Salomↄↄ lɛ 5

1Ma gɛ̃ ma kaau, ma nↄkpama báasɛ̃de, ma a zↄ̃go lí'ↄ gò ń pↄ́ gĩnanaↄ, ma a zↄsapuna blè ń a ío, ma a vɛ̃ɛ mì ń ma vĩo. À pↄble gbɛ̃́ↄ, à imi à kã́ á bↄ̃̀nↄblenaↄ. 2Málɛ i'o, ãma ma làasoo bɛ̃́ɛ, ma yenzide ma, àlɛ gbalɛ. Gba wɛ̃mɛɛ ma gbɛ̃na báasɛ̃de, ma felen sãasaide! Fíi kpà ma miwa, gwãasĩna mↄ̀sɛ ma mikã nìni. 3Ma a ula bↄ̀, mí ɛa mà da lↄa? Ma gbá pìpi, i ɛa gbãsĩkpa lↄa? 4Ma yenzide ↄgɛ̃̀ gbà fòou, ↄ̃ ma mɛ lɛ́ kɛ fèfe. 5Ma fɛlɛ gɛ gbawɛ̃i ma yenzideɛ, ma ↄ lɛ́ yↄyↄ ń zↄ̃go lí'ↄ tulaleo, zↄ̃go lípi nísi lɛ́ bàalɛ ma ↄnɛↄwa, à fĩ̀ gbatabↄwa. 6Ma gbawɛ̃̀ ma yenzideɛ, ãma à gɛ̃̀zɛa à tà kↄ̀. Kɛ́ àlɛ yã'o, aà ni ma kũ. Ma aà wɛ̀ɛlɛ, mi aà eo, ma lɛzùzuaàzi, i weao. 7Gudↄ̃anaↄ bↄ̀a, kɛ́ aalɛ bɛbɛ wɛ̃́lɛ guu. Aa ma gbɛ̃ aa ma wiwi, bĩ́idↄ̃anapiↄ ma pↄlↄgãu wòlomala. 8Yelusalɛũ nɛnↄnaↄ, tó a ma yenzide è, á oɛ̀ kpelewa ni? Ma naɛ́ Luazi à oɛ̀mɛɛ, ma yeaaàzi ma mɛ bùsa. 9Bↄ́ n yenzide dɛò dãↄlai? n gbɛ̃́ pↄ́ ń kɛfɛũ dɛ nↄɛↄla píi, bↄ́ n yenzide dɛò dãↄla ↄ̃ n gbasa n nawɛ̃ɛ Luazi màai? 10Ma yenzide tɛ̃a pípia, gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kwiↄ guu ↄ̃mɛ vua ũ. 11Aà miá vua tɛ̃ɛtɛ̃ɛɛ, aà mikã dɛ sí plɛ̀ɛɛ lán gbagbaa kã́wa. 12Aà wɛ́ dɛ lán felen pɛ́lɛa íuwa, aà wɛ́pi pípia ń vĩo, mɛ́ a sàlala. 13Aà gɛɛ dɛ lán pↄ́ gĩnanaↄ buawa, a gĩdↄ nanannↄ. Aà lɛ́baa dɛ lán lávuwa, àlɛ yↄyↄ ń zↄ̃go lí nísio. 14Aà ↄ dɛ lán vua lipↄ̃ↄↄ pↄ́ diamaa dadauwa, aà gbɛɛ dɛ lán wesa swaa yↄↄa pↄ́ wà safii gbɛ pɛ̀pɛwawa. 15Aà gbáↄ dɛ lán gbɛ̀pɛlɛ bɛɛɛde pↄ́ wà a zɛbↄ pì ń vuaowa. À bↄ̀ lán Libã bùsuwa, aà zɛa maa lán sɛdɛ líwa. 16Aà lɛ́á zↄ́ɛ, aà gupii kɛfɛũ. Yelusalɛũ nɛnↄnaↄ, lá ma gbɛ̃na yenzide dɛn we.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\