Mbɛltéd 16

1Paalɛ bênkɛ̌ á myad mé Debɛ ne Listra. Mod nhɔ́g abédé áwed awě béchə́géʼáá bán Timotiɛ. Nyaá abédɛ́ɛ mmwaád a Israɛl, mɔ́mpē andúbé Yesuɛ, boŋ sáá abédɛ́ɛ mod a Grikia. 2Bad ábe bédúbpé Krǐstəə á myad mé Listra ne Ekɔniɔm bésyə̄ə̄l bénhɔ̄b mam mé bwâm tə̂ŋgɛne Timotiɛ. 3Ngáne Paalɛ áhɛ́déʼáá Timotiɛ awále áyə̄l, an'yag mɔ́. Ambɛl nɛ̂ áyə̄le bad bé Israɛl ábe bébédé ḿme mebwɔ́g bémbīī bán Timotiɛ sáá adíi mod a Grikia. 4Paalɛ bɔ́ Timoti békágéʼáá myad ne myad bélāŋgē bad ábe bédúbpé Krǐstəə mekan ḿme bembapɛɛ bé nlómag ne belyə́ged bé mwembé bé Jerusalɛm bétíídé, bélāŋgē-ʼɛ bɔ́ bán béhíde ḿmê mekan. 5Né-ɔɔ́, mwembé ńsyə̄ə̄l mêmbootéd awúu áte á adúbe-tê mesoŋgé mé bad-tɛ méchə̄gkē epun-tɛ́ɛ́. 6Paalɛ bɔ́ɔbɛ baáb bêmbwɛ̌ á mbwɔ́g e Frigia ne Galesia áyə̄le Edəə́dəŋ éche Ésáá énkênkwɛntɛ́nné aá békal nkalaŋ ḿ bwâm á mbwɔ́g e Esia. 7Áde bépédé á nchii ḿ mbwɔ́g e Misia bênwanɛ́n asɔ́l á mbwɔ́g e Bitinia, boŋ Edəə́dəŋ éche Yesuɛ énkêmmwaá aá bésɔ̂l. 8Né-ɔɔ́, béntōm á Misia, bésyɔ̄gē kə́ə́ŋ bépɛ̄ á dyad á Troas. 9Ḿmê nkuu Paalɛ annyín ndɔ́g. Á ndɔ́g-te wɛ̂, mod a mbwɔ́g e Masɛdonia antyéém áchāā mɔ́ aá, "Hyǎg, á Masɛdonia, éhyɛ éwôŋgɛn sé." 10Paalɛ amaá-ʼaá ndɔ́g anyín, dɔ́ɔ séládé yə̌l âkɛ á Masɛdonia áyə̄le sêndǒl áte nɛ́n bán Dyǒb áchɛ́nlé sé âkal nkalaŋ ḿ bwâm áwāb. 11Sênsɔ́l á Stíma á Troas, sékɛ̄ á Samotras ésebán sêtyéeme á nzii. Nɛ́ɛ bǐn éʼsáŋgé sétiméʼ á Niopoli. 12Sêbídé-ʼaá áhed, sékɛ a Filipi. Filipi adíi dyad ámbáá á mbwɔ́g e Masɛdonia. Ábédé kə́ə́ŋne dyad áde mbéndé é Roma chěmpɛn chɔ́ɔ bébɛ́nládtáá. Sêdyɛɛ́ áhed nguse é eʼpun. 13Á Mbwɛ-mé-nkɔ́me-áte, sênsyəə́ á dyad-tê sékɛ̄ á nkin mé edíb. Sênwémtɛ́n bán sɛ́ɛ̄tān abwɔ́g á hǒm áhed wɛ́ɛ bad bé Israɛl békânnɛɛ́. Sêndyɛɛ́ áhed ne bebaád ábe séntānnē nɛ́ɛ béládné áhed, syáābɔ̄ɔ sékaleʼ. 14Átîntê e ábê bebaád mmwaád nhɔ́g abédé áhed awě béchə́géʼáá bán Lidia awě ambíd á dyad á Tiatira. Akábéʼáá nyoŋgé, ásōmēʼ mebad ḿme méyəgeʼ ḿme mélɛ́lé nkun. Ane mmwaád abɛ̌nléʼáá Dyǒb. Sáŋgwɛ́ɛ́ ankɛ́léd-tɛ mɔ́ nlém á abum âwóglɛn chǒm éche Paalɛ áhɔ́bɛɛ́. 15Bêndusɛ́n mwěn ne eche ndáb esyəə́l. Ámbīd enɛ̂, anlébé sé áwe ndáb. Anhɔ́b aá, "Nzé édé bán nyêtédé mɛ nɛ̂ŋgáne mod awě akoó Yesuɛ adúbe, nyéhyɛ nyédyɛ̄ɛ̄ áwêm ndáb." Ambádnɛ́n sé kə́ə́ŋ sékɛ̄-ʼɛ. 16Epun ehɔ́g-kɔɔ́, sênkɛ̌ á abwɔ́g dé mekáne, dɔ́ɔ ngɔndérɛ e ntâŋ pɔ́g étáné sé. Edəə́dəŋ é mbéb émbɛ̄ mɔ́ áte, ébɛ́léʼáá álāŋgē bad mam ḿme mɛ́bɛnléd áʼsō é póndé. Ene ngaŋ échě ákúméʼáá embɛ̌l bad ábe bênchan mɔ́ ntâŋ békudé ndun e mɔné. 17Hɛ́ɛ ábóótédé syáābe Paalɛ ahíd, ábōnē aá, "Ábɛ́n bad bédíi bembəledɛ ábe Dyǒb á Ngum. Béhyédé nyé aláa ngáne nyɛ́mwɛɛ́ eʼsoósoŋ akud." 18Ene ngɔndérɛ elébé abɛl nɛ̂, epun ne epun-tɛ́. Kə́ə́ŋne á asóg Paalɛ anlǐŋ, dɔ́ɔ ákúnnédé boŋ álāŋgēʼ échê edəə́dəŋ éche émbɛ̄ ene ngɔndérɛ aá, "Á dǐn á Yesu Krǐstəə, nkamlan we nɛ́n mɛɛ́, bíd enɛ́n ngɔndérɛ áte!" Ábwɔ̄g-ábwɔ̄g échê edəə́dəŋ émbīd mɔ́ áte. 19Áde bad ábe bênchǎn ene ngɔndérɛ ntâŋ, bényíné bán nzii e ngáb ekɔ́nlédé bɔ́, bêntɔ̌l Paalɛ bɔ́ Sailas bédolé bɔ́, békɛ̄ɛ̄n bɔ́ wɛ́ɛ benkamlɛnɛ ábe bébédé átîntê e dyad. 20Bêmpɛɛ́n bɔ́ wɛ́ɛ benkamlɛnɛ bé Roma, bélāŋgē bɔ́ bán, "Ábɛ́n bad bédíi bad bé Israɛl, boŋ bépédé áwɛ̄d hɛ́n, bépɛ́ɛ́né mpoŋgé. 21Béyə́gte bad eʼlem bé mbéb ábe mbéndé éche syánē éehɛdɛɛ́. Syánē běn dedíi bad bé Roma, né-ɔɔ́, deéhɛ̄lɛ̄ɛ̄-sɛ dékob nɛ̂, deéhɛ̄lɛ̄ɛ̄-ʼɛ-sɛ dehíd nɛ̂." 22Amute dɔ́mpē dénsɔ̄l áte ábónléd Paalɛ bɔ́ Sailas. Dɔ́ɔ benkamlɛnɛ bé Roma bésáltédé bɔ́ mbɔ́té béhúd-tɛ bɔ́ chɔ́ á yə̌l. Dɔ́ɔ bélómé bad bán béswâdted bɔ́ eʼtaŋgú. 23Bémáá-ʼaá bɔ́ awanɛn bwâm boŋ béhāg bɔ́ á mbwɔg, béláá-ʼɛ nnɔné mbwɔg bán eehúdé bɔ́ dǐd á yə̌l. 24Béláŋgé-ʼaá nnɔné mbwɔg nɛ̂, ahɛ́ bɔ́ á toŋ e ndáb e meláá echě edé áte. Anhɛ́ bɔ́ eʼpwɔg á mekuu. 25Dyam melúde mé nkuu, Paalɛ bɔ́ Sailas békánnéʼáá békɔ̄nnē-ʼɛ Dyǒb ngəse. Bad bé mbwɔg ábíníí bésyə̄ə̄l béwóglánnáá bɔ́. 26Ábwɔ̄g-ábwɔ̄g dɔ́ɔ ndɔɔb énə́ŋnédé ásē ngíne-ngíne. Ndáb e mbwɔg énə́ŋnéd se á mekon. Melemlem mé póndé eʼkob éʼsyə̄ə̄l bêndibnéd, bengɔbéngɔ̄bē ábe bémbɛ̄ bad bésyə̄ə̄l áyə̄l bénhunnéd. 27Áde nnɔné mbwɔg ápádté ásē boŋ anyín ngáne eʼkob éʼsyə̄ə̄l éʼnédnédé, anwémtɛ́n aá bad bé mbwɔg bésyə̄ə̄l bémáá asob. Hɛ́ɛ átédé páá aá mɔ́sooʼ yə̌l. 28Dɔ́ɔ Paalɛ áchə́gté ehɔ́b ámīn boŋ álēbpē aá, "Weewúɛ́ yə̌l! Sé moosyəə́l sêdé hɛ́n!" 29Hɛ́ɛ nnɔné mbwɔg áhɔ́bé aá bépiined mɔ́ etrúkáŋ, asɔ́l á ndáb-te, ákwɛ̄ Paalɛ bɔ́ Sailas á mekuu ánəəʼ ne mbwɔ́g ń ngíne. 30Dɔ́ɔ ábídné bɔ́ á ebwɔ́g boŋ ásɛdté bɔ́ aáken, "A besáŋ, cheé ńtə́ŋgɛ́né abɛl âkud eʼsoósoŋ?" 31Bénlāā mɔ́ bán "Dúbé Sáŋgú Yesuɛ, boŋ ékud eʼsoósoŋ, ádôŋ abum á ndáb dɔ́mpē dɛ́kǔd." 32Bênkalé mɔ́ ne moosyəə́l awě ambɛ́ mɔ́ á ndáb nkalaŋ ḿ bwâm ḿme Sáŋgwɛ́ɛ́. 33Ene póndé chěn, ḿmê nkuu, ane nnɔné mbwɔg antéd bɔ́, áwōbē bɔ́ síi áte. Hɛ̂ děn bêndusɛ́n mɔ́ ne eche ndáb esyəə́l. 34Dɔ́ɔ ásɔ́nlé Paalɛ bɔ́ Banabasɛ á ndáb-te boŋ ábagé bɔ́ ndyééd. Mwěn ne ádē abum á ndáb bémbɛ̄ menyiŋge áyə̄le adúbe. 35Nɛ́ɛ bǐn éʼsáŋgé, benkamlɛnɛ bénlōm plûsɛ ne nlébtéd nɛ́n bán, "Nyéchene ábê bad békag." 36Hɛ́ɛ nnɔné mbwɔg álâŋgɛɛ́ Paalɛ aá, "Benkamlɛnɛ bélómé nlébted nɛ́n bán béchene nyé Sailas. Né-ɔɔ́, nyébîd nyékag ne nsaŋ." 37Dɔ́ɔ Paalɛ álâŋgɛɛ́ échê plǔsɛ nɛ́n aá, "Béswádtédé sé eʼtaŋgu á nhɛ́né áde séebɛlɛɛ́ dyamdyam, áde sédíí-ʼaá bad bé aloŋ á Roma, béhɛ́-ʼɛ sé á mbwɔg. Boŋ bɔɔb béhɛdé sé abíded á mesɔɔm-tê-yɛ? Éehɛlɛ́ɛ́-sɛ ébé nɛ̂. Ábê benkamlɛnɛ bé Roma běn bétə́ŋgɛ́né apɛ béhyɛ bébídéd sé." 38Plǔsɛ ênkɛ̌ benkamlɛnɛ bé Roma aláa ngáne Paalɛ áhɔ́bé. Áde ábê benkamlɛnɛ béwógé bán Paalɛ bɔ́ Sailas bédíi bad bé Roma, mbwɔ́g menkób bɔ́. 39Né-ɔɔ́, bênkɛ̌ Paalɛ bɔ́ Sailas acháŋ, bébídéd bɔ́ á mbwɔg béláá-ʼɛ bɔ́ bán éboŋ bán bésyəə áwāb dyad. 40Paalɛ bɔ́ Sailas bémbīd á ndáb e mbwɔg, békɛ̄ á ndáb wɛ́ɛ Lidia. Áde bépédé áhed, béntān bad ábe bédúbpé Krǐstəə. Paalɛ bɔ́ Sailas bénlāā ábê bad eʼyale ábe éʼwéde bɔ́ nlém á abum. Bémáá-ʼaá bɔ́ aláa boŋ bésyəŋgé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\