MATIU 1

1Ibrahĩ kũ Daudao buri Yesu Kirisi bozirɛn dí: 2Ibrahĩ Isaaku ì, Isaaku Yakubu ì, Yakubu Yuda ì kũ a vĩ̀ninↄ kũ a dakũnanↄ, 3Yuda Pɛrɛzi kũ Zɛrao ì kũ a nↄ Tamao, Pɛrɛzi Ɛzɛrↄnu ì, Ɛzɛrↄnu Ramu ì, 4Ramu Aminadabu ì, Aminadabu Nasↄ̃ ì, Nasↄ̃ Salamↄ ì, 5Salamↄ Bↄaza ì kũ a nↄ Rahabuo. Bↄaza Ɔbɛdi ì kũ a nↄ Rutuo, Ɔbɛdi Yɛsɛ ì, 6akũ Yɛsɛ kína Dauda ì. Akũ Dauda Sulemanu ì kũ Uria nanↄo, 7Sulemanu Reoboamu ì, Reoboamu Abia ì, Abia Asa ì, 8Asa Yosafata ì, Yosafata Yehoramu ì, Yehoramu Uzia ì, 9Uzia Yotamu ì, Yotamu Aza ì, Aza Ɛzɛkaya ì, 10Ɛzɛkaya Manase ì, Manase Amↄ ì, Amↄ Yosia ì, 11Yosia Yoyakini ì kũ a dakũnanↄ gↄrↄ kũ ò gbɛ̃nↄ kũ̀kũ ò tà kũńwo Babilↄnu. 12Tana kũ gbɛ̃nↄ Babilↄnu gbɛran Yoyakini Sealatiɛli ì, Sealatiɛli Zɛrubabɛli ì, 13Zɛrubabɛli Abiudu ì, Abiudu Ɛliakimu ì, Ɛliakimu Azↄ ì, 14Azↄ Zadↄki ì, Zadↄki Akimu ì, Akimu Ɛliudu ì, 15Ɛliudu Ɛlɛaza ì, Ɛlɛaza Matã ì, Matã Yakubu ì, 16Yakubu Mariama zã Yusufu ì, akũ Mariama Yesu kũ òdi pinɛ Arumasihu ì. 17Zaa Ibrahĩ gↄrↄa ari à gɛ̀ɛ pɛ́ Daudaa, de kũ a nɛ́o kun gɛ̃ro donsarimɛ. Zaa Dauda gↄrↄa ari gↄrↄ kũ ò tà kũ gbɛ̃nↄo Babilↄnu, de kũ a nɛ́o kun gɛ̃ro donsarimɛ. Zaa tana kũ gbɛ̃nↄo Babilↄnu ari à gɛ̀ɛ pɛ́ Arumasihua, de kũ a nɛ́o kun gɛ̃ro donsarimɛ. 18Deran ò Yesu Kirisi ì nàn dí: A da Mariama kun Yusufu nↄkpamma ũmɛ. Ari àgↄ̃ gɛ́ zã kɛ, à nↄ̀ sì kũ Luda Nini gbãnao. 19A gↄ̃kpamma Yusufu bi gbɛ̃ manamɛ, à ye à wé'i daaro, akũ à zɛ̀o kũ áni bo a yãn asiri gũn. 20Gↄrↄ kũ àtɛn laasun lɛ́ yã pìia, Dikiri malaika bò à sùa nana gũn à pìnɛ: Dauda buri Yusufu, ǹsun bídi kɛ n nↄkpamma Mariama sɛna yã musuro, zaakũ nↄ̀ kũ à sinaa bò Luda Nini kĩnaamɛ. 21Ani nɛ́ i gↄ̃gbɛ̃ ũ, ĩni tↄ́ kpánɛ Yesu, zaakũ ani a gbɛ̃nↄ bo ń durunnanↄ gũn. 22Abirekũ kɛ̀ pínki, de yã kũ Dikiri dà annabii gãi kɛ, à pì: 23Nↄkpare lési mɛ́ ani nↄ̀ sí à nɛ́ i gↄ̃gbɛ̃ ũ, oni tↄ́ kpánɛ Imanuɛli. Tↄ́ pìi pì, Luda kú kũoo. 24Kũ Yusufu vù, à kɛ̀ lákũ Dikiri malaika dìtɛnɛ nà, à a nↄ pìi sɛ̀. 25Ama adi a dↄ̃ nↄgbɛ̃ ũro ari à gɛ̀ɛ à nɛ́gↄ̃gbɛ̃ pìi ì. Akũ à tↄ́ kpànɛ Yesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\