Hibru 11

1Adúbe ádíi âwóŋ nlém wɛɛ́ mɔ́ɔ̄kǔd chǒm éche mɔ́súmé nlém áyə̄l. Âmad nɛ́n wɛɛ́ chǒm éche mɔ́ɔ̄nyīnnɛ̄ɛ̄ dǐd ékóó abɛ́. 2Adúbe áde bad béʼ bɔɔ́d béndūbɛ̄ɛ̄ Dyǒb dɔ́ɔ dênkə̌ŋ boŋ Dyǒb ábɛ́ɛ́n bɔ́ menyiŋge. 3Adúbe dɔ́ɔ ákə́ə́ boŋ desóŋtɛ́n nɛ́n bán eyale é nsəl chɔ́ɔ Dyǒb áhə́gné nkǒŋsé. Né-ɔɔ́, bwěm ábe dényînnɛɛ́ dǐd éʼhúú ne chǒm éche déēnyīnnɛ̄ɛ̄ dǐd. 4Adúbe dɔ́ɔ dênkə̌ŋ boŋ Abɛlɛ ábɛ Dyǒb mendɛ mé bwâm ḿme méntōm ḿme Keenɛ âmbɛɛ́ Dyǒb. Ádê adúbe dɔ́ɔ dêmbɛ̌l boŋ Dyǒb ábɛ́ɛ́n mɔ́ menyiŋge nɛ́ɛ mod awě abɛle mekan ḿme métə́ŋgɛ́né. Nɛ́n dénnyīnēd ne akob áde Dyǒb dênkobpé mendɛ ḿme Abɛlɛ. Adúbe dɔ́-ʼaá ákə́ə́ boŋ, kénɛ́ɛ ámáá awɛ́, abɛ́ álāŋgē bad mam. 5Adúbe áde Enɔgɛ dɔ́ɔ dênkə̌ŋ boŋ eenyînneʼ kwééd dǐd. Boŋ pɛn Dyǒb dênkɛɛ́n mɔ́ ámīn, bénkênnyín-naá mɔ́ ámpē. Éténlédé nɛ́n bán, byánán Dyǒb dékɛɛ́n mɔ́ ámīn, abɛléʼáá mekan ḿme méwógtéʼáá Dyǒb menyiŋge. 6Modmod eéhɛ̄lɛ̄ɛ̄-sɛ awógéd Dyǒb menyiŋge áde éedúbpɛɛ́ Dyǒb. Nɛ́n ádé áyə̄le kénzɛ́ɛ́ awě ahɛde apɛ bɛnbɛn ne Dyǒb, atə́ŋgɛ́né adúbe nɛ́n aá Dyǒb ádé, adúbe-ʼɛ aá Dyǒb dɛ́sābē bad ábe béhɛde mɔ́ abíi. 7Adúbe dɔ́ɔ dênkə̌ŋ boŋ Noa awógɛ́n Dyǒb áde Dyǒb dénlāāʼɛ́ mɔ́ mam ḿme mɛ́bɛnléd áʼsō éʼ póndé. Kénɛ́ɛ édíí bán póndé eched enkênyínɛ́nné ḿmê mekan dǐd, ambɛ̌l ngáne Dyǒb dénlāāʼɛ́ mɔ́. Anlóŋ bɔ̌lɛ éʼmbáámbáa. Áwēd-te dɔ́ɔ bɔ́ɔbɛ ádē abum á ndáb bénsɔ̄nlē békūd-tɛ eʼsoósoŋ áde mendíb ménlōnnē nkǒŋsé áte ńsyə̄ə̄l boŋ chǒm ésyə̄ə̄l éhó. Abɛl áde Noa âmbɛnlé nɛ̂, dénlūmēd bán mbɛltéd ḿ bad bé nkǒŋsé ńdé mbéb. Adúbe pɛn áde Noa ánwōŋgē dêmbɛ̌l Dyǒb déntēd mɔ́ nɛ́ɛ mod awě abɛle mekan ḿme métə́ŋgɛ́né. 8Adúbe dɔ́ɔ dênkə̌ŋ boŋ Abrahamɛ awógɛ́n Dyǒb áde Dyǒb dénlāāʼɛ́ mɔ́ aá áhide á dyad wɛ́ɛ ábédé, ákɛ hǒm démpēe á mbwɔ́g eche Dyǒb dêmboŋsɛ́nné mɔ́ abɛ. Anwógɛ́n Dyǒb ákɛ̄-ʼɛ, kénɛ́ɛ énkêmbííʼɛ́ wɛ́ɛ ákagké. 9Adúbe dɔ́ɔ dênkə̌ŋ boŋ ákɛ ádyɛ̄ɛ̄ á mbwɔ́g echě Dyǒb dénlāāʼɛ́ mɔ́ aá mɔ́hɔ̄bē mɔ́ɔ̄ mɔ́ɔbɛ mɔ́. Ambɛ́ áwed nɛ́ɛ nken. Aisigɛ bɔ́ Jakɔb bɔ́mpē bédyɛ́ɛ́ʼáá á eʼbem-tê. Dyǒb dénlāā bɔ́mpē melemlem ngáne ánlāāʼɛ́ Abrahamɛ. 10Abrahamɛ adyɛɛ́ʼáá á eʼbem-tê wɛ̂ ásineʼ póndé eche ádyɛɛʼɛ́ á dyad ámbáá áde ásúmnédé, áde Dyǒb děn átíídé boŋ alóŋ-ʼɛ. 11Adúbe dɔ́ɔ dênkə̌ŋ boŋ Seraa abɛ́ nkog kénɛ́ɛ âmmadté kɔ̂d e achád atóm. Andúbé nɛ̂ áyə̄le andúbé aá, nzé Dyǒb áhɔ́bé aá mɔ́ɔ̄bɛ̌l dyam, abɛlé alóned dɔ́. 12Né-ɔɔ́, kénɛ́ɛ Abrahamɛ âmmadté achun bwâmbwam nyaa echě éehɛleʼaá-sɛ achyáá mwǎn, nchyáátɛ́n ńsyə̄ə̄l ménhūū ne mɔ́. Ḿmê nchyáátɛ́n mêmbuú áte nɛ̂ŋgáne betintinɛ ábe bédé ámīn, ḿbūū-ʼɛ áte nɛ̂ŋgáne nsíí ḿme ńdé á nkəg mé edíb é nkwɛ̌, ḿme béehɛlɛ́ɛ́-sɛ bétóŋ. 13Ábê bad béʼ bɔɔ́d, bénwōŋ adúbe kə́ə́ŋne á kwééd. Kénɛ́ɛ běn bénkênkudté chǒm éche Dyǒb dénlāāʼɛ́ bɔ́ aá mɔ́hɔ̄bē mɔ́ɔ mɔ́ɔ̄bɛ bɔ́, boŋ bénnyīn ábɛ̂ bwěm nchabnede béwógɛ́n-nɛ bɔ́ menyiŋge. Bênkêmbáŋ-gaá ahɔ́b bán bédíi beken ábe béewóo hǒm áde bédyɛɛʼɛ́ á nkǒŋsé-te. 14Bad ábe béhɔ́be échê ndín é mekan bélûmte nɛ́n bán béhɛde hǒm áde bɛ́chəgké ádāb. 15Nzé bédíi békámtánnáá wɛ́ɛ bémbīdtē, né bênhɛ̌d nzii âtim ámbīd. 16Boŋ bêntǐm béhɛdé dásɔ̄ mbwɔ́g éche eboó, nɛ́dē mbwɔ́g e ekombe é mǐn. Né-ɔɔ́, Dyǒb déēkwāgnɛ̄ɛ̄ bɔ́ nzé béchə́gé mɔ́ bán ádāb Dyǒb, áyə̄le amaá bɔ́ echab mbwɔ́g aboŋsɛn. 17Kénɛ́ɛ édíí nɛ́n bán Abrahamɛ mɔ́ɔ̄ Dyǒb dénlāāʼɛ́ aá bǎn bɛ́buú mɔ́ áte, adúbe dɔ́ɔ denkə̌ŋ boŋ abɛ́ mboŋsɛ́n âbɛ Aisigɛ awě abédé ḿmē mpɔm ḿ mwǎn nɛ́ɛ mendɛ áde Dyǒb ákə́gé mɔ́. 18Aisigɛ mɔ́ɔ Dyǒb dénlāāʼɛ́ Abrahamɛ aá, "Mbwɛɛn ne Aisigɛ dɔ́ɔ ncháátɛ́n ḿme ńláŋgé wɛ mɛɛ́ wɛ̌kǔd mɛ́bīdtē." 19Abrahamɛ andúbé aá Dyǒb áwóó ngíne âpuud ké mod awě amaá awɛ́. Né-ɔɔ́, dehɛle dehɔ́b bán Abrahamɛ ankǔd Aisigɛ ámbīd áde ápúúdé. 20Adúbe dɔ́ɔ dênkə̌ŋ boŋ Aisigɛ ahɔ́b aá Jakɔbɛ bɔ́ Esao bɛ́kǔd nnam póndé éche ehúɛʼ áʼsō. 21Áde Jakɔbɛ ádíí bɛnbɛn ne kwééd adúbe dɔ́ɔ dênkə̌ŋ boŋ ánāmēd mwǎn-tɛ́ɛ́ awě Josɛbɛ. Anwúlɛ́n á ntóŋ ḿme átɔ̂mnɛɛ́, ábɛ Dyǒb edúbé. 22Áde Josɛbɛ ádíí bɛnbɛn ne kwééd, adúbe dɔ́ɔ dênkə̌ŋ boŋ ahɔ́b áʼsō éʼ póndé aá bad bé Israɛl bɛ́bīd á Egipto. Dɔ́-ʼaá dênkə̌ŋ boŋ alə́gtɛ́n ngáne bétə́ŋgɛ́né ḿmē ndim abɛl. 23Adúbe dɔ́ɔ dênkə̌ŋ boŋ Mosɛɛ sáá bɔ́ nyaŋ békōō mɔ́ á etûn é ngɔn éláán áde bémáá mɔ́ achyáa. Bénnyīn nɛ́n bán Mosɛɛ aboó elóon bwâmbwam, bénkêmbáŋ-gaá âbóo mbéndé éche kə̂ŋ éntōmēdtē. 24Adúbe dɔ́ɔ dênkə̌ŋ boŋ áde Mosɛɛ ámáá akwɔg, enkênkwɛntɛ́n aá béchəge mɔ́ bán mwǎn awě mwǎn a mmwaád awe kə̂ŋ e Egipto. 25Ankwɛntɛ́n âkud metake ne bad bé Israɛl tómaa âwóg bwâm á mbɛltéd mé mbéb-te á esóŋ é póndé. 26Ne mɔ́, annyín nɛ́n aá âkud akwágké á nló ḿme Ane-awě-Bésinɛɛ́, ádé nsábe ḿme ńtómé nhɔn ń Egipto ńsyə̄ə̄l. Ambɛl nɛ̂ áyə̄le asinéʼáá nsábe ḿme Dyǒb dɛ́bɛɛ́ mɔ́ á póndé echě ehúɛʼ. 27Adúbe dɔ́ɔ dênkə̌ŋ boŋ Mosɛɛ áhīdē á Egipto ésebán abáaʼ meliŋgá ḿme kə̂ŋ e Egipto. Ankaŋ nlém abɛ́ ákɛ nɛ̂ŋgáne mod awě anyíne Dyǒb áde mod éēnyīnnɛ̄ɛ̄ dǐd. 28Adúbe dɔ́ɔ dênkə̌ŋ boŋ atíí Ngande e Nnyíme-ámīn. Anláá bad aá bémwagted mekií á mmwɛ mé eʼkob âbɛl boŋ nzé ángɛl e Dyǒb epedé âwúu bǎn béʼsō, eewúɛ̄ʼ bǎn béʼsō bé bad bé Israɛl. 29Adúbe dɔ́ɔ dênkə̌ŋ boŋ bad bé Israɛl béchābē edíb é nkwɛ̌ éche béchəgɛɛ́ bán Edíb é nkwɛ̌ éche Éyəgeʼ. Bênchabé chɔ́ byánán békag á ndɔɔb mîn. Boŋ áde bad bé Egipto béhɔ́bé bán bɔ́mpē béchabe, bénhō. 30Adúbe á bad bé Israɛl dɔ́ɔ dênkə̌ŋ boŋ eʼkɛ́ ábe bênləŋnéd dyad á Jeriko éʼkwɛ̄ áde bad bé Israɛl béhyɔ́mnédé bɔ́ epun saámbé. 31Adúbe dɔ́ɔ dênkə̌ŋ boŋ akwalɛɛ awě béchə́géʼáá bán Rahabɛ enkênwɛ́ áde bad ábe bénwūɛ̄n Dyǒb nló áte bénwɛ̄ɛ̄. Nɛ́n dêmbɛnléd áyə̄le ankǒb bad bé Israɛl nken áwe ndáb, áde bélómé bɔ́ âhyɛ dé anɔn dyad áte á mesɔɔm-tê. 32Ḿbɛ̂ ńkag áʼsō-yɛ? Póndé eésaá echě ńhɛle nláá nyé mam áyə̄le bad nɛ̂ŋgáne Gidionɛ, Baragɛ, Saamsinɛ, Jeftaa, Dabidɛ, Samwɛlɛ ne bekal bé edəə́dəŋ bésyə̄ə̄l? 33Adúbe áde ábɛ̂ bad dɔ́ɔ dênkə̌ŋ boŋ bétóm meloŋ áte ḿme bɔ́ɔ̄bɔ̄ɔ bênwǎn bel. Bélyə́gtéʼáá bad ábe bébédé ásē echâb nyaa echě etə́ŋgɛ́né. Bênkǔd-tɛ bwěm ábe Dyǒb dénhɔ̄bpē aá mɔ́ɔ̄bɛ bɔ́. Bénkāŋ nsəl ń ngii. 34Béndīmēd eʼbondɛ éʼ muú. Bémbīd á mekáá mé bad ábe béhɛ́déʼáá bɔ́ páá awúɛn. Kénɛ́ɛ á mbooted bénkênwóŋgé ngíne boŋ Dyǒb dêmbɛ̌ bɔ́ ngíne, bébédɛ́ɛ sə́nze é ngíne béwanneʼ sə́nze é meloŋ mémpēe, éche sə́nze étōmēʼ mehélé. 35Adúbe dɔ́ɔ dênkə̌ŋ boŋ doŋge dé bebaád ányín nɛ́ɛ ábāb bad ábe bêmmǎd awɛ́ bétímé ámbīd á aloŋgé. Doŋge á bad pɛn bênkǔd mbɛ́te kə́ə́ŋ béwɛ́. Bénkênkwɛntɛ́nné Dyǒb abáŋ á yə̌l âbɛl bétɛde bɔ́. Bêmbɛl nɛ̂ áyə̄le bémbīī bán bɛ́puú békūd aloŋgé áde ádé bwâm tómaa dé nkǒŋsé. 36Doŋge démpēe dênkǔd metake, awɛl áde bad béwɛ́láá bɔ́, bébɔmé-ʼɛ bɔ́. Bênhǎŋ doŋge béhɛ́-ʼɛ bɔ́ á mbwɔg. 37Doŋge ábédé áde bénwūɛ̄nnē meláá, bémpēe-ʼɛ bésɛ́l bɔ́ áte eʼsóŋ éʼbɛ. Bénwūɛ̄n bémpēe páá. Ábê bad béwááʼáá eʼkob éʼmbód béhyɔ̂mneʼ. Bébédɛ́ɛ betóótōkɛ̄ bé bad, békudéʼ metake, békudé-ʼɛ ndutul á mekáá mé bad bé ekɔyí. 38Éehɛdnád-taá bán bad bé bwâm nɛ́ɛ bɔ́ bébɛ̂ á nkǒŋsé mé mbéb wɛ́n. Bétámnádtáá á ehyáŋge ne á mbɔɔd mîn, bédyɛɛ́ʼ á eʼláá-tê ne á eʼlôm-tê. 39Adúbe áde ábê bad bésyə̄ə̄l dênkə̌ŋ Dyǒb ábɛ́ɛ́n bɔ́ menyiŋge. Boŋ ké nɛ̂, bénkênkudté chǒm eche Dyǒb dénhɔ̄bpē aá mɔ́ɔ̄bɛ̌ ábē bad. 40Nɛ́n démbɛ̄ áyə̄le Dyǒb dêmmad atíi aá mɔ́ɔ̄bɛ̌ syánē chǒm échě étómé chǒm éche ánhɔ̄bpē aá mɔ́ɔ̄bɛ bɔ́. Antíí nɛ́n aá, nchoo ne syánē dɔ́ɔ ábê bad bɛ́kwognédté áwe eʼsó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\