2 Kɔrinto 2

1Né-ɔɔ́, memmǎd á nlém-tê nɛ́n mɛɛ́ méehyaá nyé anyín ámpē. Nzé mempɛ̌ nwógtéʼáá nyé ndutul. 2Nzé nwógté nyé ndutul, mod éebáá awě ǎwōgēd mɛ menyiŋge, áyə̄le nwógté bad ndutul ábe bémbɛ̄ béwógteʼ mɛ menyiŋge. 3Nɛ́n dɔ́ɔ dênkə̌ŋ boŋ ńtēlē nyé enɛ́n ndín e kálag. Meéhɛdeʼaá mɛɛ́ nzé mpedé áwɛ̄n, nyé bad ábe nyêwógteʼ mɛ menyiŋge, nyêwóged mɛ ndutul. Ndúbpé nɛ́n mɛɛ́ nzé ndé menyiŋge, né nyé moosyəə́l nyɛ́ɛ̄bɛ̄ menyiŋge. 4Ntěnlé nyé enɛ́n kálag nyaa eche ńtélé áyə̄le membɛ́ ndutul, metake mébɛ́ mɛ á nlém-tê, ńtelé-ʼɛ chɔ́ ne mésɔd. Menkêntelɛ́ɛ́ nyé chɔ́ âbɛl boŋ nyéwôg ndutul, boŋ mentelé nyé chɔ́ âbɛl nyébíi ngáne ńdə́ə́ nyé bwâmbwam. 5Nzé mod abɛlé dyam áde áwógté bad ndutul, saké áwêm děmpɛn dɔ́ɔ ábɛ́lé dɔ́, né abɛlé dɔ́ wɛ́ɛ nyé moosyəə́l ámpē. Boŋ ádɛ́n dyam ádíí dyam áde méēhɔ̄bɛ̄ɛ̄ bwâmbwam. 6Nkɔ́gsɛn ḿme bad híin átîntê echɛ̂n bébágé ene ndín e mod, ńkwógnédé mɔ́. 7Boŋ nyêtə́ŋgɛ́né nɛ́ɛ nyélágsɛ́né mɔ́ nyêwéd-tɛ mɔ́ nlém á abum, âbɛl ndutul eche ákúdé eetómtán mɔ́ adenled. 8Né-ɔɔ́, ncháa nyé mɛɛ́ nyélúmed mɔ́ bán nyêdíi nyêdəə́ mɔ́. 9Nzɔm echě enkə̌ŋ boŋ ńtēlē nyé enɛ́n kálag edíi âbíi nzé nyɛ́ɛ̄bɛ̌l mam mésyə̄ə̄l ḿme ńhɔ́bé mɛɛ́ nyébɛl. 10Kénzɛ́ɛ́ awě nyélágsɛ́né, mɛ́mpē nlǎgsɛ́né mɔ́. Dyam áde ńlágsɛ́né, nzé édé bán nlǎgsɛ́né dɔ́, né nlagsan dɔ́ áyə̄l echɛ̂n. Krǐstəə abɛlé abíí-ʼɛ aá nlǎgsɛ́né dɔ́. 11Debɛle nɛ̂ âbɛl boŋ Satanɛ eetóméʼ syánē áte, éesaá bán syánē deebíiʼɛ́ mwane ḿme Satanɛ. 12Áde ḿpédé á dyad á Troas, âkal nkalaŋ ḿ bwâm ḿme Krǐstəə, Dyǒb dênnednéd mɛ nzii âbɛl ḿme nsɔ́n. 13Boŋ nlém ménkêmbáá mɛ bwâm á abum áyə̄le menkêntánné Titusɛ, mwǎnned a Krǐstəə awě súmɔ̄ sêbɛle nsɔ́n. Né-ɔɔ́, menlyə́gtɛ́n bɔ́, ńkǎg-kɛ mɛ á mbwɔ́g e Masɛdonia. 14Nságnan Dyǒb áyə̄le ayɔ̌gké abɛl syáā dehɛleʼ ḿme nkalaŋ akal. Abɛ́ áde dédíí ne Krǐstəə ábɛ́lé dedé nɛ̂ŋgáne bad ábe Dyǒb ákóbé boŋ ályə̄gtē âkɛ dé akal nkalaŋ ḿ bwâm mebwɔ́g mésyə̄ə̄l. Dyǒb ábɛ́lé bad bébyɛ́ɛ Yesu Krǐstəə áyə̄le ḿmē nkalaŋ ḿme syáā dékalɛɛ́. Ḿmê nkalaŋ ńkag átîntê e bad ngáne elod é bwâm. 15Elod é bwâm, elod é Krǐsto, chɔ́ɔ dédíí áʼsō éʼ Dyǒb. Nzé dekale nkalaŋ tə̂ŋgɛne Krǐstəə, bad bésyə̄ə̄l ábe bédúbpé ḿmê nkalaŋ ḿme dékálé, Dyǒb ásooʼ ádāb aloŋgé. Boŋ bad bésyə̄ə̄l ábe béedúbpe ḿmê nkalaŋ, Dyǒb déesooʼɛ́ ádāb aloŋgé. 16Ne bad ábe bédé á nzii echě epágnédé Dyǒb á yə̌l, nkalaŋ ḿ bwâm ḿme syáā dékanlɛɛ́ bɔ́ ńdé áwāb nɛ̂ŋgáne ebébtéd é elod éche éwúɛʼ bɔ́. Ábíníí-ʼɛ ábe bédé á nzii âkɛ wɛ́ɛ Dyǒb nkalaŋ ḿ bwâm ḿme syáā dékanlɛɛ́ bɔ́, ńdíi nɛ̂ŋgáne elod é bwâm áyə̄le syáā delâŋge bɔ́ bán bɛ́bē á aloŋgé ne Dyǒb á ngíndé ne á ngíndé. Nzé-ɔɔ́ adé awě ahɛlɛsɛ ábɛl enɛ́n nyaa e nsɔ́n? 17Séēsaá ngáne bad ábíníí híin ábe békale eyale é Dyǒb âbɛl boŋ békud nsyə́ŋ. Ne sé séēbɛ̄lɛ̄ɛ̄ nɛ̂, áyə̄le Dyǒb álómé sé âkal nkalaŋ ḿ bwâm, ḿmê nkalaŋ sêkaleʼ mɔ́ ne nlém nhɔ́g abɛ́ áde sédíí mod nhɔ́g ne Krǐstəə, debíí-ʼɛ nɛ́n bán Dyǒb dɔ́ɔ álómé syánē âbɛl ḿme nsɔ́n.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\