Efɛsus 3

1Enɛ́n nzɔm chɔ́ ekəə́ boŋ ńkânnád nyé. Abɛle áde ḿbɛnlɛɛ́ Yesu Krǐstəə ne akale áde ńkanlɛɛ́ nyé dɔ́ɔ ákə́ə́ boŋ mbɛ́ mod a mbwɔg. 2Ndúbpé mɛɛ́ nyêwógé bán Dyǒb ápwɛ́dé mɛ âkale nyé nkalaŋ ḿ bwâm tə̂ŋgɛne ḿmē nsimé. 3Dyǒb ábágé mɛ nsôŋtɛn mé mekan mé eʼkoŋnéd ḿme ḿbɛ́lé mbíí mekan ḿme kə́ə́ŋne bɔɔb modmod éesôŋtɛnɛɛ́. Mmaá nyé nguse é eʼyale atele tə̂ŋgɛne nɛ́n. 4Nzé nyêláá mam ḿme ńtélé, nyɛ́ɛ̄chěm ḿmêm nsôŋtɛn áyə̄l e mekan ḿme kə́ə́ŋne bɔɔb modmod éesôŋtɛ́nɛ́ɛ́ tə̂ŋgɛne Krǐstəə. 5Bɔɔ́d, Dyǒb dénkênlúmédté baányoŋ ḿmɛ́n mekan ḿme kə́ə́ŋne bɔɔb modmod éesôŋtɛ́nɛ́ɛ́. Boŋ bɔɔb abɛ̌nlédé échē Edəə́dəŋ âlúmed bekal béʼdəə́dəŋ ne bembapɛɛ bé nlómag ábe bédé âbɛle Dyǒb, ḿmɛn mekan. 6Ḿmɛ́n mekan ḿme moonyoŋ enkêmbííʼɛ́ médíi nɛ́n: Bad ábe béesɛ̌ bad bé Israɛl, bɔ́mpē békúdé nnam ḿme Dyǒb áhɔ́bé aá mɔ́ɔ̄bɛ̌ melemlem nɛ̂ŋgáne bad bé Israɛl békúdé. Bad bé Israɛl ne bad ábe béesɛ̌ bad bé Israɛl bédé mod nhɔ́g. Dyam-mɛ áde Dyǒb áhɔ́bé aá mɔ́ɔ̄bɛlé bad bé Israɛl, bad ábe béesɛ̌ bad bé Israɛl bɔ́mpē bɛ́tombwɛ́n dɔ́ áyə̄le bédé mod nhɔ́g ne Yesu Krǐstəə. Nkalaŋ ḿ bwâm mɔ́ɔ ńkə́ə́ boŋ ḿmɛ́n mekan mésyə̄ə̄l mébɛnléd. 7Ḿmɛ́n nkalaŋ ḿ bwâm mɔ́ɔ ńkalɛɛ́. Dyǒb ábɛ́nlédé ḿmē nsimé, abagé mɛ ḿmɛ́n nsɔ́n. Mbɛle mɔ́ á nwôŋgɛn mé eche ngíne. 8Kénɛ́ɛ méetɔgnɛɛ́ etógnɛ́n abɛ́ átîntê e bad bé Dyǒb, Dyǒb dêmbɛ̌ mɛ ḿmɛ́n nsimé, âkale bad ábe béesɛ̌ bad bé Israɛl tə̂ŋgɛne nnam ḿme Krǐstəə ábagɛɛ́. Moonyoŋ eéhɛ̄lɛ̄ɛ̄-sɛ abíi ngáne ḿmɛ́n nnam ńdíí. 9Dyǒb dêmbɛ̌l mentə́nléd bad bésyə̄ə̄l nyaa echě ápídé ḿme ntíi mé mekan á asóg ḿme kə́ə́ŋne bɔɔb modmod éesôŋtɛ́nɛ́ɛ́. Dyǒb áde áhə́gé chǒm ésyə̄ə̄l, dénkênlúmédté modmod ḿmɛ́n ntíi bɔɔ́d. 10Dyǒb dêmbɛ̌l nɛ̂, âbɛl nɛ́n benkamlɛnɛ ne ngumɛ echě édé á nkoŋ ḿmín, bényîn ngáne ápédé debyɛ́ɛ́ awóg áyə̄l e chǒm ésyə̄ə̄l éche ábɛlɛɛ́ bɔɔb, mbwiined ne elad é bad bé Dyǒb. 11Seʼ bɔɔ́d, byánán Dyǒb dɛ́hə̌g nkǒŋsé, ammad atíi aá ḿmɛ́n mekan mɔ́ɔ mɔ́bɛnlé. Bɔɔb-pɛ, abɛlé ḿmɛ́n mekan mébɛ́nlédé mbwiined ne mam ḿme Yesu Krǐstəə, echɛd Sáŋ ábɛ́lé. 12Adúbe áde dédúbpé Krǐstəə debɛ́-ʼɛ mod nhɔ́g ne mɔ́, dɔ́ɔ ádíbnédé syánē nzii âpɛ́ bɛnbɛn ne Dyǒb ne eʼsum bé nlém éʼsyə̄ə̄l ésebán debáaʼ dyamdyam. 13Né-ɔɔ́, ncháaʼ nyé nɛ́n mɛɛ́ nyéētimné mbíd áyə̄le metake ḿme ńkudɛɛ́ áyə̄l echɛ̂n, médíí ḿme ḿpiinad nyé bwâm. 14Enɛ́n nzɔm chɔ́ɔ̄ ekəə́ boŋ ḿbwɔ̄gēʼ mebóbóŋ áʼsō wɛ́ɛ Titɛ́ɛ âkânned nyé. 15Mɔ́ adé Titɛ́ɛ a metúmbé mésyə̄ə̄l, áwē dɔ́ɔ mǐn mé metúmbé mé nkoŋ ńsé ne mé nkoŋ ḿ mín mébídé. 16Ngáne ḿmē nhɔn ḿme ákóŋnédé nyé ńchábé ámīn, nkânne nɛ́n mɛɛ́ échē Edəə́dəŋ ébɛ nyé ngíne âbɛl boŋ nlém ńwúu nyé á abum. 17Nkânne-ʼɛ ámpē âbɛl nɛ́n adúbe áde nyédúbpé Krǐstəə ábɛl ásumɛn nyé á nlém-tê. Nkânne-ʼɛ mɛɛ́ nyédəŋ Dyǒb, nyédəŋ-ʼɛ nhɔ́g ne aníníí. Nzé nyêbɛle nɛ̂, né nyɛ́ɛ̄bɛ̄ nɛ̂ŋgáne alín á bwɛl áde ḿme nkaŋ ńkíí ásē bwâm, nyêbɛ́-ʼɛ nɛ́ɛ ndáb éche esǔmnédé ásē bwâm. 18Nkânneʼ nɛ́n mɛɛ́ nyé ne bad bé Dyǒb bésyə̄ə̄l nyébíi bán Krǐstəə adəə́ syánē bwâmbwam, échē edəŋge éewóo-ʼaá asóg. 19Nkânneʼ ámpē nɛ́n mɛɛ́ kénɛ́ɛ édíí bán modmod eéhɛ̄lɛ̄ɛ̄-sɛ ákoŋ abíi ngáne Krǐstəə ápédé nyé adəŋ, Dyǒb ábɛl nyésôŋtɛn. Nkânneʼ nɛ̂ âbɛl boŋ abɛ́ ádɛ̄n ábɛ̂ nɛ́ɛ áde Dyǒb. 20Dyǒb áwóó ngíne âbɛl mekan ḿme méchábé ámīn bwâmbwam tómaa mekan ḿme déhɛ́dné mɔ́. Abɛle mekan tómaa ké ngáne déhɛle dewémtɛ́n bán ǎbɛ̌l. Eche ngíne eche edé-ʼɛ syánē áte chɔ́ɔ ábɛnladté âbɛl ḿmɛ́n mekan. 21Mekɛnag mébɛ̂ ne mɔ́ áyə̄le ndəle é mekan éche ábɛ́lé, éche ényínnédé átîntê e elad é bad bé Dyǒb, ényínnéd-tɛ áyə̄l e mekan ḿme Krǐstəə ábɛ́lé. Mekɛnag mébɛ̂ ne mɔ́ póndé ésyə̄ə̄l, á ngíndé ne á ngíndé. Ébɛ̂ nɛ̂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\