Mbɛltéd 18

1Ámbīd enɛ̂, Paalɛ anhidé á dyad á Atɛns ákɛ̄ á dyad á Kɔrinto. 2Áde ápédé áwed antán mod a Israɛl nhɔ́g awě béchə́géʼáá bán Akwilaa. Bénchyāā mɔ́ á Pontus. Ḿmê mesú měn dɔ́ɔ bɔ́ mwaád, Prisilia bémbīdtē á Italia. Bémbīd á Italia áyə̄le Kaisɛɛ a Roma, Kladiosɛ antóméd ehə́ŋgé aá bad bé Israɛl bésyə̄ə̄l bésyəə á dyad á Roma. Paalɛ ankɛ̌ Akwilaa bɔ́ mwaád anyín. 3Andyɛɛ́n bɔ́ bɔ́ɔ̄bɔ̄ɔ bébɛle nsɔ́n. Bɔ́mpē, bélóóʼáá tɛ́ndɛ âkud mɔné ḿmê bétɔgnanné yə̌l melemlem nɛ̂ŋgáne mɔ́mpē ábɛ́léʼáá. 4Mbwɛ mé Nkɔ́me áte tɛ́ɛ́, Paalɛ akagéʼáá á ndáb e mekáne, ákanlé bad bé Israɛl ne bad bé Grikia âbɛl bédúbe mam ḿme áhɔ́bɛɛ́. 5Áde Sailasɛ bɔ́ Timoti bébídé á Masɛdonia boŋ bétán Paalɛ, ambɛ̌ eche yə̌l esyəə́l âkal nkalaŋ ḿ bwâm. Alúmtéʼáá bad bé Israɛl áte aá Yesuɛ mɔ́ adé Ane-awě-Béwɔ́gté. 6Boŋ bépéntánnáá mɔ́, béhɔ̄bē-ʼɛ mɔ́ mekan mé mbéb áyə̄l. Nɛ̂ dêmbɛ̌l Paalɛ ankǔd ebumbú á yə̌l âlúmed bɔ́ nɛ́n aá nkɔ́gsɛn ń Dyǒb ńsineʼ bɔ́, aláá-ʼɛ bɔ́ aá, "Nzé nyêbɔ́ɔ́, né nyéběn-ɛɛ́ nyêbɛlé. Meésaá mɛ áte. Bootya bɔɔb, nkag nkalaŋ ḿ bwâm akal wɛ́ɛ bad ábe béesɛ̌ bad bé Israɛl." 7Né-ɔɔ́ Paalɛ antɛdé bɔ́ ákɛ ádyɛɛ́ʼ wɛ́ɛ mod nhɔ́g awě béchə́géʼáá bán Titus Justusɛ. Titusɛ abágéʼáá Dyǒb edúbé, ndáb embɛ́-ʼɛ mɔ́ bɛnbɛn ne ndáb e mekáne e bad bé Israɛl. 8Krispusɛ awě alyə́gtéʼáá ndáb e mekáne mɔ́mpē andúbé Sáŋgwɛ́ɛ́ nchoo ne ádē abum á ndáb ásyə̄ə̄l. Bad híin-nɛ ábe bémbɛ̄ á dyad á Kɔrinto, bénwōg ḿmê nkalaŋ, bédúbe, békūd-tɛ edusɛn. 9Ébédé nkuu nhɔ́g Paalɛ annyín ndɔ́g. Á ndɔ́g-te wɛ̂, Sáŋgwɛ́ɛ́ anláá mɔ́ aá "Weebááʼ, kanlé bɔ́ ékag áʼsō, weétimné mbíd. 10Bíí nɛ́n wɛɛ́ ndé ne wɛ, modmod éēhɛ̄lɛ̄ɛ̄ wɛ dyamdyam abɛl, áyə̄le ábêm bad híin bédé á dyad-tê hɛ́n." 11Né-ɔɔ́, Paalɛ andyɛɛ́ áwed mwɛ̌ nhɔ́g ne epɛd, áyə̄gtē bad eyale é Dyǒb. 12Áde Kaisɛɛ ábɛ́lé Galio nkamlɛnɛ ambáá á mbwɔ́g e Akaya, bad bé Israɛl ábe bémbɛ̄ áwed bênladɛ́n, békób Paalɛ, békɛ̄ɛ̄n mɔ́ á kóte. 13Bénhɔ̄b nɛ́n bán "Anɛ́n mod atéde bad nlém á abum aá bébɛnle Dyǒb, nyaa echě eetə̂ŋgɛne ngáne mbéndé éhɔ́bɛɛ́." 14Áde Paalɛ áhɔ́bé aá mɔ́hɔ̂b dyam, dɔ́ɔ nkamlɛnɛ Galio álâŋgɛɛ́ bad bé Israɛl aá, "Nzé ádɛ́n akan démbɛ̄ nɛ́ɛ awusé kéʼɛ dyam dé ebébtéd áde mod ábɛ́lé, né nwóó nzɔm âwóglɛn nyé bad bé Israɛl. 15Boŋ ngáne édíí bán ádíi dyam dé mpentɛn tə̂ŋgɛne eʼyale, mǐn ne échɛn mbéndé, nyéběn nyémad dɔ́. Meekáádtɛ́ɛ́ échê ndín é mehɔ́b." 16Nɛ́n dêmbɛ̌l Galio anan bɔ́ á ndáb e kóte. 17Hɛ́ɛ bɔ́ moosyəə́l bétɔ́lé mod awě alyə́gtéʼáá ndáb e mekáne awě béchə́géʼáá bán Sɔstɛnɛ, boŋ bébɔmé mɔ́ áʼsō éʼ kóte. Boŋ nɛ́n dénkêmbɛnlé Galio dyamdyam. 18Paalɛ ankoód mwǎ adyɛɛ á Kɔrinto ne bad ábe bédúbpé Krǐstəə. Dɔ́ɔ átɛ́dté bɔ́, boŋ asɔ́l á stíma, áchabpé edíb é nkwɛ̌ ákǎg á mbwɔ́g e Siria. Adɛ̂kɛ̌, ankɛ̌ ne Prisilia bɔ́ Akwilaa. Adɛ̂hidé á dyad á Sɛnkria, ankəə́n nló áyə̄le melɛ̌ ḿme ámmwɛ̄ɛ̄. 19Bêmpɛ̌ á Efɛsus. Áde bépédé áwed, Paalɛ antɛdé Prisilia bɔ́ Akwilaa, ákɛ̄ á ndáb e mekáne bɔ́ɔbɛ bad bé Israɛl békaleʼ. 20Ábê bad bénlāā mɔ́ bán bɔ́ɔ̄bɔ̄ɔ békood mwǎ adyɛɛ ámpē, boŋ enkênkwɛntɛ́nné. 21Boŋ adé áhídté, anláá bɔ́ aá "Nzé ntíi ń Dyǒb mɔ́ɔ̄ ndé, né mɛ̌tǐm ámbīd áwɛ̄n." Né-ɔɔ́, ansɔ́l á stíma áhīdē-ʼɛ á Efɛsus. 22Áde ápédé á dyad á Kaisaria, ankɛ̌ á Jerusalɛm, ákɛ álɛ̄lēd bad bé mwembé, boŋ ákǎg á Antyɔg. 23Áde ákɛ̄lēbpē mwǎ adyɛɛ áwed, anhidé, ákɛ̄ á mbwɔ́g e Galesia ne Frigia ábagé bad ábe bédúbpé Yesuɛ bésyə̄ə̄l elébé âwéd bɔ́ nlém á abum. 24Ámbīd enɛ̂, mod a Israɛl nhɔ́g awé béchə́géʼáá bán Apolosɛ awě bénchyāāʼɛ́ á dyad dé Alɛsandria ampɛ̌ á Efɛsus. Anɛ́n mod abyɛ́ɛ́ʼáá dyam ahɔ́b bwâmbwam, ansóŋtɛ́n-nɛ kálag e Dyǒb bwâm. 25An'yə́gé mekan mé nzii e Sáŋgú. Akaléʼáá, áyə̄gtē-ʼɛ bad mekan ḿme Yesuɛ nyaa eche etə́ŋgɛ́né ne kə́n esyəə́l. Boŋ pɛn edusɛn éche Jɔnɛ chěmpɛn chɔ́ɔ ámbīīʼɛ́. 26Ambootéd pɔ́le akal á ndáb e mekáne ésebán abáaʼ dyamdyam. Áde Prisilia bɔ́ Akwilaa béwógé mekan ḿme áhɔ́bɛɛ́, béntēd mɔ́, békɛ̄ɛ̄n mɔ́ wɛ́ɛ bédyɛ́ɛ́ʼáá. Hɛ́-ʼaá bélúmté mɔ́ mekan mé nzii e Dyǒb áte nyaa eché etə́ŋgɛ́né. 27Apolosɛ antíí aá mɔ́kag á aloŋ á Akaya. Né-ɔɔ́, bad ábe béndūbē á Efɛsus bénwōŋgɛ̄n mɔ́. Bêntelé bad ábe bédúbpé Yesuɛ a Akaya nɛ́n bán nzé apedé, békob mɔ́ nken. Áde ápédé áwed, anwóŋgɛ́n bad bwâmbwam ábe béndūbē Yesuɛ áyə̄le nsimé ń Dyǒb ḿme békúdé. 28Ne mpentɛn ngíne, antóm bad bé Israɛl áte átîntê e bad. Ábɛnlád metɔ́n ḿme mébídé á kálag e Dyǒb âlúmed nɛ́n bán Yesuɛ mɔ́ adé Ane-awě-Béwɔ́gté.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\