Salomↄↄ lɛ 7

1Ɛa su, ɛa su Sulami nↄɛ! Ɛa su, ɛa su wà wɛfĩma! Bↄ́yãi á ye wɛfĩ Sulami nↄɛwa lán zã̀ lɛɛ pla ↄ̃gwaawai? 2Kía bui nↄɛ, n gbála maa n kyaleu, n gbala ú dɛ bũunnↄ, a dɛ lán gↄ̃ide ↄzĩwaɛ. 3Kɛɛona pↄ́ vɛ̃ɛli láa a guuo ku we, pↄ́wɛn zɛ pↄ́ sũmaavuↄ liaai ku we. 4N yↄ̃́ dɛ lán bua nɛ́ mɛ̀n plaↄwa, lán tue nɛ́ sìaↄwa. 5N nↄɛ dɛ lán kalanga pↄ́ wa bò ń wesa swaaowa. N wɛ́ dɛ lán Ɛsɛbↄ̃ íkalɛkĩi pↄ́ kú Balabiũ bĩ́ibↄlɛ saɛwa. N ní dɛ lán Libã bùsu kalanga pↄ́ bↄaa ń Damasiowa. 6N mi maa lán Kaamɛli gbɛ̀sĩsĩwa. N mikã dɛ lán zwã̀a gàaluladewa, a dɛ plɛ̀ɛɛ, ì ma laai sia. 7Ń kɛfɛũ fá, ni kamagu, wá yeakↄ̃i gɛ̃agɛ̃̀. 8N zɛa maa lán daminaliwa, n yↄ̃́ dɛ lá a kↄ́wa. 9Ma mɛ̀ má dɛdɛ lípiwa, mí a bɛ kṹ. N yↄ̃́ dɛmɛɛ lán vɛ̃ɛ kↄ́wa, n lɛ́'ĩana dɛ lán mao gĩwa. 10N lɛ́'i na lán vɛ̃ɛ pↄ́ a na dɛńlawa. Vɛ̃ɛpi lɛ́ gɛ̃ ma yenzide lɛ́u sàaa, àlɛ táa'o aà lɛ́baa ń aà swaaowa yↄlↄlↄ. 11Má dɛ ma yenzide pↄ́ ũ, ma ni kuwà. 12Ma yenzide, mↄ wà gɛ́ sɛ̃u, wí gɛ́ ii zↄ̃ɛwiaↄu. 13Gufɛ̃nɛ wí gɛ́ vɛ̃ɛbua, wà gwa tó vɛ̃ɛↄ bↄlↄbↄ̀, wà e tó gbɛafuↄ vú pìa. We má yeanzi ↄlↄunɛ. 14Sɛ́ɛ lávu gĩ dàgua, libɛ nana bui píi kú wá kpɛɛlɛ. Ma a zi ń a dafuo kàlɛnɛ, ma yenzide.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\