Mbɛltéd 20

1Áde mpuutéd ḿmáá boŋ ekíde émad ahɔ́ɔ áte, Paalɛ anlǎd bad ábe bédúbpé Yesuɛ áte, ályə̄gtān bɔ́ ne eʼyale ábe éʼwéde bɔ́ nlém á abum. Áde ámáá bɔ́ alyə́gtɛn dɔ́ɔ áhídté, boŋ ákǎg á Masɛdonia. 2Akagéʼáá échê mbwɔ́g, álāŋgē bad nkalaŋ híin ḿme ńwéde bɔ́ nlém á abum. Dɔ́ɔ ápédé á Akaya. 3Andyɛɛ́-ʼɛ áhed á etûn e ngɔn éláán. Abǒŋsánnáá âkɛ á aloŋ á Siria, dɔ́ɔ ásóŋtɛ́né aá bad bé Israɛl béhəgke mɔ́ âwúu mɔ́. Hɛ́ɛ átíídé aá mɔ́ɔ̄tǐm ámbīd mɔ́bwɛ̄ á Masɛdonia. 4Bad híin bênwoón mɔ́. Bébédɛ́ɛ Sopataa, mwǎn awe Piirusɛ awě ambíd á Bɛria, Aristakusɛ bɔ́ Sekundus ábe bémbīd á dyad a Tɛsalonika. Gayɔsɛ awě ambíd á dyad a Debɛ, Timotiɛ, ne Tikikusɛ bɔ́ Trofimus ábe bémbīd á mbwɔ́g e Esia. 5Ábɛ́n bad bênkɛ̌ áʼsō, bésinéʼ sé a dyad á Troas. 6Áde Ngande e Ewɛle é Ngɛ̂n étómé, sênsɔ́l bɔ̌lɛ á dyad á Filipi, boŋ ámbīd e eʼpun étáan sêntán bɔ́ a Troas. 7Á Sátedɛ́ ngukɛ́l, sênladɛ́n áte hǒm ahɔ́g âdyɛ́ ndyééd âlúmed edəŋge é Sáŋgú. Paalɛ akǎnléʼáá bɔ́ pɔ́le. Akaláá akal ne akal, kə́ə́ŋne melúde mé nkuu, ngáne édíí nɛ́n bán antə́ŋgɛ́n akɛ nɛ́ɛ bǐn éʼsáŋgé. 8Bênchǒd eʼtrúkáŋ híin á toŋ ámīn wɛ́ɛ sênladɛ́nné. 9Kɔ́demod pɔ́g ébédé echě béchə́géʼáá bán Yutikusɛ andyɛɛ́ á wíndɛ, eʼchə́ éʼkɛ́ɛ́néʼáá mɔ́ mwǎtiíd tiíd ngáne eʼchə́ bémbɛ̄ɛ̄ mɔ́ á dǐd. Achabed áde Paalɛ ânchabédté pɔ́le áte, dênkə̌ŋ ansɔ́l á eʼchó-te bwâmbwam. Dɔ́ɔ ápɔ́dté á toŋ ámīn á ndə́gke eláán, ahún á ndɔɔb. Békíí-ʼaá mɔ́ atéd, bétānē amaá awɛ́. 10Paalɛ ansǔd á ndáb mîn wɛ̂, akúdɛ́n mɔ́ ámīn boŋ áseb mɔ́. Dɔ́ɔ álâŋgɛɛ́ bad aá "Nyéētāgē áte, eewédɛɛ́, adíi adé á aloŋgé." 11Dɔ́ɔ Paalɛ átímé ámbīd á ndáb mîn, ásāl ewɛle áte boŋ bɔ́ɔbɛ bad ábe bédúbpé Krǐstəə bédyāg. Bɔ́ɔ̄bɔ̄ɔ bênkoód adyɛɛ, békaléʼ pɔ́le kə́ə́ŋ bǐn éʼsáa, boŋ ákag. 12Bénlyə̄gēd ene kɔ́demod á ndáb áde mwěn ádíí aloŋgé. Ábê bad bémbɛ̄ menyiŋge bwâmbwam. 13Sêmbɛ́ áʼsō sêsɔ́l á stíma-tê, sépōŋ á edíb é nkwɛ̌, sékɛ̄ á dyad á Asɔs. Áwed dɔ́ɔ séntə̄ŋgɛ̄nnē Paalɛ apém. Anhɔ́b aá sébɛ̂ áʼsō áyə̄le nzii e dyad-tê chɔ́ɔ ânkɛɛ́nné. 14Áde átáné sé á dyad á Asɔs, sêmpém mɔ́ á stíma-tê boŋ syáābɔ̄ɔ sékǎg á dyad á Mitilɛnɛ. 15Sêhǐdté-ʼaá hɛ̂ boŋ nɛ́ɛ bǐn éʼsáŋgé sékag kə́ə́ŋ sépǎg á nkin ń dyad á Kiɔs. Bǐn bán bɛ́sāā ámpē éʼsáŋnéd sé á nkin ń dyad á Samɔs, epun éche émbātɛ̄n sépǎg á nkin ń dyad á Milɛtus. 16Paalɛ antíí nɛ́n aá sétôm dyad dé Efɛsus ámīn âbɛl boŋ séebébté póndé á mbwɔ́g e Esia. Ahɛdéʼáá aá mɔ́wâmsɛn apɛ á Jerusalɛm epun é Pɛntekɔs édɛ̂hɔ́b bán chɔ́ épag áte. 17Áde sépédé á dyad á Milɛtus, Paalɛ anlóm nsəl wɛ́ɛ belyə́ged bé mwembé bé Efɛsus, aá bétân mɔ́ á Milɛtus. 18Bépédé-ʼaá boŋ álāŋgē bɔ́ nɛ́n aá "Nyéběn nyêbíí ngáne ḿbédé ne nyé bootya epun éʼsō áde ńsúmé mekuu á mbwɔ́g e Esia. 19Mbɛ̌nléʼáá Sáŋgwɛ́ɛ́ ne asuded á yə̌l ásyə̄ə̄l, ńkudé ndutul ne mekəgsɛn áyə̄le ahəge áde bad bé Israɛl béhə́gkéʼáá me. 20Nyéběn nyêbíí bán áde ńkánléʼáá nyé nkalaŋ ḿ bwâm, ń'yə̄gtē-ʼɛ nyé á nhɛ́né, ne áwɛn mendáb, menkênkoŋnédté nyé dyamdyam áde déntə̄ŋgɛ̄n nyé awôŋgɛn. 21Melemlem nɛ̂ŋgáne ménsīmmē bad bé Israɛl etúu áte nê dɔ́-ʼaá ménsīmmē bad ábe béesɛ̌ bad bé Israɛl mɛɛ́ bétɛde ádāb abɛl dé mbéb, bétimɛn Dyǒb, bédúbé-ʼɛ awɛd Sáŋgwɛ́ɛ́, Yesuɛ. 22Bɔɔb-pɔɔ́, Edəə́dəŋ éche Ésáá élûmte mɛ áte aá ntə́ŋgɛ́né akɛ á Jerusalɛm, meebíi-ʼáa chǒm éche ébɛnléd ne mɛ áwed. 23Mbíí pɛn nɛ́n mɛɛ́ dyad-tɛ́ áde ńkagké Edəə́dəŋ éche Ésáá émáá mɛ etúu asím áte nɛ́n aá mbwɔg ne ndutul bɔ́ɔ bésine mɛ. 24Boŋ meetédɛɛ́ ádêm aloŋgé nɛ́ɛ dyam, nhɛde mɛɛ́ ḿpid ḿmêm nsɔ́n á asóg, ḿmad-tɛ nsɔ́n ḿme Sáŋgú Yesuɛ ábágé mɛ áte. Ḿmêm nsɔ́n ńdíi âkal nkalaŋ ḿ bwâm tə̂ŋgɛne nsimé ḿme Dyǒb álûmtɛɛ́ baányoŋ. 25"Mbédé átîntê echɛ̂n, ńkanlé nyé nkalaŋ tə̂ŋgɛne nkamlɛn ń Dyǒb. Bɔɔb-pɔɔ́ mbíí nɛ́n mɛɛ́ nyé modmod nyéenyínné mɛ ámpē. 26Né-ɔɔ́, nkooʼ nyé aláa chii nɛ́n mɛɛ́, nzé nyé mod ké ahéé abɔ́dé ádē aloŋgé, nyébíi nɛ́n bán meésaá mɛ áte, 27áyə̄le nɛ́n dyamdyam déesaá áde ḿbáá nyé aláa tə̂ŋgɛne mekan mésyə̄ə̄l ḿme Dyǒb átíídé aá mɔ́ɔ̄bɛ̌l. 28Nyétédɛn yə̌l póndé, nyénɔne-ʼɛ abem á bad áde Edəə́dəŋ éche Ésáá ébánné ásē echɛ̂n, bwâm. Nyébɛ̂ nɛ́ɛ benɔn bé mbód ânɔn bad bé Dyǒb. Abɛlé ḿmɛ̂ mwembé ńdé ḿmē, mbwiined ne kwééd echě Mwǎn awédé á awɔg. 29Mbíí nɛ́n mɛɛ́, nzé mmaá akɛ, bad bɛ́pɛ̌ átîntê echɛ̂n melemlem nɛ̂ŋgáne esɔb ésɔ́lɛɛ́ á abem á mbód. Béehidé-ʼaá áde béēbébtɛɛ́ nyé mwembé. 30Póndé ěpɛ̌ áde bad bɛ́bīdtē átîntê echɛ̂n děn, bénabpé metóm, âbɛl bad ábe bédúbpé Yesuɛ béhíde bɔ́. 31Né-ɔɔ́, nyétêd póndé nyékamtan-nɛ nɛ́n bán ń'yə́gtéʼáá nyé moosyəə́l nkuu ne mǔte á etûn é mwɛ̌ ńláán á metake-tê. 32Bɔɔb-pɔɔ́, nlyə́ge nyé á mekáá mé Dyǒb mɛɛ́ mwěn ánɔne nyé. Nkalaŋ ḿme ńláŋgé nyé tə̂ŋgɛne nsimé ń Dyǒb mɛ́wōŋgɛ̄n nyé. Ńwóó ngíne âwéd nyé áte, mɛ̌bɛ̌-ʼɛ nyé nsimé ḿme Dyǒb ákóŋnédé ábē bad. 33Menkênwóŋgé nlém áte âted mod sílva, kéʼɛ gôl kéʼɛ mbɔ́té. 34Nyéběn nyêbíí bán ḿmêm mekáá měn mɔ́ɔ̄ ḿbɛ́nlé nsɔ́n boŋ ńkud ngáb eche syáābe ábêm bad ábe sêbɛléʼáá nsɔ́n séchánnéʼáá kéchéé éche séntōgnɛ̄nnē. 35Nlúmté nyé á menzii mésyə̄ə̄l nɛ́n mɛɛ́ nyéwêd yə̌l áte âbɛl nsɔ́n ngáne ḿbɛ́léʼáá, âbɛl boŋ nyéwôŋgan bad bé nkole, nyékamtan-nɛ eʼyale ábe Sáŋgú Yesu ánhɔ̄bpē aá, 'Édé nnam mod âbɛ tómaa âkob.' " 36Paalɛ amaá-ʼaá ahɔ́b nɛ̂, bɔ́ɔbɛ ábê bad bébwɔ́g mebóbóŋ békáne. 37Bɔ́ baásyə̄ə̄l béchyɛ́ʼáá áde bɔ́ɔ̄bɔ̄ɔ béhɛ́ɛnɛɛ́ tə̂l bésōmnē-ʼɛ âlyə́gtɛn mɔ́. 38Chǒm éche êmbud bɔ́ ndutul awóged ébédɛ́ɛ ahɔ́b áde Paalɛ ánhɔ̄bpē aá béenyínné mɔ́ ámpē mbêd. Dɔ́ɔ békíí mɔ́ alyə́ged á stíma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\