Salomↄↄ lɛ 2

1Má dɛ lán Salↄna nàalɛvuwa, lán guzulɛ sũmaavuwa. 2Lá lávu kɛfɛna dɛ lɛↄ guu, màa ma gbɛ̃na dɛ wɛ̃́ndiaↄ guu. 3Lá mao lí dɛ líkpɛu, màa ma yenzide dɛ ɛ̀waasoↄ guu. Zↄ̃lɛa a uenai ì kamagu, a bɛ blea ì kɛmɛɛ na. 4À gɛ̃̀manↄ a pↄnablɛblekpɛu, aà dàlapoo pooamala báasɛ̃ ũ. 5À vɛ̃ɛbɛ gii kpaa kɛ́ mà yɛ̃̀ɛɛ e, à ma gba mao kɛ́ ma mɛ su, asa aà báasɛ̃ lɛ́ ma gyãkɛɛ. 6Aà ↄzɛɛ ku ma mi zíɛ, aà ↄplaa liaamazi. 7Yelusalɛũ nɛnↄnaↄ, ma naɛ́ tueↄ ń zↄ̃́tɛ̃naↄzi, ásu dúsakũkpawɛ̃ɛo, ásu wá báasɛ̃ gbooo e a lɛ́ ká. 8Ma yenzide kĩ́i ma, àlɛ mↄ́, à vĩ̀ lɛ́ pɛ́lɛpɛlɛ gbɛ̀sĩsĩↄwa, àlɛ bàalɛ sĩ̀sĩ musu, àlɛ vĩvĩ. 9Ma yenzide dɛmɛɛ lán tue ge bùasanawa. À aà gwa zɛ wá kpɛ́ kpɛ. Àlɛ wɛ́kpalɛ fɛnɛntiu, àlɛ gugwagwa a mↄↄ zãnguo. 10Ma yenzide yã'òmɛɛ à mɛ̀: Ma gbɛ̃na kɛfɛna, fɛlɛ wà gɛ́, 11asa lou làa, buziɛ gɛ̃̀zɛa. 12Pↄ́pii lɛ́ vukɛ tↄↄlɛwa, lɛsigↄↄ kà, felenkↄpunaↄ ↄ́ lìgua wá bùsuu. 13Kaadↄɛnliↄ nɛ́ sɛ̃́ia dàalɛ, vɛ̃ɛliↄ vukɛ̀, a gĩ lòo. Ma gbɛ̃na kɛfɛna, fɛlɛ wà gɛ́. 14Ma felena, ń pɛ gbɛ̀sↄↄu n ulɛkĩi. To ma n wɛgwa, to ma n lↄↄ ma, asa n lↄↄ na, mɛ́ n oa kɛfɛũ kɛ̀ zài. 15À gbɛ̃gbonaↄ kṹkũwɛ̃ɛ, gbɛ̃gbon kelepiↄ, aalɛ wá vɛ̃ɛbuↄ ásookɛɛ, wá vɛ̃ɛ pↄ́ lɛ́ vukɛpiↄ. 16Ma yenzideá ma pↄ́ɛ, mɛ́ aà pↄ́n ma ũ, àlɛ pↄble sũmaavuↄ guu. 17Ma yenzide, e gu àↄ gɛ́ dↄi, e guwɛ àↄ gɛ́ kɛ̃́i, ɛa ǹ kɛ lá tue ge bùasan bↄlↄna ì kɛ gbɛ̀sĩsĩↄwawa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\