2 Tɛsalonika 1

1Mɛ Paalɛ, nchoo ne Sailasɛ bɔ́ Timotiɛ, mɛ-ɛɛ́ ntenleʼ nyé enɛ́n kálag. Ntenle nyé bad ábe bédé á mwembé ḿme ńdé á dyad á Tɛsalonika, nyé ábe nyêdé bad ábe Dyǒb Titɛ́ɛ awɛ̂d, nyêbɛ́-ʼɛ bad ábe Sáŋgú Yesu Krǐstəə. 2Nsimé ne nsaŋ ḿme Dyǒb Titɛ́ɛ ne ḿme Sáŋgú Yesu Krǐstəə ḿbɛ̂ ne nyé. 3A-baányaŋ sêtə́ŋgɛ́né nɛ́ɛ séságnanné Dyǒb áyə̄l echɛ̂n póndé tɛ́ɛ́. Étə́ŋgɛ́né bán sébɛl nɛ̂ áyə̄le adúbe ádɛ̄n ákwɔge, akwɔg ne akwɔg, edəŋge-ʼɛ éche nyéwóŋné nhɔ́g ne aníníí chɔ́-ʼɛ ékwɔgeʼ. 4Né-ɔɔ́, átîntê e mwembé ń Dyǒb, séběn sêkumne nyé ekáá á tə̂l tə̂ŋgɛne awɛsɛn áde nyéwɛ́sɛ́né ne adúbe áde nyéwóó, ataged áde bétagtɛɛ́ nyé ne metake mésyə̄ə̄l ḿme nyékudɛɛ́. 5Ḿmɛ́n mekan mésyə̄ə̄l mélûmteʼ nɛ́n bán nyaa eche Dyǒb ákáadtɛɛ́ etə́ŋgɛ́né. Ḿmɛ́n mésyə̄ə̄l mɔ́-ʼaá mɛ́kə̌ŋ boŋ Dyǒb átéd nyé nɛ́ɛ bad ábe békwógnédé âbɛ́ áwē nkamlɛn. Ḿmê nkamlɛn mɔ́ɔ ńkə́ə́ boŋ nyékudé metake. 6Dyǒb ábɛle mekan nyaa echě etə́ŋgɛ́né. Bad ábe bébɛleʼ boŋ nyékudéʼ metake, Dyǒb dɛ́piinéd bɔ́ metake. 7Dyǒb dɛ́bɛ̌l nyéekudté metake ámpē, ǎbɛ̌l-lɛ sé-ʼɛ ámpē séekudté. Nɛ́n dɛ́bɛnléd áde Sáŋgú Yesuɛ ábīdtē ádyōb ne éche ángɛl é ngíne, muú ḿme ńchodne-ʼɛ mɛ́ləŋnéd bɔ́. 8Ǎkɔ̄gsɛ̄n bad ábe bébáá Dyǒb á yə̌l bébáŋ-ʼɛ âhíd nkalaŋ ḿ bwâm ḿme ńhɔ́be tə̂ŋgɛne awesyánē Sáŋgú Yesuɛ. 9Ǎkɔ̄gsɛ̄n bɔ́ ne metake ḿme mɛ́bɛ̄ á ngíndé ne á ngíndé. Béebáá wɛ́ɛ Sáŋgwɛ́ɛ́ ádíí, béenyín-naá ngáne éche ehúmé épédé achab ámīn. 10Áde ápɛɛ́ échê epun, bad bé Dyǒb bɛ́bɛ mɔ́ mekɛnag, bad ábe béēdúbpe bésyə̄ə̄l-lɛ, bɛ́nyāg bwâmbwam. Nyémpē nyɛ́ɛ̄bɛ̄ átîntê e ábɛ́n bad áyə̄le nyêndúbé nkalaŋ ḿme sénlāāʼɛ́ nyé. 11Abɛ́ áde ḿmɛ́n mekan mésyə̄ə̄l médíí sé á nlém-tê dɔ́ɔ ákə́ə́ boŋ sékānnād nyé. Sêkânne bán ádɛd Dyǒb âbɛl nyékwogned âkud bwěm éʼ bwâm ábê áhɛdɛɛ́ nyé abɛle apwɛd áde ápwɛ́dé nyé âbɛ́ ábē bad. Sêkânne-ʼɛ bán ábɛnled eche ngíne âbɛl boŋ mekan mé bwâm mésyə̄ə̄l ḿme nyéhɛdɛɛ́, adúbe áde nyédúbpé Krǐstəə nyékud mɔ́. 12Sêkânne nɛ́n âbɛl boŋ dǐn áde awesyánē Sáŋgú Yesu Krǐstəə áwôŋ edúbé átîntê echɛ̂n, nyé-ʼɛ ámpē nyɛ́ɛ̄kǔd edúbé áyə̄l echê. Nsimé ḿme ádɛd Dyǒb ne ḿme Sáŋgú Yesu Krǐstəə, mɔ́ɔ mɛ́bɛ̌l boŋ nɛ́n ábɛnled.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\