Zakali 12

1Yã́ pↄ́ Dii ò Isailiↄ yã́ musun kɛ. Dii pↄ́ musu kpàlɛ à tↄↄlɛ kàlɛ mɛ́ ì nisĩna íkasa gbɛ̃nazĩna guu mɛ̀: 2Gwa! Má Yelusalɛũ kɛ lán toona pↄ́ a í a bui pↄ́ liaaiↄ tàlaatalaabowa. Aa koezↄ̃ Yelusalɛũzi ń Yuda bùsuo píi. 3Gↄↄ bee tó dṹnia bui píi koezↄ̃̀i màa, má Yelusalɛũ kɛ bui píiɛ gbɛsi pↄ́ wa fↄ̃ deeo ũ. Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ wɛɛlɛ yↄ̃wà píi, a aà woloɛ nài. 4Gↄↄ bee má tó sↄ̃́ píi bílikɛ gɛ́kĩiwa, mí ĩ́ana zĩ ń dikpɛnaↄwa. Ma Dii mámɛ má ò. Ma wɛ́ↄ wɛ̃a Yudaↄ yã́ musu, má buipãleↄ sↄ̃́ↄ vĩ̀akũnɛ́. 5Yudaↄ kíaↄ i o ń sↄ̃ guu, Yelusalɛũdeↄ gbãa, kɛ́ Dii Zĩgↄ̃de dɛ ń Lua ũ yã́i. 6Gↄↄ bee má tó Yudaↄ kíaↄ gↄ̃ lán kĩna tɛ́ pↄ́ ká yàa gbáuwa, lán sɛ̃tɛ pↄ́ sↄlↄ áwauwa. Aa gbɛ̃́ pↄ́ liaańziↄ sã́sã ↄplaa ń zɛɛo, Yelusalɛũ iↄ kálɛa a gbɛu Yelusalɛũ ũ. 7Ma Dii má Yuda wɛ̃́lɛↄ bↄ káau, kɛ́ Davidi buiↄ gawi ń Yelusalɛũdeↄ pↄ́o su àↄ dɛ Yuda kĩniↄ pↄ́ao. 8Gↄↄ bee ma Dii má ↄku Yelusalɛũdeↄla. Gↄↄ bee an gbagalɛnaↄ gbãa'e lán Davidiwa, Davidi buiↄ sↄ̃ aa gbãa'e lán Luawa, lán Dii Malaika pↄ́ dↄaaanɛ́wa. 9Gↄↄ bee má zɛ ń gbɛ̃́ pↄ́ mↄ̀ lɛ́lɛi Yelusalɛũwaↄ kaalɛao. 10Má a Nisĩna pisi Davidi buiↄ ń Yelusalɛũdeↄwa píi, aai ma gbɛ̃kɛ dↄ̃, aai wabikɛa, aai gbɛ̃́ pↄ́ aa aà zↄ̃̀ aa aà dɛ̀ gwa. Aa búbuapɛ aà yã́ musu lá wì pɛ nɛ́ mɛ̀ndona gaa yã́ musuwa. Aa wɛ̃nakɛɛ̀ lá wì kɛ nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́ia gaa yã́ musuwa. 11Gↄↄ bee Yelusalɛũdeↄ búbuapɛa aↄ dɛ lán búbua pↄ́ wa pɛ̀ Adadalimↄ Mɛgido gusalalauwa. 12Bùsudeↄ búbuapɛ fã́ani ń fã́anio, Davidi buiↄ ńtɛ̃ɛ, an nↄɛↄ ńtɛ̃ɛ, Natã buiↄ ńtɛ̃ɛ, an nↄɛↄ ńtɛ̃ɛ, 13Levii buiↄ ńtɛ̃ɛ, an nↄɛↄ ńtɛ̃ɛ, Simɛi buiↄ ńtɛ̃ɛ, an nↄɛↄ ńtɛ̃ɛ, 14ń bui kĩniↄ ńtɛ̃ɛtɛ̃ɛ, an nↄɛↄ ńtɛ̃ɛtɛ̃ɛ lↄ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\