2 Timoti 4

1A-Timoti, áʼsō éʼ Dyǒb ne Yesu Krǐstəə, mɔ́ awě ákāād bad ábe béwédé ne ábe bédé á aloŋgé, á dǐn áde mɔ́ awě ǎpɛ̌ ámbīd abɛ́-ʼɛ nkamlɛnɛ a moosyəə́l, nkoo wɛ ḿmɛ́n mekan aláa mɛɛ́: 2Ékaleʼ nkalaŋ ḿ bwâm ké áde bad bédə́ə́ mɔ́ awóg kéʼɛ áde béedəəʼɛ́. Ébɛl bébíi bán chǒm éche éhɔ́bɛɛ́ édé mbále, ébɛl bésôg mewusé abɛl, éwéde-ʼɛ bɔ́ nlém á abum, éyə́gte-ʼɛ bad ḿmɛ́n mekan ne nwɛsɛn ńsyə̄ə̄l. 3Póndé ěpɛ̌ echě bad béehɛdté bán béwôg ayə́ge áde átə́ŋgɛ́né, boŋ pɛn bɛ́bɛléʼ mekan ḿme ḿmab nlém ńláŋgé bɔ́ aá bébɛl. Bemeléede-ʼɛ ábe bédə́ə́ bán bélâŋge bɔ́ mekan ḿme bédə́ə́ awóglɛn běn ne běn-naá bɛ́wōglānnē. 4Bad bɛ́bāŋ mbále e Dyǒb awóglɛn, bébāg metúu âwóg pɔ́le é metóm. 5Boŋ wɛ a-Timoti, échə́ə echoŋ yə̌l bwâm póndé ésyə̄ə̄l. Éwɛsɛn metake, ébɛle nsɔ́n ḿ mod awě akanle bad eyale é Dyǒb ébɛle-ʼɛ nsɔ́n ńsyə̄ə̄l ḿme Dyǒb ábágé wɛ aá ébɛl. 6Mɛ pɛn, póndé emaá mɛ apɛ echě bɛ́bɛɛ́ mɛ ngáne ndɛ, póndé emaá mɛ abɛ́ bɛnbɛn âtɛde ádɛ́n aloŋgé. 7Nɛ́ɛ mod a nsɔ́n awě Krǐstəə, nwané nzum e bwâm, mmadé nsɔ́n ḿme Krǐstəə âmbɛɛ́ mɛ aá ḿbɛle mɔ́. Nhídé-ʼɛ adúbe nyaa echě etə́ŋgɛ́né. 8Bɔɔb-pɛ, nsábe ńsine mɛ, ḿme ńlûmte nɛ́n bán mbɛle nsɔ́n ḿme ńtə́ŋgɛ́né ngáne Dyǒb áhɛdɛɛ́. Ḿmê nsábe mɔ́ɔ Sáŋgwɛ́ɛ́, mɔ́ awě akáadte bad nyaa echě etə́ŋgɛ́né ábɛɛ́ mɛ á epun é nkáásé. Saá-kaá mměmpɛn ábɛɛ́ mɔ́ boŋ ǎbɛ̌ kə́ə́ŋne bad bésyə̄ə̄l ábe bésineʼ échē epɛ. 9A-Timoti, éwan áte éwámsɛn apɛ áwêm. 10Nhɔ́be nɛ́n áyə̄le Dɛmasɛ abáá mɛ áyə̄l akií á dyad á Tɛsalonika áyə̄le adəə́ mekan mé nkǒŋsé. Krɛsɛnsɛ akií á mbwɔ́g e Galesia, Titusɛ mɔ́-ʼɛ ákɛ̄ á dyad á Dalmatia. 11Lukasɛ mwěmpɛn mɔ́ adé ne mɛ. Nzé epag, épɛ̄ɛ̄n Makɔsɛ áyə̄le ǎwōŋgɛ̄n mɛ áyə̄l e nsɔ́n ḿme ńwóó. 12Nlómé Tikikusɛ á Efɛsus. 13Nzé epag, épiinéd mɛ echem kóte. Mentɛdé chɔ́ á dyad a Troas á ndáb wɛ́ɛ Kaapusɛ. Épiinéd-tɛ mɛ nhíbe ń kálag, bwâmbwam ń ngob é nyam. 14Alɛsandaa awe alúɛ eʼkii abɛlé mɛ ebébtéd bwâmbwam. Sáŋgú Yesuɛ ǎkɔ̄gsɛ̄n mɔ́ áyə̄le mbéb ḿme ábɛ́lé. 15Wɛ́mpē étédɛn mɔ́ póndé áyə̄le antyéémɛ́n sé bwâmbwam áyə̄le nkalaŋ ḿme sékalɛɛ́. 16Ngen eʼsó eche ńtyéémé a nkáásé modmod enkênkwognédté mɛ. Moosyəə́l ambáŋ mɛ á yə̌l. Nkânne nɛ́n mɛɛ́ Dyǒb álagsɛn bɔ́. 17Kénɛ̂ Sáŋgwɛ́ɛ́ ambɛ́ ne mɛ, ábɛ̄-ʼɛ mɛ ngíne. Nɛ́n dêmbɛ̌l menhɛ̌l nkalaŋ ḿ bwâm akal nyaa echě bad ábe béesɛ̌ bad bé Israɛl bénwōgkē mɔ́. Sáŋgwɛ́ɛ́ anhúd-tɛ mɛ á nsəl ń ngii. 18Sáŋgwɛ́ɛ́ ǎsǒŋ mɛ aloŋgé áyə̄l e ebébtéd ké éhéé éche étán mɛ ǎkɛɛ́n-nɛ mɛ áwē nkamlɛn ḿ mín ne nsaŋ. Edúbé ébɛ̂ ne mɔ́ á ngíndé ne á ngíndé. 19Lɛntéd mɛ Priskaa bɔ́ Akwilaa, élɛnted-tɛ mɛ abum á ndáb áde Onɛsiforusɛ. 20Erastusɛ anlyə̌g á dyad á Kɔrinto, ńtɛ̄dē-ʼɛ Trofimusɛ á dyad á Milɛtus, áyə̄le akǒnléʼáá. 21Éwan áte ényîn nɛ́n wɛɛ́ mɔ́pedé áwêm, ahéb á ngíne ádɛ̂hɔ́b bán ápag. Yubulusɛ, Pudɛnsɛ, Laynusɛ, Klodia ne bǎnned bé Krǐsto ábíníí bésyə̄ə̄l bélɛ́nté wɛ. 22Sáŋgwɛ́ɛ́ ábɛ̂ ne wɛ. Nsimé ń Dyǒb ḿbɛ̂ ne wɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\