Mbɛltéd 25

1Fɛstusɛ ampɛ̌ á mbwɔ́g e Kaisaria âtéd atii dé nkamlɛn. Eʼpun éʼláán ámbīd enɛ̂, ambíd á mbwɔ́g e Kaisaria ákɛ̄ á Jerusalɛm. 2Á Jerusalɛm wɛ̂, beprisɛ bémbáá ne bad bémbáá bé Israɛl bénlāā Fɛstusɛ mekan ḿme béhɔ́bé bán Paalɛ abɛlé. Bénchāŋ Fɛstusɛ 3bán áwôŋgɛn bɔ́ âbɛl bépɛɛn Paalɛ á Jerusalɛm. Bénlāā mɔ́ nɛ̂ áyə̄le bênhəg âwúu mɔ́ á nzii. 4Fɛstusɛ antimtɛ́n bɔ́ aá, "Paalɛ adé á mbwɔg á Kaisaria, mměn-nɛ mɛ̌tǐm ámbīd áwed mwǎmpīn ḿ póndé. 5Né-ɔɔ́, nzé édé nɛ́n bán Paalɛ abɛlé dyam dé mbéb, ábɛ̄n bad bémbáá béhîd mɛ á Kaisaria, bésɔ́mɛn mɔ́." 6Fɛstusɛ andyɛɛ́ á Jerusalɛm ámpē dyam eʼpun waam kéʼɛ dyôm boŋ átiméʼ á Kaisaria. Nɛ́ɛ bǐn éʼsáŋgé, andyɛɛ́ ásē ákáad nkáá. Anhɔ́b aá bépɛɛn Paalɛ á kóte. 7Áde bépɛ́ɛ́né Paalɛ, bad bé Israɛl ábe bémbīd á Jerusalɛm béntyēēm mɔ́ bɛnbɛn bébootéd eʼbébtéd éʼ mekan ahɔ́b, ábe béhɔ́bé bán abɛlé, boŋ bénkênhɛnlé alúmed nɛ́n bán akoó ḿmê mekan abɛl. 8Paalɛ anhɔ́b aá mekan ḿme béhɔ́bɛɛ́ mɔ́ áyə̄l méesaá mbále. Anhɔ́b aá, "Meébɛlɛɛ́ dyamdyam áde álûmte bán ntə̂ŋgan mbéndé e bad bé Israɛl, kéʼɛ Ndáb-e-Dyǒb kéʼɛ Kaisɛɛ a Roma." 9Fɛstusɛ ahɛdéʼáá aá mɔ́kud dǐn á bwâm áʼsō éʼ bad bé Israɛl. Né-ɔɔ́, ansɛdéd Paalɛ aá, "Ebǒŋsɛ́né akɛ á Jerusalɛm âbɛl nɛ́n ńkáad wɛ áwed tə̂ŋgɛne ḿmɛ́n mam ḿme béhɔ́bɛɛ́ wɛ á yə̌l-ɛ?" 10Paalɛ anhɔ́b aá, "Á kóte eche Kaisɛɛ a Roma dɔ́ɔ ńtyéémé nɛ́n, áhed dɔ́-ʼaá bétə́ŋgɛ́né mɛ akáad. Meébɛlɛɛ́ bad bé Israɛl dyam dé mbéb ké ahɔ́g, mmǒn ámpē ebíí nɛ̂ bwâm. 11Nzé édé nɛ́n bán mbóó mbéndé echě ekwǒgnédé mbakú e kwééd, né nkwɛ̌ntɛ́né awɛ́. Boŋ nzé édé nɛ́n bán mam ḿme béhɔ́bɛɛ́ mɛ áyə̄l méesaá mbále, né modmod eewóoʼɛ́ kunze âbɛ mɛ áwab mekáá. Né-ɔɔ́, nhɔ́be nɛ́n mɛɛ́ Kaisɛɛ múmɔ́ ákáad mɛ." 12Dɔ́ɔ Fɛstusɛ álə́ŋtɛ́né nló ne ábē bad ábe bélébé mɔ́, boŋ ákwɛntán aá, "Ngáne émáá ahɔ́b wɛ̌ Kaisɛɛ mɔ́ɔ̄kāād wɛ, etə́ŋgɛ́né akɛ wɛ́ɛ Kaisɛɛ." 13Nguse é eʼpun ámbīd enɛ̂, kə̂ŋ Agripa bɔ́ Bɛnisɛ, bêmpɛ̌ á Kaisaria âkob Fɛstusɛ nken. 14Áde bémádé áwed nguse é eʼpun, Fɛstusɛ anlúméd kə̂ŋ Agripa ehɔ́b éche Paalɛ áte. Anláá mɔ́ aá, "Mod adé hɛ́n awě Fɛligsɛ ânchenɛ́ɛ́ á mbwɔg. 15Áde ḿpédé-ʼɛ á Jerusalɛm, beprisɛ bémbáá bé Israɛl ne bad bémbáá bé dyad bénhɔ̄b mam ḿme béhɔ́bé bán abɛlé, bécháŋ-ʼɛ mɛ bán nkwid mɔ́ nkáá. 16Boŋ mɛ-ʼɛ menláá bɔ́ mɛɛ́ bad bé Roma béwóó elem nɛ́n, béehɛlɛ́ɛ́-sɛ bébídéd mbakú nɛ́n bán mod akwedé nkáá, ésebán asébpé akáádé ḿme nkáá áʼsō wɛ́ɛ bad ábe bésɔ́mné mɔ́. Bétə́ŋgɛ́né mɔ́ etə́l abɛ âkáa ḿme nkáá. 17Né-ɔɔ́, áde bépédé hɛ́n, menkêmbébédté póndé. Nɛ́ɛ bǐn éʼsáŋgé sáŋgɛ́n, mendyɛ̌ ásē á kóte nhɔ́b-pɛ mɛɛ́ bépɛɛn mɔ́. 18Bad ábe bésɔ́mné mɔ́ béntyēēm ámīn âhɔ́b mam ḿme ábɛ́lé, boŋ bénkênhɔ́bpé bán abɛlé dyam dé mbéb ké ahɔ́g áde ménwēmtɛ̄nnē mɛɛ́ bɛ́hɔ̄b bán abɛlé. 19Ehɔ́b ésyə̄ə̄l ébédɛ́ɛ nswaŋ ḿme bénwōŋgē ne Paalɛ tə̂ŋgɛne adúbe ádāb ne dǐn á mod nhɔ́g awě béchəgɛɛ́ bán Yesuɛ awě amaá awɛ́ boŋ Paalɛ ahɔ́be aá adé á aloŋgé. 20Menkênkoŋgé abíi ngáne ńhɛ́láá-sɛ ńhɛ̄d ḿmɛ́n mekan áte, né-ɔɔ́, mensɛdéd Paalɛ nzé ǎdə̌ŋ akɛ á Jerusalɛm âbɛl boŋ békáad mɔ́ áwed tə̂ŋgɛne mekan ḿme béhɔ́bé bán abɛlé. 21Boŋ Paalɛ anhɔ́b aá bébɛ̂ bébane mɔ́ á mbwɔg kə́ə́ŋ ne á póndé eche Kaisɛɛ ábīdēdtē ḿme nkáá mbakú. Né-ɔɔ́, menhɔ́b mɛɛ́ sə́nze ébɛ̂ énɔne mɔ́ kə́ə́ŋ ne á póndé eche mɛ́lōmmē mɔ́ wɛ̂ Kaisɛɛ." 22Hɛ́ɛ kə̂ŋ Agripa álâŋgɛɛ́ Fɛstusɛ aá, "Mměn mɛ̌dəŋ anɛ́n mod awóglɛn." Fɛstusɛ antimtɛ́n mɔ́ aá, "Wɛ̌wōglɛ̄n mɔ́ chǎn." 23Nɛ́ɛ bǐn éʼsáŋgé, Agripa bɔ́ mwǎnyaŋ Bɛnisɛ bêmpɛ̌ ne edúbé ésyə̄ə̄l ne esímo. Bénsɔ̄l á ndáb eche mbwɔ́g éládnéʼáá nchoo ne sə́nze é mbáámbáa ne bad bémbáá bé dyad. Fɛstusɛ anhɔ́b aá békɛ bétêd Paalɛ bépɛɛn mɔ́. 24Dɔ́ɔ Fɛstusɛ áhɔ́bɛɛ́ aá, "A-kə̂ŋ Agripa ne bad bésyə̄ə̄l ábe syáābɔ̄ɔ sêdé hɛ́n. Anɛ́n mod awě nyényínɛɛ́ hɛ́n nɛ́n, adíi mod awě bad bé Israɛl, ábe bédé wɛ́n ne ábe bédé á Jerusalɛm bépɛ́ɛ́né ehɔ́b áwêm bán abɛle mekan mé mbéb. Béhâg eʼsaád nɛ́n bán eetə̂ŋgɛnɛɛ́ abɛ́ á aloŋgé. 25Boŋ mměn meenyínɛɛ́ dyamdyam áde anɛ́n mod ábɛ́lé áde átə́ŋgɛ́né kwééd. Ngáne édíí-ʼaá bán mwěn-ɛɛ́ anhɔ́b aá Kaisɛɛ mwěn-ɛɛ́ ǎkāād ḿme nkáá, né-ɔɔ́, nhɔ́bé mɛɛ́ mɛ̌lōm mɔ́ áwed. 26Ké nɛ̂, meékooʼɛ́ dyam awóŋ áde mɛ́telɛ́ɛ́ Kaisɛɛ áyə̄l echê. Né-ɔɔ́, mpɛɛ́né mɔ́ hɛ́n áʼsō éʼ bad, bwâmbwam áʼsō ábôŋ, a-kə̂ŋ Agripa, âbɛl boŋ nzé mmaá éche ehɔ́b ahɛd áte, ńwôŋ chǒm éche mɛ́tenlé. 27Áyə̄le nɛ́n éebáá bwâm mɛ âlóm mod á mbwɔg ésebán nlûmte áte bwâm dyam áde ákóó abɛl."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\