua dìlɛpiwa, ↄ̃ a tò pↄ́pii ni ma dɛ. Asa kɛ́ má ikoyã dↄ̃o, duuna dɛmɛɛ yãe ũo. 9Yãa kɛ́ má ikoyã dↄ̃o, má bɛ̃́ɛɛ. Kɛ́ ma yãdilɛapi mà, duuna vù iu, 10ↄ̃ ma ga. Yãdilɛa pↄ́ dɛ à wɛ̃ni kpaapi ga ìmɛɛ. 11Duuna zɛkĩi è yãdilɛapiwa, ↄ̃ à ma sãsã à ma dɛ yã́pi sabai. 12Beewa ikoyãpi kua adoa, mɛ́ yã́ pↄ́ Lua dìlɛpi kua adoa, a zɛ́ vĩ mɛ́ a maa. 13Yãmaa mɛ́ tò ma gaa? Aawo bá! Kɛ́ duuna e bↄ gupuau, ↄ̃ à yãmaa mↄaokɛ̀, a tò ma ga. Beewa wa duuna dↄ̃̀ duuna ũ yãdilɛapi sabai. 14Wá dↄ̃ kɛ́ ikoyãpiá Lua yã́ɛ. Mapi sↄ̃, dàaden ma ũ, má na duuna ↄzĩ. 15Miliↄ yã́ pↄ́ málɛ kɛ gbadↄ̃o, asa mili yã́ pↄ́ má ye mà kɛ kɛo, yã́ pↄ́ má ye mà kɛo ↄ̃ mi kɛ. 16Tó yã́ pↄ́ má kɛ̀ i kpaaĩ ń ma pↄeãoo, ma we ikoyãpi maakɛi. 17I kɛ mámɛ málɛ kɛo, duuna pↄ́ kú ma guuɛ. 18Má dↄ̃ yãmaa ku ma guuo, ma dàa maao. Miↄ ye mà yãmaakɛ, ãma mili fↄ̃ má kɛ̀o. 19Yãmaa pↄ́ má ye mà kɛ, mili kɛo. Yãvãi pↄ́ má yeio ↄ̃ mi kɛ. 20Tó yã́ pↄ́ má yeio ↄ̃ málɛ kɛ, i kɛ mámɛ málɛ kɛo, duuna pↄ́ kú ma guuɛ. 21Má è tó má ye mà maakɛ, vãi mɛ́ ì dↄaamɛɛ. 22Lua ikoyã mɛ́ ì kɛmɛɛ na ma sↄ̃ guu, 23ãma má è iko pãle ku ma mɛ guu, ìↄ zĩka ń iko pↄ́ kú ma nↄ̀sɛ guuo, a tò má na duuna iko pↄ́ kú ma mɛ guu ↄzĩ. 24Ma wɛ̃nade ia, dé mɛ́ a ma si ma mɛ̀ gɛɛ beewai? 25Ma sáaukɛ̀ ń Luao! Ń wá Dii Yesu Kilisi gbãao. Beewa ↄ̃ mi zↄble Lua ikoɛ ma làasoo guu, mɛ́ mi zↄble duuna ikoɛ ma dàa guu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\