Sofoni 3

1Waiyoo mɛɛwia gbãamↄnɛdeↄ! A gbɛ̃́ↄ swã́ gbãa mɛ́ aa gbãlɛa. 2Aali gbɛ̃e yã́ sío, aali lɛdama mao. Aa Dii náai vĩo, aali sↄ̃ ń Luazio. 3Mɛɛwiapi kíaↄ dɛ lán nↄ̀ↄmusu fɛ̃awa, a yãgↄ̃gↄ̃naↄ dɛ lán àwalɛwan oosiɛlɛ pↄ́ aali pↄe to gu dↄ̀wàoↄwa. 4A ãnabiↄá yãbↄlɛnaↄnɛ, náaisaideↄnɛ. A sa'onaↄ ì Dii pↄ́ↄ gbãlɛ, aaì aà ikoyã ↄ̃̀ↄkpa. 5Dii ku wɛ̃́lɛpi guu, a maa, ìli vãikɛo. Lá gu lɛ́ dↄ ìↄ yã́zɛde danɛ́, ìli fu bauo. Ń beeo dↄ̀ↄsaideↄ líↄ wí dↄ̃o. 6Ma buieↄ bãdɛ̀, ma ń bĩ́i gulɛsĩↄ dɛɛlɛmpà. Má tò an wɛ̃́lɛↄ gↄ̃̀ bɛziaↄ ũ, wìli a zɛ́kpaaↄ sɛ lↄo. Wa ku we lↄo, baa do. 7Ma mɛ̀ Yelusalɛũdeↄ ma vĩa vĩ, aa ma lɛdama sío lé? Tó màa no, má ń mɛɛwia dúuzↄ̃ ń yã́ pↄ́ má dìlɛ mà mↄɛ̀ↄ píiɛ. Ń beeo an mɛ wã̀ ń yãdↄↄsai kɛao. 8Ma Dii ma mɛ̀, à sↄ̃́amazi e gↄↄ pↄ́ má fɛlɛ bↄbↄńnↄ. Asa má dìlɛ mà buiↄ kãaa, mà bùsu píi gbɛ̃́ↄ naaa, mí a pↄkpɛ̃nɛbↄbↄmá, baa ma pↄkũma pãsĩ píi. Ma zafɛ̃a tɛ́ i kṹ dṹniawa píi. 9Bee gbɛa má gbãbↄ gbɛ̃́ↄ lɛ́ɛ, kɛ́ ampii aa ma sísi, aai zↄblemɛɛ ń lɛdoũo. 10Za Etiopi swaↄ baale ma sìsina pↄ́ fãaaaↄ mↄmɛɛ ń gbaↄ. 11Gↄↄ bee wí a á kṹ tàae pↄ́ á kɛ̀mɛɛ yãaↄ yã́ musuo, asa ĩ́andãna pↄ́ aaì ńzĩa sɛ lɛsĩↄ ↄ̃ má ń bↄlɛ á wɛ̃́lɛɛ bee guu. Á ázĩa sɛ lɛsĩ ma gbɛ̀sĩsĩ pↄ́ a kua adoa musu lↄo. 12Má taasideↄ ń wɛ̃nadeↄ to wɛ̃́lɛɛ bee guu, gbɛ̃́ pↄ́ aaì namaziↄ. 13Isaili kↄ̃napiↄ gbɛ̃́ↄ wɛtã lↄo, aa gbɛ̃́ↄ sã́são, mɛ́ wa ɛɛ ma dↄ ń lɛ́uo. Aali pↄble, aali wúlɛ, gbɛ̃e yã́ a ń vĩa kũo. 14Siↄnadeↄ, à gulakɛ! Isailiↄ, à kúkuakɛ! Yelusalɛũdeↄ, à wiilɛ ń pↄnao! 15Dii á bↄ́ yã́kpalɛu, a tò á wɛ̀lɛↄ kpɛkpà. Dii á Isailiↄ kía kú á guu, áↄ yãe vĩa vĩ lↄo. 16Gↄↄbeezĩ wa mɛ: Yelusalɛũdeↄ, ásu to vĩa á kṹo, Siↄnadeↄ, á ↄ su gↄ̃ dↄ̀lↄlↄo. 17Dii á Lua kú á guu gↄ̃sa pↄ́ ì ń suaba ũ. A koo pũna á yã́ musu ń pↄnao, a á gba wɛ̃ni dafu a yeaázi guu. A pↄnakɛ á yã́ musu ń gulakɛao, 18lá wì kɛ dikpɛgↄↄwa. Ma Dii ma mɛ̀, má á aso pilaɛ́, má á bↄ sↄ̃́sↄ̃au. 19Gↄↄ bee má yãkɛ gbɛ̃́ pↄ́ gbãamↄ̀ɛ́ↄnɛ. Má á gbɛ̃́ tↄ̃̀ↄlɛnaↄ misi, má á gbɛ̃́ pↄ́ wà ń yáↄ kãaa. Bùsu pↄ́ wà widàuwáↄ guu píi, má á tↄbↄu, má á kpɛla. 20Zĩbeezĩ má á kãaa, gↄↄbeezĩ má suánↄ, mí á tↄbↄ. Má á kpɛla dṹnia gbɛ̃́pii wáa, má suánↄ á pá ziu, á wɛsiɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\