Loma 8

1Yã́ a zↄ̃lɛ gbɛ̃́ pↄ́ aa naa Kilisi Yesuwaↄwa lↄo, 2asa naa Kilisi Yesuwa Lua Nisĩna Wɛ̃nikpamade gbãa ma bↄ gbãa pↄ́ duuna ń gao lɛ́ mↄmɛɛ guu. 3Yã́ pↄ́ Mↄizi ikoyã i fↄ̃ kɛ̀o gbɛ̃nazĩna gbãasaikɛ yã́i Lua kɛ̀. À azĩa Nɛ́ zĩ̀ gbɛ̃nazĩna ũ lán wá duundeↄwa duuna woloawá yã́i, ↄ̃ à widà duunawa a Nɛ́ mɛpi guu, 4kɛ́ yã́ pↄ́ ikoyã lɛ́ wɛɛlɛ sĩana kɛ wá gbɛ̃́ pↄ́ wá dàa lɛ́ dↄaawɛ̃ɛ lↄo, sema Lua Nisĩnaↄwa. 5Gbɛ̃́ pↄ́ an dàa lɛ́ dↄaanɛ́ↄ ì laaidↄ ń dàa yã́wa. Gbɛ̃́ pↄ́ Lua Nisĩna lɛ́ dↄaanɛ́ↄ ì laaidↄ Lua Nisĩna yã́wa. 6Laaidↄa dàa yã́waá gaɛ. Laaidↄa Lua Nisĩna yã́waá wɛ̃ni ń aafiaoɛ. 7Laaidↄa dàa yã́waá ĩ́isɛa ń Luaoɛ. Ade lí misiilɛ Lua ikoyãɛo, a fↄ̃ seo. 8Gbɛ̃́ pↄ́ an dàa lɛ́ dↄaanɛ́ↄ yã́ lí ká Luaguo. 9Ápiↄ sↄ̃, á dàa lɛ́ dↄaaɛ́o, sema Lua Nisĩna, tó a kú á guu sĩana. Tó gbɛ̃́ Kilisi Nisĩna vĩ sↄ̃o, a dɛ Kilisi gbɛ̃́ ũo. 10Tó Kilisi kú á guu, baa tó á mɛ dɛ gɛ ũ duuna yã́i, Lua Nisĩna dɛɛ́ wɛ̃ni ũɛ, kɛ́ Lua tò yã́ bↄ̀ánↄ na yã́i. 11Tó Lua pↄ́ Yesu bↄ̀ gau Nisĩna kú á guu, Lua pↄ́ Kilisipi bↄ̀ gau a wɛ̃ni kpá á mɛ̀ gɛpiwa ń a Nisĩna pↄ́ kú á guu gbãao. 12A yã́ mɛ́ tò ma gbɛ̃́ↄ, wá tɛ́ wá dàai teasi no. 13Tó á tɛ́ á dàai, á gaɛ. Tó a á yãvãikɛaↄ mìdɛ ń Lua Nisĩna gbãao sↄ̃, áↄ ku. 14Gbɛ̃́ pↄ́ Lua Nisĩna ì dↄaanɛ́ↄ mɛ́ Lua nɛ́ↄ ũ. 15Asa tã́a pↄ́ ì to wà zↄble ń vĩao mɛ́ diɛ́o, Lua Nisĩna pↄ́ tò a gↄ̃ Lua nɛ́ↄ ũ ↄ̃ á vĩ, ↄ̃ wi wiilɛ Luawa ń aà gbãao wi mɛ: Baa, wá Mae. 16Nisĩnapi mɛ́ ì owɛ̃ɛ wá sↄ̃u Lua nɛ́ↄn wá ũ. 17Lá nɛ́ↄn wá ũ, àizɛɛblenaↄn wá ũ. Lua àizɛɛblenaↄn wá ũ, wá ble sãnu ń Kilisioɛ. Tó wa taasikɛ̀aànↄ, wáↄ kuaànↄ aà gawi guu. 18Má è wá fↄ̃ gↄↄɛ bee taasi lɛɛũ ń gawi pↄ́ Lua a bↄowɛ̃ɛoo. 19Lua pↄkɛaↄ píi wɛ́ dↄ aà nɛ́ↄ bↄa gupuaui láasai. 20Asa Lua tò a pↄkɛaↄ píi gↄ̃̀ dↄ̀ↄsaiɛ. I kɛ an pↄeã no, Lua mɛ́ kɛ̀ màa, kɛ́ wɛdↄaaàzi guu 21dṹnia a bↄ ↄ̃̀ↄkpaa pↄ́ àlɛ zↄbleɛ̀u, i dɛ̀ɛpoo Lua nɛ́ↄ gawi guu. 22Wá dↄ̃ Lua pↄkɛaↄ píi lɛ́ aaukɛ ń wãwão e tia. 23I kɛ dṹnia ado no, wá gbɛ̃́ pↄ́ wa Lua Nisĩna è gba sɛ̃́ia ũↄ, wálɛ aaukɛ kpã́ikpãi sↄ̃ e Lua àↄ gɛ́ wá boi, i wá sí a nɛ́ↄ ũ. 24Lua wá suabà, kɛ́ wà wɛdↄ beei. Pↄ́ pↄ́ wa è ń wɛ́oá wɛdↄia yã́ɛ lↄo. Dé mɛ́ ì wɛdↄ pↄ́ pↄ́ a èi lↄi? 25Tó wá wɛ́ dↄ pↄ́ pↄ́ wi eozi sↄ̃, wiↄ dã́ ń mɛnaoɛ. 26Beewa sↄ̃ Lua Nisĩna ì dↄwálɛ wá gbãasai guu, asa wá wabikɛa dↄ̃ a zɛ́wao, ↄ̃ Lua Nisĩna ì kulɛkɛwɛ̃ɛ Luaɛ ń aau pↄ́ a yã́ gɛ̃̀ oaao. 27Lua ì nↄ̀sɛ guu e, mɛ́ a a Nisĩna làasoo dↄ̃, asa Lua Nisĩna ì kulɛkɛ Lua gbɛ̃́ↄnɛ lá Lua yeiwaɛ. 28Wá dↄ̃ kɛ́ yã́pii ì bↄ maa gbɛ̃́ pↄ́ ye Luaziↄnɛ, gbɛ̃́ pↄ́ à ń sisi à ń sɛ́ lá àlɛ yáwaↄ. 29Asa Lua dìlɛ za káau gbɛ̃́ pↄ́ a dↄaa ń dↄ̃ↄ bↄ a Nɛ́wa, kɛ́ aàↄ dɛ vĩ̀i ũ dãuna dasiↄnɛ. 30Gbɛ̃́ pↄ́ à ń dílɛ za káaupiↄ ↄ̃ à ń sisi, ↄ̃ a tò yã́ bↄ̀ ń gbɛ̃́ pↄ́ à ń sisipiↄ na, ↄ̃ à a gawi lì gbɛ̃́ pↄ́ a tò yã́ bↄ̀ńnↄ napiↄnɛ. 31Wá o kpelewa yã́ beeↄ musu ni? Lá Lua zɛ̀wanↄ, dé mɛ́ a bↄ wá kpɛi? 32Lá i gí ń azĩa Nɛ́oo, à aà kpà wápii yã́i, a wá gba pↄ́pii lↄo lé? 33Dé mɛ́ a bↄbↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ Lua ń sɛ́ↄi? Luapi mɛ́ tò yã́ bↄ̀wanↄ na. 34Dé mɛ́ a yãdawálai? Kilisi Yesu gà à ɛ̀a vù. A ku Lua ↄplaai, àlɛ kulɛkɛɛ̀wɛ̃ɛ. 35Bↄ́ mɛ́ a wá kɛ̃́ Kilisi yeawáziwai? Taasi ge wɛ́tɛ̃a ge ĩadama ge nↄana ge taasidekɛ ge kai ge fɛ̃nda, an kee a fↄ̃́e? 36A ku lá guu wà mɛ̀: N yã́i wá kú ga lɛ́zĩ za kↄↄ e oosi, wì wá dilɛ lán sã pↄ́ wa ń kòlokpaↄwa. 37Yã́ beeↄ píi guu wálɛ zĩble àannↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ yewázi gbãao. 38Asa má dↄ̃ sã́asã kɛ́ ga ge wɛ̃ni ge malaikaↄ ge tã́aↄ ge tia yã́ ge zia yã́ ge gbãadeↄ 39ge musupↄↄ ge zĩ́lɛpↄↄ ge Lua pↄkɛa pãleↄ, an kee a fↄ̃ wá kɛ̃́ Lua yeawáziwa naa wá Dii Kilisi Yesuwa guuo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\