Loma 9

1Málɛ sĩana o naa Kilisiwaɛ, málɛ ɛɛtoo. Lua Nisĩna pↄ́ dↄ̀aa ma làasooɛ mɛ́ dɛmɛɛ yã́pi seelade ũ. 2Ma pↄsia kɛ̀ zài, ma nↄ̀sɛ ìↄ yaa gↄↄpiiɛ. 3Má fↄ̃ wabikɛ Luawa aà ma kɛ̃ Kilisiwa, aà láaikɛa ma Isaili deeↄ gbɛu. 4Ampiↄ ↄ̃ Lua ń sɛ́ a nɛ́ↄ ũ, à a gawi ↄ̀lↄnɛ́, aà bàa kúńnↄ, à a ikoyã kpàmá, à lousisia dànɛ́, à lɛgbɛ̃̀nɛ́. 5Aa dɛ Lua gbɛ̃́ káauↄ buiↄ ũ, mɛ́ an bui guu ↄ̃ Kilisi pↄ́ dɛ pↄ́piia bↄ̀u gbɛ̃nazĩna ũ. Ɔ̃mɛ Lua pↄ́ kũ̀ wàↄ a sáaukpa gↄↄpii ũ. Ãmi. 6I kɛ yã́ pↄ́ Lua ò lɛ̀lɛ pã no, asa Isaili píi mɛ́ Isaili zálala ũo. 7I kɛ Ablahaũ bui píi mɛ́ Ablahaũpi nɛ́ↄ ũ Luaɛo, asa Lua ò Ablahaũɛ à mɛ̀, Izaaki buiↄ ↄ̃ wàli onɛ́ aà buiↄ. 8Beewa i kɛ nɛ́ pↄ́ à ń í ń pↄeãoↄ mɛ́ Lua nɛ́ↄ ũo, nɛ́ pↄ́ à ń í Lua lɛgbɛ̃a musuↄ mɛ́ dɛ buipiↄ ũ. 9Asa Lua lɛgbɛ̃̀ à mɛ̀: Má ɛa mↄ zii maa'i, Sala i nɛ'i gↄ̃ɛ ũ. 10- 12I kɛ beeɛ adoo. Lua ì gbɛ̃́ↄ sɛ lá àlɛ yáwaɛ, i kɛ an yãkɛa yã́i no, kɛ́ à ń sisiɛ. Beewa kɛ́ Lɛbɛka sìaↄ nↄsì ń wá dezi káau Izaakio, e àↄ gɛ́ ń ii, e aaↄ gɛ́ maa ge vãikɛi, Lua ò Lɛbɛkaɛ a pↄ́ bↄ̀ káau a gↄ̃ nɛ́ ũ gbɛ̃́ zã́ɛ. 13Lá a kɛ̃a láuwa wà mɛ̀: Má ye Yakↄbuzi, Esau sↄ̃, má yeio. 14Wá o kpelewa ni? Yãvãi ku Lua kĩ́i yã̀? Aawo bá! 15Asa a ò Mↄiziɛ, gbɛ̃́ pↄ́ á ye sùuukɛaànↄ ↄ̃ á kɛ, mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ á ye wɛ̃nadↄ̃ɛ̀ ↄ̃ á dↄ̃ɛ̀. 16A yã́ mɛ́ tò Lua gbɛ̃́ↄ sɛa i bↄ gbɛ̃nazĩna pↄeã guuo ge an kↄaikɛa, à bↄ̀ Lua sùuu guuɛ. 17Asa lá guu Lua ò Falaↄ̃ↄɛ à mɛ̀: Ma n kpa kpalau kɛ́ mà a gbãa ↄlↄ gbɛ̃́ↄnɛ n musuɛ, ma tↄ́ i li dṹniaa píi. 18Beewa gbɛ̃́ pↄ́ a ye sùuukɛaànↄ ì kɛaànↄɛ, mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ a ye aà swã́gbãa kṹ, ì kṹ. 19Á gbɛ̃e a ma la, bↄ́yãi Lua lɛ́ gbɛ̃́ↄ tàae e lↄi? Dé mɛ́ a fↄ̃ gi Lua pↄeãi? 20N gbɛ̃nazĩna ia, dén n ũ n gbasa n yã́zãsì Luawai? Oo a a bona la, bↄ́yãi n ma bo kɛ́waia? 21Oobona zɛ́ vĩ à oo swãde ń oo swãsaio bo ń gĩ̀ doũ pↄ́ á tòtooo lé? 22Tó Lua ye à a pↄkũma ↄlↄnɛ́ kɛ́ aa a gbãa dↄ̃, mɛ́ à mɛna zↄ̃ↄ kɛ̀ ń gbɛ̃́ pↄ́ dɛ à pↄkũmabↄbↄmá à ń kaalɛↄ sↄ̃ bɛ! 23Tó à bee kɛ̀, kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ dɛ à sùuukɛńnↄ à dↄ̀aa ń kɛkɛ aa gɛ̃ a gawi guuↄ a gawi zↄ̃ↄ dↄ̃ɛ sↄ̃ bɛ! 24Gbɛ̃́ pↄ́ Lua ń sisi à ń sɛ́piↄn wá ũ. I kɛ Yudaↄnɛ ńdoo, ń buipãleↄɛ sↄ̃. 25Lá Lua ò ãnabi Ozee lá guuwa à mɛ̀: Bui pↄ́ dɛ ma gbɛ̃́ↄ ũoↄ ↄ̃ má onɛ́ ma gbɛ̃́ↄ. Bui pↄ́ má yeńzioↄ ↄ̃ máↄ yeńzi. 26Gua pↄ́ Lua ònɛ́ aa dɛ a gbɛ̃́ↄ ũo, we wa ounɛ́ Lua bɛ̃́ɛpi nɛ́ↄ. 27Isaia wiilɛ̀ Isailiↄ yã́ musu à mɛ̀: Baa tó Isailiↄ dasi lán ísialɛ ũfãawa, an kↄ̃naↄ mɛ́ a bↄ. 28Asa Dii a yã́ pↄ́ a ò kɛ dṹniau, mɛ́ a a midɛ zɛzɛsaiɛ. 29Lá Isaia dↄ̀aa òwa à mɛ̀: Tó Dii Zĩgↄ̃de i wá buieↄ to yãao, dↄ̃ wa gↄ̃ lán Sↄdↄũdeↄwa, wí bↄ Gↄmↄↄdeↄwa. 30Wá o kpelewaɛ sa? Buipãleↄ lɛ́ wɛɛlɛ Lua to yã́ bↄńnↄ nao, ↄ̃ a tò à bↄ̀ńnↄ na. A tò yã́ bↄ̀ńnↄ na a náai pↄ́ aa kɛ yã́iɛ. 31Isailiↄ sↄ̃ aalɛ wɛɛlɛ Lua to yã́ bↄńnↄ na ikoyã musu, ↄ̃ i bↄńnↄ nao. 32Bↄ́yãi ni? Kɛ́ aa ye Lua to yã́ bↄńnↄ na an yãkɛa yã́ yã́iɛ, i kɛ aà náaikɛa yã́i no. Aa gɛ̃mbↄlɛ gbɛ pↄ́ ì ń pã́lɛwa, 33lá a kɛ̃a láuwa: Gwa, málɛ gbɛ pↄ́ ì to wà gɛ̃mbↄlɛ dilɛ Siↄna, gbɛsi pↄ́ ì to wà fu. Wí a gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ aà náaikɛ kũo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\