1 Kɔrinto 7

1Bɔɔb-pɔɔ́, mɛ̌lāā nyé tə̂ŋgɛne mekan ḿme nyétélé á kálag echě nyéténlé mɛ. Ébóó bán mod eewóóʼ mmwaád. 2Boŋ ngáne édíí bán akáb dé mesón ábúú áte bwâmbwam, ébóó bán mwɛnchóm tɛ́ɛ́ áwôŋ awě mmwaád, mmwaád tɛ́ɛ́-ʼɛ awôŋ awe nchóm. 3Mwɛnchóm tɛ́ɛ́ atə́ŋgɛ́né ábɛléʼ mekan ḿme mwɛnchóm átə́ŋgɛ́né mwaád abɛle, mmwaád tɛ́ɛ́-ʼɛ atə́ŋgɛ́né ábɛlé mekan ḿme mmwaád atə́ŋgɛ́né nchóm abɛle. 4Mmwaád mwěn eékamlánné eche yə̌l, nchóm mɔ́ akamlan mɔ́, melemlem nɛ̂ dɔ́ɔ mwɛnchóm éekamlánné eche yə̌l, mwaád mɔ́ akamlan mɔ́. 5Nyé ábe nyêwóŋné, mod ké nhɔ́g eebáŋné waáb eʼnoŋ éʼsē, éetómɛɛ́ né nyé běn nyêchěmtɛ́né bán nyébɛl nɛ̂ á esóŋ é póndé, âbɛl boŋ nyéwôŋ póndé e bwâm âkáne. Boŋ pɛn ámbīd e nɛ̂ nyêtə́ŋgɛ́né abɛ́ ámpē ngáne nyénsēbɛ̄ɛ̄ abɛ́, âbɛl boŋ Satanɛ eépiinád nyé mekəgsɛn âkáb asón. 6Meehɔ́bɛ́ɛ́ nɛ́n mɛɛ́ nnyágte nyé âbɛl nɛ̂, boŋ nhɔ́be mɛɛ́ nɛ̂ dɔ́ɔ ébóó bán nyébɛl. 7Mendə̌ŋ pɛn mɛɛ́ bad bésyə̄ə̄l bébɛ̂ áde béewôŋnɛɛ́ nɛ́ɛ mɛ. Boŋ mod tɛ́ɛ́ awóó ndɛ eche Dyǒb ábágé mɔ́. Abɛlé doŋge á bad aá béwôŋ mewêmtɛn âwóŋ mmwaád kéʼɛ nchóm, ábɛ̄l-lɛ ábíníí aá béēwōōʼ. 8Bɔɔb-pɔɔ́ nlâŋge nyé bad ábe béēwōō bebaád kéʼɛ bechóm ne ábe bédé bekúd mɛɛ́, ébóó bán nyéewóó bebaád kéʼɛ bechóm ngáne mɛ-ʼɛ méewóoʼɛ́. 9Boŋ pɛn, nzé nyéehɛl yə̌l akób, mod-tɛ́ɛ́ awóŋ mmwaád kéʼɛ nchóm. Nhɔ́be nɛ́n áyə̄le édé mboŋ mod âwóŋ mmwaád kéʼɛ mmwaád âwóŋ nchóm, tómaa âwóŋ esíí é ngíne áte wɛɛ́ né mɔ́ɔnwóŋ áde wéēwóoʼɛ́. 10Bɔɔb-pɔɔ́, ne bad ábe béwóó bebaád kéʼɛ bechóm, saké mɛ nhɔ́beʼ pɛn, Sáŋgú Yesuɛ mɔ́ ahɔ́beʼ. Ahɔ́be nɛ́n aá mmwaád eetə̂ŋgɛnɛɛ́ nchóm atɛde. 11Boŋ nzé édé bán atɛ̌dté nchóm, atə́ŋgɛ́né adyɛɛ ésebán awóoʼ nchóm ampée, kéʼɛ bɔ́ nchóm bétīm ásē. Mwɛnchóm-mɛ eetə̂ŋgɛnɛɛ́ nɛ́ɛ ánáné mwaád á eʼwóŋgé. 12Bɔɔb-pɔɔ́, ne nyé bad ábe nyêlyəgé ásē, mɛ-ɛɛ́ nhɔ́beʼ saké Sáŋgú Yesuɛ. Nhɔ́be nɛ́n mɛɛ́, mod awě adúbpé awě awóó mmwaád awě eedúbpe boŋ ákwɛntɛ́n aá búmɔ̄ bédyɛɛ, ane mod eénānēʼ ene ndín e mmwaád á eʼwóŋgé. 13Nzé mmwaád, awě mɔ́-ʼɛ adúbpé awóó mod awě eedúbpe awě akwɛntɛ́né mɔ́ awóŋ, ane mmwaád eetə̂ŋgɛnɛɛ́ ane mod atɛde. 14Nhɔ́be nɛ̂ áyə̄le nzé mod awě eedúbpe awóó mmwaád awě adúbpé, ǎkobnéd áʼsō éʼ Dyǒb, abɛ́ áde ádíí mod nhɔ́g ne mmwaád awě adúbpé. Melemlem, nzé mmwaád awě eedúbpé awóó mod awě adúbpé, ane mmwaád ǎkobnéd áʼsō éʼ Dyǒb abɛ́ áde ádíí nhɔ́g ne mod awě adúbpé. Nzé énkêmbɛ́ nɛ̂, né bǎn ábe ábɛ́n bad béchyáaʼɛ́ béekobnádté áʼsō éʼ Dyǒb. Boŋ édé nɛ́n bán békobnad áʼsō éʼ Dyǒb. 15Boŋ pɛn nzé mod awě adúbpé awóó mod awě eedúbpe, boŋ awě eedúbpe ahɔ́bé aá eʼwóŋgé éʼmaa nyétɛ̄dē, éʼmaa. Nzé nɛ̂ ábɛ́nlédé, mod awě adúbpé awóó kunze âdyɛɛ nɛ̂ ésebán bényágte mɔ́ âdyɛɛ á ndáb e eʼwóŋgé. Dyǒb áhɛde aá syánē débɛ̂ nsaŋ ne nhɔ́g ne aníníí. 16Wɛ, mmwaád awě adúbpé Yesuɛ, kapɔ́g ehɛle ésōŋ aloŋgé áde awoŋ nchóm awě eedúbpe. Melemlem ne wɛ mwɛnchóm awě edúbpé, kapɔ́g ehɛle ésōŋ aloŋgé áde awoŋ mmwaád awě eedúbpe. 17Boŋ pɛn Sáŋgú Yesuɛ amaá atíi ngáne aloŋgé áde syánē mod tɛ́ átə́ŋgɛ́né abɛ́. Né-ɔɔ́, syánē mod tɛ́ɛ́ ábɛ̂ nyaa echě ámbɛ̄ɛ̄ áde Dyǒb dêmpwɛdté syánē aá débɛ̂ ábē bad. Ádɛ́n dyam dɔ́ɔ ńlâŋgɛɛ́ mwembé tɛ́. 18Nzé edé mod awě bêmmadté ayag boŋ ámbīd e póndé Dyǒb ápwɛ̄d wɛ, weétīmē eʼchemléd ahúd ábe éʼlûmte nɛ́n bán bên'yǎg wɛ. Melemlem, nzé edé mod awě bénkên'yagké boŋ Dyǒb ápwɛ̄d wɛ, weémwāg-sɛ béyāg wɛ. 19Ké béyágé mod kéʼɛ béeyagɛɛ́ mɔ́, nɛ̂ déesaá etógnɛ́n. Chǒm éche édé etógnɛ́n édíi âhíd mbéndé é Dyǒb. 20Mod tɛ́ɛ́ ábɛ̂ nyaa echě ámbɛ̄ɛ̄ áde Dyǒb dêmpwɛdté mɔ́. 21Nzé wembɛ́ ntâŋ á póndé echě Dyǒb dêmpwɛdté wɛ, nɛ́n déetagté wɛ. Boŋ nzé echoŋ sáŋ ahɔ́bé aá wéebáá ntâŋ ámpē, ékōb áned. 22Mod awě ambɛ́ ntâŋ Dyǒb ádɛ̂hɔ́b aá mɔ́pwɛde mɔ́ adíi nɛ́ɛ kunze áyə̄le Sáŋgú Yesuɛ ahúdé mɔ́ á mehaŋ. Melemlem ne mod awě enkêmbɛ́ ntâŋ Dyǒb adɛ̂hɔ́b aá mɔ́pwɛde mɔ́. Apwɛd áde Dyǒb ápwɛ́dé mɔ́ ábɛ́lé adíi ntâŋ awě Krǐstəə. 23Dyǒb ácháné nyé ne nkun ḿme ńchábé ámīn. Né-ɔɔ́, nyéewóglán bad ábɛ bélâŋge nyé mekan ḿme nyétə́ŋgɛ́né abɛl. 24A-baányaŋ, nhɛde mɛɛ́ mod tɛ́ɛ́ áwôŋ aloŋgé áde ánwōŋgē áde Dyǒb ápwɛ́dé mɔ́. 25Bɔɔb-pɔɔ́, tə̂ŋgɛne bad ábe béewóo bebaád kéʼɛ bechóm, Sáŋgú Yesuɛ eelâŋgɛɛ́ mɛ chǒm éche ńtə́ŋgɛ́né nyé aláa tə̂ŋgɛne ádɛ́n atɔ́n. Boŋ ké nɛ̂, awôŋgɛn áde Sáŋgwɛ́ɛ́ áwóŋgɛ́né mɛ âbɛ́ mod awě bad bésúmé nlém áyə̄l, mɛ̌lāā nyé dyam áde ḿbíí mɛɛ́ átə́ŋgɛ́né. 26Nnyíné nɛ́n mɛɛ́ ngáne ndutul édíí enɛ́n póndé, ébóó bán mod adyɛɛ ésebán awóoʼ mmwaád kéʼɛ nchóm. 27Nzé mod amaá mmwaád awóŋ, eétɛ̄dtē mɔ́. Nzé mod eewóo mmwaád, eéhɛ̄dē mmwaád awě áwóoʼɛ́. 28Boŋ nzé mod awóó mmwaád, eébelɛɛ́ mbéb. Nzé mmwaád-tɛ awóó nchóm eébɛlɛɛ́ mbéb. Ké nɛ̂-ʼɛ bad ábe béwóó bebaád ne bebaád ábe béwóó bechóm bɛ́kudé metake híin á aloŋgé ádāb. Nzɔm eché ekəə́ boŋ ńhɔ̄bē nɛ̂ edíi, nhɛde mɛɛ́ béekudé ḿmɛ́n metake. 29A-baányaŋ, chǒm éche ńwémtɛ́né nyé aláa edíi nɛ́n, póndé echě déwóó á nkǒŋsé edé esóŋ. Né-ɔɔ́, bootya bɔɔb mod awě awóó mmwaád ábíi nɛ́n aá mmwaád eésaá chǒm éche étómtɛ́né etógnɛ́n abɛ́ áwē aloŋgé. 30Melemlem ne bad ábe bésudneʼ, béētédé nɛ̂ nɛ́ɛ dyam áde átómtɛ́né etógnɛ́n abɛ́. Ábe bɔ́-ʼɛ bédé menyiŋge, béētédé nɛ̂ nɛ́ɛ dyam áde átómtɛ́né etógnɛ́n abɛ́. Bad ábe béchane bwěm béētédé bán bwěm ábe béchanɛɛ́ bɔ́ɔ éʼtómtɛ́né etógnɛ́n abɛ́ á aloŋgé ádāb. 31Bad ábe béhíde mekan mé nkǒŋsé ámbīd, béebanné nlém á yə̌l e ḿmê mekan. Áyə̄le mekan mésyə̄ə̄l ḿme débɛlɛɛ́ á nkǒŋsé-te chii, mɛ́pɛ̌ á asóg. 32Nhɛde mɛɛ́ dyamdyam déetagté nyé nlém á abum. Mod awě eewóo mmwaád, Sáŋgwɛ́ɛ́ mɔ́ɔ ákamtanné póndé ésyə̄ə̄l, ngáne ábɛnlé-ʼɛ boŋ awóged Sáŋgwɛ́ɛ́ menyiŋge. 33Boŋ mod awě awóó mmwaád mekan mé nkǒŋsé mwěn ne mwěn mɔ́ɔ ákamtanné póndé ésyə̄ə̄l. Póndé tɛ́ɛ́ akamtan ngáne átə́ŋgɛ́né mwaád menyiŋge awóged. 34Né-ɔɔ́, akamtan mekan mébɛ akamtɛn ahɔ́g. Mmwaád-tɛ awě eewóo nchóm, kéʼɛ mwǎn a mwaád awě eébíí mwɛnchóm, Sáŋgwɛ́ɛ́ mɔ́ɔ ákamtanné ne ngáne ábɛlɛ́ɛ́ mɔ́. Mekan mésyə̄ə̄l ḿme ábɛlɛɛ́ ḿme nlém ńsyə̄ə̄l ḿbâg áhed âbɛl ásâŋ áʼsō éʼ Dyǒb. Boŋ mmwaád awě awóó nchóm mekan mé nkǒŋsé mwěn ne mwěn mɔ́ɔ ákamtanné. Póndé tɛ́ɛ́ akamtan ngáne átə́ŋgɛ́né nchóm menyiŋge awóged. 35Nhɔ́be ḿmɛ́n mekan mésyə̄ə̄l âbɛl boŋ méwôŋgɛn nyé. Meehɔ́bɛ́ɛ́ mɛɛ́ nyêtə́ŋgɛ́né mɔ́ ahíd. Boŋ nhɛde mɛɛ́ ńwôŋgɛn nyé âhíd chǒm éche étə́ŋgɛ́né âbɛl boŋ nyébɛnle Sáŋgwɛ́ɛ́ ne nlém nhɔ́g. 36Nzé mod anyíné aá mɔ́ɔhɛnlé yə̌l akób âsin kə́ə́ŋ mɔ́wôŋ mmwaád awě áhɔ́bé aá mɔ́wōoʼ, ákag áʼsō áwôŋ mɔ́ ngáne ḿmē mewêmtɛn méláŋgé mɔ́. Nê déesaá mbéb. 37Boŋ nzé mod amaá atíi áwe nlém-tê, áde béēnyāgtɛɛ́ mɔ́ boŋ akóbé yə̌l, amadé-ʼɛ á nlém-tê aá mɔ́ɔwoŋgé ane mmwaád awě áhɔ́bé aá mɔ́ɔ̄wōŋ, né abɛlé dyam áde ádé bwâm. 38Né-ɔɔ́, nzé mod awóó mmwaád né abɛlé dyam á bwâm. Mod awě mɔ́-ʼɛ akóbé yə̌l boŋ eewóo mmwaád abɛlé dyam áde ábóó bwâmbwam. 39Mmwaád awě awóó nchóm atə́ŋgɛ́né abɛ́ ne nchóm á aloŋgé ádē ásyə̄ə̄l. Boŋ pɛn nzé nchóm awédé, awóó kunze âwóŋ mod awě ádə́ə́. Ane mod pɛn átə́ŋgɛ́né abɛ́ mod awě adúbpé Sáŋgwɛ́ɛ́. 40Boŋ ne mɛ, nnyíné mɛɛ́ mmwaád awě nchóm awédé, ǎbɛ̄ menyiŋge nzé adyɛɛ́ nɛ̂ áde éewóoʼɛ́ nchóm ampée. Mbíí nɛ́n mɛɛ́ Edəə́dəŋ é Dyǒb chɔ́ɔ élyə́gte mɛ âhɔ́b ḿmɛ́n mekan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\